Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

Aşti otoparkında park edilen otomobillerden ücretsiz süre için ücret alınıyor

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre terminallerdeki otoparklarda belirli bir süre park edilen otomobiller için ücret alınmaması gerektiği halde AŞTİ otoparkını çalıştıran Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi tarafından Yönetmeliğe aykırı olarak ücret alınmaktadır.

11.6.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Terminal İşletmeciliği” başlıklı İkinci Bölümünün “Terminal Ücretleri” başlıklı 64.maddesinin 1.fıkrasının c bendinde “Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur” denilmektedir.

Ancak, Yönetmeliğin bu hükmüne aykırı olarak işletmeci dernek tarafından ücret alındığına ilişkin Tüketici Hakları Derneği’ne şikayette bulunulmuştur. Yapılan şikâyette, iki ayrı zamanda Yönetmelikte belirtilen sürelere uygun park edildiği halde ilgili dernek tarafından ücret alındığı belirtilmiştir.

AŞTİ Otopark İşletmeciliğini yapan Derneğin Yönetmeliğe aykırı haksız uygulaması uzun zamandan beri devam etmektedir. Aynı Dernek tarafından 2007 yılında da Yönetmeliğe aykırı olarak park ücreti alınması üzerine Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine mağdur edilen tüketici tarafından şikâyette bulunulmuş, Hakem Heyeti tarafından da haksız yere alınan 3YTL’nin tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

Görülüyor ki, Dernek, Yönetmeliğe ve yargı kararına uymamakta ısrarını sürdürmektedir. Aynı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı gibi !..

Ankara 6.Tüketici Mahkemesinin 2007 yılındaki kararı aşağıda okuyucularımızın görüşlerine sunulmuştur.

MAHKEME KARARI
T.C.
ANKARA
6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ESAS NO :2007/351
KARAR NO :2007/555
HAKİM : MEHMET AKİF TUTUMLU-30771
KATİP : AYLA ÇOBAN 10143
DAVACI : KEÇİÖREN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ
VEKİLİ : AV. ALAADDİN VAROL – AV. NALAN UĞUZ
DAVALI : EMRE BATURAY ALTINOK
VEKİLİ : AV. MEHMET HORUŞ- AV. TOLGA SARIYAR
DAVA : HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ
DAVA TARİHİ : 01.05.2007
KARAR TARİHİ : 14.06.2007
Yapılan açık yargılama sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesi ile duruşmadaki sözlü beyanında özetle: Davalı Emre Baturay Altınok’un 09.03.2007 tarihinde müvekkil kulübün işletmekte olduğu AŞTİ otoparkına yolcu bindirmek maksadıyla giriş çıkış yaptığını ve tarife gereği kendisinden 3,00.YTL otopark ücreti alındığını, bunun üzerine Çankaya Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müvekkil hakkında şikayette bulunulduğunu şikayet sonucunda Hakem Heyetinin 09.04.2007 tarih ve 895 sayılı kararı ile davalıdan tahsil edilmiş olan otopark ücretinin iadesine karar verildiğini, bu kararın yasaya ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek anılan TSHH kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde ve duruşmadaki sözlü beyanında özetle: Kararyolu Taşıma Yönetmeliğinin 51.Maddesi uyarınca, terminallerde 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlardan dolayı özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınamayacağını, AŞTİ bağlamında davacının müvekkiline yönelik ücret alma işleminin bu hükmü açıkça aykırı olduğunu, dolayısıyla yasa ve hukuka aykırı olarak alınan park ücretinin müvekkiline iadesine ilişkin Çankaya TSHH kararının doğru olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

GEREKÇE: Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali ( 4077 sayılı Yasa m. 22/V ) isteminden ibarettir. İptali istenen TSHH kararı ve dayanak belgeleri, taraflarca sunulan belge ve deliller dosyaya konulmuş olup yapılan inceleme sonucunda: 09.03.2007 tarihinde davalının, bir konuğunu AŞTİ’den saat 14:00’de hareket edecek bir otobüse yetiştirmek üzere, özel otomobili ile AŞTİ otoparkına giriş çıkış yaptığı, toplam 4 dakika süreyle otoparkı kullandığı, davalı tarafından 3,00YTL otopark ücretinin kendisinden alındığı; bilahare davalının Çankaya TSHH’ye başvurarak söz konusu ücretin iadesi yönünde karar temin ettiği, davacının da bu karara karşı iş bu davayı açtığı anlaşılmıştır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun hükümlerine göre çıkarılmış bulunan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin ( RG 25.02.2004-25384) 51/9-c-3. maddesi hükmüne göre: “ Uzun süreli beklemeler için özel olarak yapılmış otoparkları kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınamaz.”
Somut olayda davacının anılan emredici nitelikteki Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak davalıdan ücret tahsil ettiği, dolayısıyla bunun tüketici davalıya iadesine yönelik Çankaya TSHH’nin 09.04.2007 tarih ve 895 sayılı kararında yasaya ve hukuka aykırı bir yönün bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmakla davanın reddine aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:
1- Davanın REDDİNE
Dair verilen karar KESİN olmak üzere davacı vekili ile davalı asil
ve vekilinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı