Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - HAKKIMIZDA - TÜZÜK
 

                                       TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
                                                Kuruluş: 18 Ocak 1991


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1:
A) Derneğin adı " Tüketici Hakları Derneği " dir. Derneğin kısa adı THD’dir.
B) Derneğin genel merkezi ANKARA' dadır.
C) Dernek il, ilçe ve çeşitli semtlerde şube ve temsilcilikler açabilir.
D) Dernek, uluslararası alanda da faaliyet gösterir.

DERNEĞİN AMACI VE İLKELERİ
Madde 2:
Derneğin amacı: evrensel kabul görmüş tüketici haklarının ülkemizde uygulanması, yerleştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, savunulması konusunda çalışmalar yapmaktır.
Bu kapsamda;
• bağımsız ve etkili bir tüketici hareketi ve örgütlülüğü oluşturmak,
• haklarını bilen, arayan, savunan, bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmak,
• evrensel tüketici haklarına uygun üretim ve tüketim modeli-sistemi ve politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
Evrensel Tüketici Haklarına Uygun Üretim ve Tüketim Modeli-Sisteminin nitelikleri şunlardır:
• güvenli, sağlıklı, çevreye ve doğal dengeye zarar vermeyen ve sürdürülebilir olan,
• kaynak israfına neden olmayan,
• tüketicilerin temel gereksinimlerini ön planda tutan ve tüketicilerin bu temel gereksinimlere erişebilirliğini sağlayan.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkelere uyulmasını gözetir:
• Tüketicileri ilgilendiren tüm mal ve hizmetlerin üretim ve sunumlarında tüketici haklarını gözeten politikaların uygulanması için çalışır.
• Tüketicilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve diğer tüm çalışmalarında hiçbir ticari markanın ve firmanın etkisinde kalmaz.
• Hiçbir ticari kuruluştan bağış, reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlarla sponsorluk ilişkilerine girmez.
• Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.
• Evrensel tüketici haklarının yanı sıra insan hakları, çocuk hakları, engelli hakları, kadın hakları, hayvan hakları, hasta hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı, demokrasi kültürü, sosyal devlet ve kamu yararı anlayışının gelişmesi doğrultusunda hareket eder.

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER
Madde 3:
A) Yurdumuzda ve dünyada tüketici haklarına ilişkin uygulamaları araştırmak, saptamak; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurmak,
B) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak,
C) Tüketici hakları ile ilgili olarak ya da tüketicileri ilgilendiren konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışmak,
D) Piyasada tüketicilere satılan ya da tüketicilerin her hangi bir ücret ödeyerek ya da ödemeyerek aldığı, kullandığı taşınır ya da taşınmaz tüm mal ve hizmetlerin kalitesi; fiyatı, standardı, güvenliği, sağlığı ve diğer tüm yönlerden tüketici haklarına uygunluğunun sağlanması için gerekli tüm girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak. Bununla birlikte, söz konusu tüm bu mal ve hizmetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden sürdürülebilir üretiminin ve tüketiminin sağlanabilmesi konusunda gerekli tüm girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak. Konuyla ilgili olarak her yaş grubundan tüketicileri bilgilendirmek, eğitmek, bilinçlendirmek için gerekli çalışma ve etkinliklerde bulunmak,
E) Tüketici şikâyetlerini izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kamu kuruluşlarından bilgi istemek, önlem alınmasını istemek. Şikâyete konu olan sorunun ortadan kaldırılmasını ve tüketici mağduriyetinin giderilmesini istemek. Konuyla ilgili diğer gerekli girişimlerde bulunmak.
F) Test laboratuarı kurmak, madde ve mamullerin testlerini yapmak ve/veya piyasadan numune olarak alınacak madde ve mamullere ilişkin testleri yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda yaptırmak. Test sonuçlarını kamuoyuna açıklayarak tüketiciler ile ilgili ve yetkilileri bilgilendirmek, uyarmak.
G) Tüketicileri, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, eğitilme hakkı, seçme hakkı, tazmin edilme hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi evrensel tüketici hakları konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Bu hakların uygulanması, yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde ve çeşitli etkinliklerde bulunmak. Söz konusu evrensel tüketici haklarına uygun ekonomik, sosyal ve çevresel yönden sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin uygulamaya konulması için kamuoyu oluşturmak, gerekli girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak. Konuyla ilgili olarak her yaş grubundan tüketicileri bilgilendirmek, bilinçlendirmek. İlkokul, ortaokul, liselerde öğrenci, öğretmen, velilere, diğer her dereceden okul ve üniversite öğrencileri ile kamu kurumlarındaki çalışanlara konuyla ilgili konferanslar vermek, eğitim ve bilgilendirici materyalleri dağıtmak için ilgili ve yetkililerle işbirliği yapmak, projeler hazırlamak. Evrensel tüketici haklarına aykırı, sürdürülebilir olmayan, insana, biyoçeşitliliğe, hayvana ve doğadaki tüm canlı varlığa, kısaca çevreye zarar veren her çeşit üretim ve tüketim modeli ile değişik uygulamalarla çevreye zarar veren ve çevreyi kirleten, insan sağlığına ve güvenliğine zarar veren diğer her çeşit kişisel, özel ve kamu kuruluşlarının uygulamaları karşısında gerekli yasal, idari, adli girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak, tüketicileri bilgilendirmek, eğitmek, bilinçlendirmek.
Ğ) Sağlık (Hasta Hakları ve diğer sağlık konuları), eğitim, gıda, su, enerji, ulaşım, bilişim-iletişim-telekomünikasyon konuları ile ekonomik, mali, sosyal, çevresel olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm konularda oluşturulan resmi ve özel kurum, kurul, komisyon, platform, heyet ve diğer oluşumlarda tüketicileri temsil etmek,
H) Aynı amacı taşıyan yurdumuzdaki diğer tüketici örgüt ve birlikleriyle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve ilgili üst örgütlere üye olmak,
I) Basın, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanarak tüketicilerin sesini duyurmaya çalışmak,
İ) Derneğin amacına ve yapacağı işlere uygun olarak ilgili mahkemelerde davalar açmak, davaya katılmak, suç duyurularında bulunmak,
J) Tekeller ve çok uluslu şirketler ile kartel ve tröst gibi grupların politikaları, tutum ve uygulamaları karşısında tüketicilerin mağdur olmaması, tüketici haklarına aykırı sonuçların ortaya çıkmaması bakımından, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunup görüşmek, raporlar düzenleyip vermek, kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak, küresel sermayeye karşı küresel tüketici cephesini oluşturmak,
K) Tüketicilerin yaşamlarının güvence altına alınması ve temel gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan temel mal ve hizmetlerin üretilmesi ile birlikte tüketicilerin satınalma güçlerine uygun fiyatlarla bu temel mal ve hizmetlere erişebilirliğinin sağlanması. Satın alma güçleri hiç olmayan veya çok düşük olan tüketicilere ücretsiz olarak sunulması konusunda ilgilileri uyarmak, kamuoyunu ve tüketicileri aydınlatmak. Tüketicilerin gerçek doğru, temel, güvenli ve sağlıklı gereksinimlerini çarpıtarak yanlış, sağlıksız ve güvensiz tüketime yönlendirilen pazarlama uygulamaları ile aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlara ilişkin karşı eylemleri desteklemek, kamuoyu oluşturmak, tüketicileri bilgilendirmek, eğitmek, bilinçlendirmek. Bu konuda adli ve idari gerekli girişimlerde bulunmak, ilgili ve yetkilileri bilgilendirmek ve uyarmak.
L) Evrensel tüketici haklarına, etik ve sürdürülebilir üretim ve tüketim koşulları ve kuralları ile çalışanların haklarına uygun olarak üretilen malların ucuz bir şekilde tüketicilere ulaştırılmasını sağlamak bakımından tüketim kooperatiflerinin teşvik edilmesi için girişimlerde bulunmak. Sağlıklı ve güvenli gıda üretiminin ve tüketicilere sunumunun sağlanması, GDO’lu ürünlerin ithalatı ve tüketicilere sunumu ile sağlıksız ve güvensiz tüm gıda üretiminin ve tüketicilere sunumunun engellenmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamuoyu oluşturmak, konu hakkında tüketicilerin bilgilenmesi, eğitilmesi, bilinçlenmesi için çeşitli etkinliklerde bulunmak, konuyla ilgili davalar açmak. Ekolojik tarımsal ürün üretiminin ülkemizin kırsal kesiminde küçük üreticiler ve çiftçiler tarafından yapılmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması bakımından gerekli girişimlerde bulunmak. Bu ürünlerin üretiminin yapılabilmesi için kırsal kesimdeki tüm üreticilere ilgili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından gerekli olan desteğin verilebilmesini sağlamak için girişimlerde bulunmak. Tüketicilerin ekolojik ürünlere ulaşabilmesi bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgili kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak. Ekolojik tarım ürünleri üretim ve tüketim kooperatiflerinin kurulmasını teşvik etmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
M) Tüketiciye daha düşük fiyatlarla daha çok seçenek sağlayacak pazar koşullarının gelişmesinin teşvik edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak,
N) Enflasyona karşı anti-enflasyonist karar ve uygulamaların desteklenmesi ve tüketicilerin enflasyon yükü altında ezilmemeleri için gerekli girişimlerde bulunmak; fiyat karşılaştırmaları yapmak, özel geçinme indeksleri hazırlamak, ikame mallar hakkında tüketicileri aydınlatmak,
O) Malların üretimini, dağıtımını ve tüketicilere pazarlamasını yapan firmaların, kuruluşların evrensel tüketici haklarına; ekonomik, sosyal, çevresel yönlerden sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışına, çalışanların haklarına, kamu yararına ve etik kurallara uygun olarak yüksek ahlaki davranışta bulunmalarını teşvik etmek.
Ö) Gıda, su, enerji, barınma-konut, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim gibi temel mal ve hizmetlerin evrensel tüketici haklarına, sürdürülebilir üretim ve tüketim koşullarına, sosyal devlet anlayışına ve kamu yararına uygun olarak üretilmesi ve tüketicilerin bu mal ve hizmetlere erişiminin sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, etkinlikler yapmak, kamuoyu oluşturmak, raporlar hazırlamak ve açıklamalarda bulunmak. İlgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak. Toprak, su, hava, biyoçeşitlilik, kentleşme ile ilgili sorunlar ve diğer çeşitli çevresel sorunlara ilişkin konular ile yenilenebilir enerji kaynaklarımıza dayalı elektrik üretimi konularında araştırma, inceleme ve girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Konuyla ilgili projeler ve raporlar hazırlamak, ilgili kuruluşlara sunmak ve açıklamalarda bulunmak.
P) Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, satın alma güçlerinin arttırılması konusunda gerekli girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak. Tüketici haklarına ve sosyal devlet anlayışına uygun bir gelir dağılımı ile vergi adaleti için, öncelikle, temel mal ve hizmetlerdeki tüketici vergisi olan yüksek dolaylı vergilerin kaldırılması ya da en düşük orana indirilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak, gerektiğinde davalar açmak.
R) Bu maddede (3.maddede) belirtilen işlerle ve tüketici haklarıyla doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan konulara ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla ulusal ve uluslar arası demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleri ile birliktelikler oluşturmak ya da mevcut birlikteliklere katılmak, söylem ve eylem birlikteliği sağlamak,
S) Piyasaya sürülen tüketici ürünlerinin güvenliğini sağlamakla birlikte, piyasaya güvensiz ve riskli ürünlerin sürülmesinin engellenmesi konusunda gerekli tüm önlemlerin alınması için girişimlerde bulunmak. Piyasa gözetim ve denetim ile ilgili ve yetkili kuruluşların piyasadaki ürünler üzerinde yapmış olduğu denetim sonuçları ile analiz ve test sonuçlarını, toplatılan ve düzeltilen ürünlerin listelerini düzenli olarak kamuoyuna duyurmaları, tüketici örgütlerine göndermeleri ve konuyla ilgili olarak tüketici örgütleriyle işbirliği yapmaları için gerekli girişimlerde bulunmak. Konuya ilişkin projeler hazırlanıp desteklenmesi için ilgili kuruluşlarla görüşmek. Piyasadaki ürünlerin güvenliği hakkında anketler yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgi toplamak. Ürün güvenliği ile tehlikeli kimyasallar, ilaçlar, boyalar, temizlik ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere dayanıklı ve dayanıksız tüm tüketim maddeleri kapsamındaki güvensiz, riskli, tehlikeli ürünler-malzemeler ve taşınmazlar hakkında tüketicileri ve kamuoyunu, ilgili ve yetkili kuruluşları bilgilendirmek, uyarmak. Güvensiz ürünlerin toplatılması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Ş) Derneğin amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak; bu malların korunup işletilmesi için her türlü önlemi almak,
T) Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf ve/veya iktisadi işletme kurmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak. Bağış toplamak ve kabul etmek.

U) Lokal açmak, yönetmek, denetletmek ya da denetlettirmek, lokalin çalışma kurallarına ilişkin iç yönetmelik hazırlamak, lokalin tasfiyesine karar vermek. Dernek üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.

Ü) Tüzükte gösterilen Dernek amacının ve Derneğin yapacağı işlerin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

V) Tüzükte gösterilen Dernek amacını ve Derneğin yapacağı işlerin gerçekleştirilebilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak; bu doğrultuda, uluslararası tüketici örgüt ve birlikleri ile birlikte tüketicileri ilgilendiren konularda yurtdışında faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak, ilgili dernek ve/veya üst örgütlere üye olmak. Yurtdışında temsilcilik ve şube açmak, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurmak. Yurtdışındaki benzer amaç güden kişi, kurum ya da uluslararası kuruluşlardan ayni ya da nakdi yardım kabul etmek.

Y) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak,

Madde 4: DERNEK ÜYELİĞİ
Yasanın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek kişiler ile kar amacı gütmeyen tüzel kişilikler de derneğe üye olabilir.

Madde 5: DERNEĞE GİRME
Üye olmak isteyenler, ikametgâhlarına en yakın şubeye veya temsilciliğe başvurur ve üyeliğe başvuru formlarını doldurur. Başvuru temsilciliğe yapılmış ise, temsilcilik başvuruyu ekleri ile birlikte en geç bir hafta içerisinde en yakın şubeye gönderir. Şube yönetim kurulu, başvurunun kendine yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde başvuruyu değerlendirerek ilgilinin üyeliğe kabulüne veya reddine karar verir. Karar, kabul doğrultusunda ise, üyelik, şube üye kütüğüne kaydedilir ve üyenin başvuru formunun örneği ile şube yönetim kurulu kararı Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu da söz konusu üyeyi merkez üye kütüğüne kaydeder. Şube yönetim kurulu kararı, ayrıca, başvuru sahibine de yazı ile bildirilir. Kar amacı gütmeyen tüzel kişilikler de derneğin üyesi olabilir. Üye olmak isteyen kişinin bulunduğu il ya da ilçede şube veya temsilcilik yoksa doğrudan genel merkeze başvurur. Genel merkez üyeliği kabul etmesi halinde uygun gördüğü şubeye kaydını yaptırır.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ
Madde 6:
Dernek üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Yıllık üye ödentileri genel kurul tarafından belirlenir. Giriş aidatı alınmayacaktır.

DERNEKTEN ÇIKMA
Madde 7:
Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak kayıtlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir. Ancak, üyelikten doğan borçlarını ödemekle yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8:
Tüzüğün 9. maddesinde belirtilen üyelikten çıkarılma koşulları oluştuğunda, üyenin bağlı bulunduğu şube yönetim kurulu, gerekçesini de belirterek söz konusu üyeliğe son verebilir. Çıkarılan üyenin çıkarılma kararına itirazı, kararın kendisine bildiriminden itibaren şube yönetim kuruluna yapılır. Şube yönetim kurulu, itirazı, yapılacak ilk Şube Genel Kurulu’nun gündemine getirir.

Madde 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
A) Üyenin yasa, yönetmelik, tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, dernek amacına aykırı söz ve harekette bulunması ve yönetim kurulu tarafından üyeye yapılan yazılı ikaza rağmen davranışların süreklilik göstermesi,
B) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta olması,
C) Verilen görevlerden sürekli kaçınması,
D) Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, Merkez Onur ve Disiplin Kurulu ile Merkez ve Şube Denetim Kurullarınca verilen kararlara uymaması ve bu kararların gereğini yerine getirmemesi,
E) Üye olma şartlarını kaybetmiş olması,
F) Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 6 ay içerisinde ödenmemesi,

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
Madde 10:
Üyelik için Kanun’da ve Tüzük’te aranan nitelikleri sonradan kaybedenler ile vefat edenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 11:
A) Merkez Genel Kurulu
B) Merkez Yönetim Kurulu
C) Merkez Denetim Kurulu
D) Onur ve Disiplin Kurulu

MERKEZ GENEL KURUL YAPISI
Madde 12:
Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Doğal ve seçilmiş delegelerle toplanır.
A) Doğal delegeler: Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Onur ve Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri, genel kurulun doğal delegeleridir,
B) Seçilmiş delegeler: Dernek genel kuruluna katılmak için her şubenin genel kurulunda her 25 üye için birer delege seçilir. 25’i bulmayan sayılar dikkate alınmaz.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13:
A) Dernek organlarını seçmek (Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur ve Disiplin Kurulu)
B) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
C) Dernek Genel Kurulu’nca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,
D) Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
E) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,
F) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında merkez yönetim kuruluna yetki vermek,
G) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
H) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek, üyesi olunan federasyon genel kurul delegelerini seçmek,
I) Dernek şubelerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğü’nün gerektirdiği koşulların oluşması durumunda Şube Yönetim ve denetim kurullarını ve/veya şube yönetim ve denetim kurulu başkanlarını görevden alma, gerektiğinde şubeleri olağanüstü genel kurula götürme konularında Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
İ) Dernekten çıkarma cezası ile diğer disiplin cezalarına yapılan itirazları karara bağlamak,
K) Derneğin feshine karar vermek,
L) Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,
M) Derneğin başka bir organına verilmemiş işleri görmek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 14: OLAĞAN TOPLANTI
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir Aralık ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

Madde 15: OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Merkez yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut Merkez Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

TOPLANTIYA ÇAĞIRMA
Madde 16: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek koşuluyla, ilk toplantı için yapılan çağrı, usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 17:
Genel Merkez genel kurul toplantıları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde, şube genel kurulları ise bulundukları yerde yapılır.

Madde 18: TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 19: TOPLANTI USULÜ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (delegelerin) listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgelerini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılmak hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve delege olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Tüm defter ve belgeler genel kurulun bitimini izleyen yedi gün içerisinde yeni seçilen yönetime devredilir.

Madde 20: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 21: GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ
Genel kurula ancak 12. maddede gösterilen delegeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde 22: KURULUŞU
Merkez Yönetim Kurulu genel kurulca iki yıl süre için seçilen 9 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da ayrıca yedek üye seçilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde 23: Görev Dağılımı ve Toplanması
Merkez Yönetim Kurulu en yaşlı üyenin başkanlığında Genel Kurulu izleyen 15 gün içerisinde ilk toplantısını yaparak bir Genel Başkan, altı Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer. Ayrıca, bu toplantıda Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ın görevlerini üstlenmek ve yetkilerini kullanmak üzere genel başkan yardımcılarından biri genel başkan vekili olarak seçilir. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreterin yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde üst üste 3 kez, toplam 6 kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği Merkez Yönetim Kurulu kararıyla düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır. Merkez Yönetim Kurulundaki değişiklik, süresi içerisinde ilgili dernekler birimine bildirilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24:
A) Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen derneğin amacı, ilkeleri ve yapacağı işlerle ilgili konularda plan ve programları belirlemek, gerekli kararları almak, gerektiğinde genel kurulun onayına sunmak, uygulamak ve uygulatmak,
B) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları tutmak,
C) Dernek genel kurulunu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak,
D) Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
E) Genel Kurulun verdiği yetki ile Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğüne uygun olmak koşulu ile şube açmaya ve kapatmaya, şube yönetim ve denetim kurullarını ve/veya şube yönetim ve denetim kurulu başkanlarını görevden almaya, gerektiğinde şubeleri olağanüstü genel kurula götürmeye ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
F) Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar vermek,
G) Derneğin çalışmalarına ilişkin genel kurulda alınan kararları yürütmek,
Ğ) Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda geçici ve sürekli komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak. Dernek işlerini yürütmek üzere ya da Tüzüğün 3.maddesinde belirtilen işlerle veya Tüzüğün diğer maddeleriyle ilgili olarak yapılmasına karar verilen araştırma, inceleme, toplantı gibi konularda uygun bulunan dernek üyelerine görev ve yetki vermek,
H) Derneğin Tüzüğünde belirtilen Derneğin amacı, Derneğin yapacağı işler, görev ve sorumluluklar bakımından ve Derneğin iç işleyişi ile ilgili olarak; Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sayman, Merkez ve Bölge Danışma Kurulları, Başkanlar Kurulu, Şubelerin Görev ve Sorumlulukları, Şube Genel Üye Toplantıları, Temsilcilikler, Komisyonlar, Komiteler, Tüketici Hakem Heyeti Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları hakkında ve Tüzüğün 3.maddesindeki işlere ve diğer maddelerine ait Yönetmelik, Talimat ve Genelgeler hazırlayıp yürürlüğe koymak.
I) Onur ve Disiplin Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda üyeler hakkında uyarma, kınama cezalarından birini vermek.
İ) Dernek ve tüketiciler adına dava açmaya, açılan davaya katılmaya karar vermek, suç duyurularında bulunmak ve avukat tutmak,
J) Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve genel kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.
K) Derneğin büro çalışmalarında görevlendirmek üzere yeteri kadar personel istihdam etmek ve bunun için personele yapılacak ödemeyi belirlemek.
L) Gerekli görülen süreler içerisinde Genel Merkez organları ile şubelerin organlarının katılacağı Merkez ve Bölge Danışma Kurulu toplantıları ile Merkez Yönetim Kurulunun tamamı ve Şube başkanlarının katılacağı Başkanlar Kurulu toplantıları yapmak.
M) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarını belirlemek,
N) Şube olağan ve olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin şube yönetim kurulu kararı ile bu genel kurullara katılma hakkı bulunan üyelerin listesini onaylamak,
O) Şubeleri denetlemek,
Ö) Şube tarafından üyeliği bildirilenleri merkez üye kütüğüne kaydetmek
P) Disiplinsizliği görülen üyeleri Merkez Onur ve Disiplin Kuruluna sevk etmek.
R) Dergi, bülten gibi Genel Merkez yayın organlarının hazırlanıp bastırılması, dağıtılması ile birlikte, özellikle Tüzüğün 3.maddesinde belirtilen işlerle, yasal tüketici hakları ve tüzüğün diğer maddeleriyle ilgili kitap, kitapçık, broşür, el ilanı, afiş gibi bilgilendirme ve eğitimle ilgili materyellerin hazırlanıp bastırılmasını ve dağıtılmasını yapmak, yaptırmak. Bu malzeme ve dokümanların bastırılıp çoğaltılması için projeler hazırlayıp ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan, yerel yönetimlerden ve valiliklerden destek istemek.
S) Dernek Tüzüğünün amacı doğrultusunda, Tüzükte belirtilen tüm işler, görev ve sorumluluklar ile ilgili olarak çeşitli açık ve kapalı salon toplantıları; konferans, panel, sempozyum, forum düzenlemek. Basın açıklamaları ve toplantıları yapmak. Yürüyüş ve mitingler düzenlemek. Düzenlenecek konferans, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler için ilgili tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler ile meslek kuruluşları, sendikalar ve derneklerle işbirliği yapmak. Bu kuruluşlardan destek istemek veya onlara destek vermek.
Ş) Tüzüğün amacı ve yapacağı işleri uygulamak üzere, tüm ilgili ve yetkili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak etkinlikler ve projeler düzenlemek. Düzenlenecek etkinlikler ve yapılacak projeler ile ilgili destek istemek veya onlara destek vermek.
T) Tüzüğün amacı ve yapacağı işlerle ilgisi bulunan diğer ülkelerdeki ve uluslararası tüketici örgütleri, vakıf ve çeşitli örgüt ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve hazırlanacak projelere destek istemek veya onlara destek vermek.

GENEL BAŞKAN VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 25:
A)GENEL BAŞKAN: Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, Merkez Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu ile Başkanlar Kurulu, Merkez ve Bölge Danışma Kurulu Toplantıları ve Merkez Yönetim Kurulunun düzenlediği çeşitli toplantılara başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir ve basın toplantısı düzenler. Genel Başkan, derneğin yönetim işlerini takip ve koordine eder. Derneğin bütün organlarının uyum içinde çalışmasını gözetir ve sağlar. Merkez Yönetim Kurulunun oluşturduğu çeşitli komisyon, komite v.b. kuruluşlar ile şube yönetim ve denetim kurullarının Tüzüğün gereklerine ve bu doğrultuda hazırlanan Yönetmeliklere uygun olarak görevlerini yerine getirmelerini sağlar.

B)GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
1-Örgütlenmeden, Şubelerle ve Üyelerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı
2-Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
3-Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı
4- Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
5- Komisyonlardan ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
6- Dış İlişkilerden ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Olmak üzere 6 (altı) Genel Başkan Yardımcısının görevleri ve sorumlulukları aşağıdadır. Genel Başkan Yardımcıları, yapacakları çalışmalarını, Dernek üyelerinden oluşan ve sorumlu olduğu konunun adını taşıyan bir Komisyon aracılığıyla da yürütebilir. Genel Başkan Yardımcıları, üstlendikleri görev ve sorumlulukla ilgili düzenli olarak Genel Başkana ve Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verirler. Genel Başkanın ve Merkez Yönetim Kurulunun önerilerini öncelikle dikkate alıp, çalışmalarını yürütürler. Genel başkan yardımcıları yapılması gereken işleri Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunarlar.

1- ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Örgütlenmenin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi için gerekli olan çalışmaların, görüşmelerin yapılmasını ve ilişkilerin kurulmasını sağlar ve organize eder.
b) Şubelerin çalışmalarını izler ve şube çalışmalarının gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve organize eder.
c) Yeni şube ve temsilciliklerin açılması ve zorunlu durumlarda kapatılması gereken şubelerle ilgili incelemelerde bulunur.
d) Şubelerin üyelerle olan ilişkilerini izler, bu ilişkilerin en iyi şekilde gerçekleşmesini ve şube yönetim kurulları tarafından üyelere sorumluluklar ve görevler verilmesini, üyelerde Derneğe aidiyet oluşturulmasını sağlamaya çalışır.
e) Şubelerin olağan genel kurullarını zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar, delege yeter sayısını hesaplayarak şubelere bildirir.

2- EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Derneğin amaç, ilke ve çalışma programına uygun olarak eğitim programlarını hazırlar.
b) Eğitim seminerleri ile konferans, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
c) Eğitimle ilgili broşür, bülten, kitapçık ve kitap gibi süreli ve süresiz yayınların basımını ve dağıtımını sağlar ve organize eder. Konuyla ilgili olarak medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla birlikte çalışmalar yapar.
d) Eğitim için gereken ödeneklerin bütçeye konulmasını önerir ve sağlar.
e) Derneğin amaç, ilke ve çalışmaları ile evrensel ve ülkemizde yürürlükte olan tüketici hakları ve tüketici mevzuatı ile tüketici sorunları hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin şubelerin yapacağı çalışmaların planlanmasını organize eder.


3- MEDYA İLE İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Basın yayın ve medya kuruluşlarıyla iletişimi düzenli olarak sağlar, bu kuruluşların tüketici hakları, tüketiciler ve Derneğimizle ilgili olarak yayınladığı haber, resim vb. malzemeleri araştırır, toplar ve arşivler.
b) Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli bilgi alışverişini sağlar ve koordine eder.
c) Basın yayın ve tüm medya kuruluşları ile ilgili ilişkilerin sağlıklı ve etkin bir şekilde Derneğin ilke ve görüşlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli organizasyonları yapar.
d) Basın toplantıları ile bu konuda gerekli olan yazışmaları yapmak, ilişkileri kurmak ve organize eder.
e) Basın yayın ve medya organları için haber, öneri, eleştiri ve istatistiki bilgilerin akışını sağlar.
f) Süreli ve süresiz yayın çıkarma, takip etme ve gerekli yayınlara abone olma konularında Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ile birlikte çalışmalar yapar.

4- HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Derneğin ve Dernek üyelerinin hukuksal sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapar, mevzuatı izler, değişiklik önerileri getirir ve yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurar.
b) Dernek çalışmaları ile ilgili olan ve Derneği ilgilendiren, tüketicilerin mağduriyetine neden olan ve tüketici haklarına aykırı olan konularda Dernek tarafından açılacak her çeşit dava ile Dernek hakkında açılan davaların takibini ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve organize eder.
c) Tüketici haklarıyla ilgili olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşların hukuksal düzenlemelerini araştırır, inceler ve değerlendirir.
d) Hukuki sorunların çözümü için gerekli ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlar ve önerir.
e) Diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte açılması uygun görülen ve açılacak olan ortak davalar için gerekli ilişki ve girişimlerde bulunmak ve bu ortak davaların takibi yapar ve yaptırır.
f) Sonuçlanan davalar ile Derneğimizi, tüketici haklarını ve tüketicileri ilgilendiren ulusal ve uluslar arası hukuki düzenlemeler konusunda gerekli basın açıklamaları ile şubelerin, üyelerin ve tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda gerekli etkinliklerin yapılması için Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla birlikte çalışmalar yapar.


5- KOMİSYONLARDAN VE KURUMSAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Derneğin amacı ve çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli olan gıda, bankacılık ve finans, tüketici hakem heyeti, enerji, sosyal etkinlikler, su, sağlık, çevre ve ekoloji, ekonomi, ulaşım, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler, demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler, belediyeler ile ilişkiler, piyasa gözetimi-denetimi ve ürün güvenliği, kalite ve standartlar, yerel ve kırsal kalkınma-küçük çiftçilerle ve kooperatiflerle ilişkiler ile diğer ilgili konularda komisyonların kurulmasını sağlar ve kurulmuş olan komisyonların çalışmalarını takip ve organize eder.
b) Komisyonların yapmış olduğu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlar doğrultusunda gerekli olan basın açıklamaları ile şube, üye ve tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda gerekli etkinliklerin yapılması için Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla birlikte çalışmalar yapar.
c) Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda memur ve işçi sendikaları, çeşitli meslek kuruluşları ve dernekler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler kurulmasını ve ortak çalışmalar ve işbirliği yapılmasını sağlar.

6- DIŞ İLİŞKİLERDEN VE PROJELERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

a) Tüketici hakları ile doğrudan ve dolaylı ilgisi olan ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil tüketici, çevre, gıda, ulaşım, enerji, iletişim gibi örgüt ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, bu kuruluşların çalışmalarını inceler ve değerlendirir.
b) Çeşitli ülkelerin tüketicileri ilgilendiren konulardaki yasal mevzuatını ve uygulamalarını araştırmak, inceler ve değerlendirir.
c) (a) ve (b) şıklarında belirtilen kuruluşlarla olan yazışmaları yapmak, gelen yazıları inceleyip değerlendirerek gerekli cevapları verir.
d) Türkiye ve Türkiye dışındaki kuruluşların destek vereceği veya desteklediği projelerin araştırılmasını, yapılmasını, uygulanmasını ve bu konudaki gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlar.
e) (a), (b), (c), (d) şıklarında belirtilen konularla ilgili olarak gerektiğinde Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Komisyonlardan ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile ortak çalışmalar yapar.

GENEL SEKRETER
Madde 26:
GENEL SEKRETER: Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın bilgisi dahilinde Derneğin bütün yönetim ve yazı işleri ile Derneğin arşiv ve dosyalama işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Derneğe gelen, Dernekten giden yazıların takibi, dosyalanması, derneğin iç düzeninin sağlanması, Dernek personelinin sevk ve idaresi ile birlikte Derneğin yapacağı Genel Kurul, konferans, panel, sempozyum ve diğer çeşitli toplantı ve etkinliklerin koordinasyonunu sağlar. Dernek etkinlikleri ve çalışmalarının sonuçlarını takip eder ve Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verir.

GENEL SAYMAN
Madde 27:
Genel Sayman, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın bilgisi dahilinde Derneğin mali işlerinin yürütür ve hesaplarının tutar. Merkez Yönetim Kurulunu Derneğin mali işleri hakkında sürekli ve düzenli aralıklarla bilgilendirir. En geç üç ayda bir hesap özeti sunar. Hesap özeti dernekte görünür bir yere asılır. Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve vereceği yetkiye dayanarak Derneğin gelirinin sağlanması için gerekli çalışmalarda bulunur ve Dernek için gerekli harcamaları yapar. Şubelerin Genel Merkeze karşı olan mali sorumluluklarının yerine getirilmesini takip eder. Konuyla ilgili olarak, sorumluluklarını yerine getirmeyen şubelerin uyarılması hakkında Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde hareket eder. Derneğin gelir kaynaklarını araştırır, gelir kaynaklarını arttırıcı girişimleri organize eder.

MERKEZ DENETİM KURULU
Madde 28: KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri genel kurulca seçilir. Asıl üye sayısı kadar da ayrıca yedek üye seçilir. Denetim Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir yazman seçer.
Denetim Kurulu iç denetim yapmak ya da yaptırmakla görevli ve yetkilidir.
Denetim Kurulu denetleme görevini yasalar, Dernek Tüzüğü ve hazırlanacak İç Denetim Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre yapar.
Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amacın ve Dernek Tüzüğünün 3.maddesindeki işlerin gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, altı ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yeri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Genel Merkez Denetim Kurulunun yetkisi dernek genel merkezi ile bütün şube ve temsilcilikleri kapsar.

ONUR VE DİSİPLİN KURULU
Madde 29:
Onur ve Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Onur ve Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilir. Asıl üye sayısı kadar da ayrıca yedek üye seçilir.
Onur ve Disiplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör, bir yazman seçer.
Onur ve Disiplin Kurulu, Derneğin disiplin ve soruşturma işlerin yapar. Dernek amaçları doğrultusunda yararlılık gösteren kişi ya da kuruluşları ödüllendirebilir. Onur ve Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun bu konuyla ilgili önerilerini değerlendirir.


DİSİPLİN CEZALARI
Madde 30:
Onur ve Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine soruşturması amacıyla sevk edilen üyeler hakkında gerekli incelemeleri yaparak bir rapor hazırlar ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda söz konusu üyenin suçlu olup olmadığını tespit eder. Suçlu olduğu kanısında ise Merkez Yönetim Kuruluna, uyarı, kınama ve kesin çıkarma cezalarından hangisini vermesi gerektiğini tavsiye eder. Onur ve Disiplin Kurulunun çalışmalarının usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte hangi davranışların hangi cezaları gerektirdiğine de yer verilir.

ŞUBELER
Madde 31:
A) KURULUŞU
Genel Kurul kararı ile gerek görülen yerlerde şubeler açılabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az beş kişi tarafından imzalanan Kuruluş Bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki idare amirliğine verilir.
a) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
b) Şube açılması için Merkez Yönetim Kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Merkez Genel Kurul kararının fotokopisi,
c) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının fotokopisi,
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer artırılarak verilir.
Şubeler, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Yönetmeliği, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul Kararları, Dernek İç Yönetmelikleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararları ve Talimatları ile Tüketici Hakları Derneği Şubeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda faaliyet gösterir.

B) ŞUBELERİN KAPATILMASI
Aşağıda gösterilen hallerde dernek şubesi, Genel Kurulun kararıyla kapatılır.
a) Üye sayısı, on altının altına düşen şubeler,
b) İlk genel kurul toplantısını kanun ve tüzükte öngörülen sürede yapmamış olan şubeler ile zorunlu organlarını oluşturmamış olan şubeler,
c) Alacakları borçlarını karşılamayan şubeler,
d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulması olanaksız hale gelen şubeler,
e) Olağan genel kurul toplantısını iki defa üst üste yapamayan şubeler,
f) Faaliyete devam etmesinde yarar görülmeyen şubeler,
Kapatılan şubelerin mal varlıkları Dernek Genel Merkezine aktarılır.

C) ŞUBELERİN ORGANLARI
Şube organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulundan ibarettir.

D) GÖREV VE YETKİLERİ
Şube Genel Kurulu :
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını merkez olağan genel kurul toplantısından önceki ekim ayı içinde tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu yapılmasına ilişkin şube yönetim kurul kararı ile şube genel kurul listesi Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube genel kurulu, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı ( yarıdan bir fazla ) sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulunu, denetim kurulunu ve Genel Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. Seçim gizli oy, açık tasnifle yapılır. Yönetim ve denetim kurulları için asıl üye sayısı kadar ayrıca yedek üye de seçilir. Şubelerin olağanüstü genel kurulları, şube yönetim kurulu veya şube denetim kurulunun kararı ya da şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine toplanır.

E) ŞUBE YÖNETİM ve DENETİM KURULU
Üye sayısı 50 ve altında olan Şubelerin Genel Kurulunda 5 asıl, 5 yedek yönetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçilir. Üye sayısı 51 ve daha üzerinde olan Şubelerin Genel Kurulunda 7 asıl, 7 yedek yönetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, örgütlenmeden sorumlu bir başkan yardımcısı, eğitimden sorumlu bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yeni kurulan şubeler, en geç 6 ay içinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu, üyelerinden en az 3 'ü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan toplantılar ise en az ayda bir kez yapılır. Yönetim kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde üst üste üç kez veya yılda toplam 6 kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin, yönetim kurulu üyeliği yönetim kurulu kararıyla düşer. Yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Mevzuatına, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul Kararlarına, Dernek İç Yönetmeliklerine, Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve talimatlarına uygun olarak yürütür. Şube Denetim Kurulları kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Denetleme kurulu her altı ayda bir şube yönetim kurullarının bütçe uygulamalarını, gelir-giderlerini, üye aidatlarının düzenli olarak toplanıp toplanmadığı durumunu ve yönetim kurulunun üyelerle ve Genel Merkez ile ilişkilerini ve yazışmalarını, tutulması zorunlu olan defter kayıtlarını, yönetim kurulunun diğer faaliyetlerini Dernekler mevzuatına, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul Kararlarına, Dernek İç Yönetmeliklerine ve Merkez Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına göre denetler. Denetim kurulu her altı ayda bir şube yönetim kurulu faaliyetlerini dernek tüzüğü, yasa ve yönetmelik hükümlerine göre denetler. Şube denetim kurullarının yetkisi şubeleri ile sınırlıdır. Şube denetim kurulları her altı ayda bir yaptıkları periyodik denetimlerin sonucunu Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Merkez Denetim Kuruluna bildirirler. Şubelerin yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedeklerine ilişkin yapılan görev dağılımı en geç 15 gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

F) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Şube yönetim kurulları aşağıdaki görevleri yaparlar:
a-Tüzüğün 2. ve 3. maddesinde belirtilen Derneğin amaç ilke ve yapacağı işlere yönelik faaliyetleri Şube alanı içerisinde yerine getirmek,
b- İlgili mevzuat gereği yapılması gereken çalışmaları ve yazışmaları yapmak ve bu çerçevede yükümlü bulunan bildirimleri zamanında ilgili mercilere sunmak,
c-Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen görevler ve talimatlar ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iç yönetmeliklere ilişkin gereklilikleri yerine getirmek,
d- Şube organlarındaki değişiklikleri azami otuz gün içinde Merkez Yönetim Kurulu ile Dernekler Müdürlüğü ya da Dernekler Şefliğine bildirmek,
e- Şube faaliyet alanı içinde karşılaşılan tüketici sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi derlemek,
f- Şube olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin şube yönetim kurulu kararı ile bu genel kurullara katılma hakkı bulunan üyelerin listesini şube genel kurul toplantısı tarihinden otuz gün öncesinden Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,
g- Şube çalışmalarını ve Şube Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulması durumunda yeterince personel istihdam etmek,
h- Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca düzenlenen Alındı Belgesi bastırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının her yıl sonu itibariyle bir örneğini Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,
ı- Her altı ayda bir Şube çalışmaları hakkında Merkez Yönetim Kuruluna rapor vermek,
i- Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı ile Merkez ve Bölge Danışma Kurulu Toplantılarına katılmak,
j- Elde ettikleri gelirin yüzde 50’sini her üç ayda bir Merkez Yönetim Kuruluna göndermek.
k- Başkanlar Kurulu toplantıları ile Merkez ve Bölge Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararların gereklerini yerine getirmek,
l- Genel kurul sonuç bildirimlerini en geç 30 gün içerisinde Dernekler Müdürlüğü ya da Dernekler Şefliği ile Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
m) Şube, her altı ayda bir Şubenin her türlü gelir ve Dernek amacına uygun olarak yapmış olduğu giderleri gösteren mali raporu düzenleyip, Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
n) Şube, bilanço esasına göre defter tutar.
o) Şube, her yıl sonu, bağlı oldukları dernekler birimine vermek zorunda oldukları yıl sonu beyannamesini “Nisan sonuna kadar” denilmesine rağmen, şube beyannamesinin Merkez Yönetim Kurulunun yıl sonu beyannamesi ile birleştirilerek verilme zorunluluğu getirildiğinden, Şube yıl sonu beyannamesini bilanço esasına göre düzenleyip, en geç şubat ayı sonuna kadar dernekler birimine verdikten sonra beyannamenin bir suretini Merkez Yönetim Kurulunun e-postasına gönderir.
ö) Şubenin yaptığı çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirmek, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak üyelerin görüşünü almak, şube çalışmalarına aktif olarak katılmak isteyen ya da şube çalışmaları ve görevleriyle ilgili olarak çeşitli şekillerde görev almak isteyen üyeleri belirlemek, üyelerde aidiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla üyelerle her üç ayda bir genel üye toplantısı yapmak.

G) ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVDEN ALINMASI
a) Çalışmaları Dernek tüzüğü, yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yazılı olarak uyarılmalarına karşın süresinde yerine getirmeyen,
c) Genel Merkez Denetim Kurulu ya da Şube Denetim Kurulları tarafından yapılan ya da yaptırılan denetimler sonucunda faaliyetlerine devam etmelerinin Derneğin amaç ve hedeflerine zarar verdiği belirlenen şube başkanı, şube yönetim kurulu üye ya da üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetki gereğince, Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır.
Görevden alınan şube yönetim kurulu yerine şubeyi en geç altı ay içinde genel kurula götürmek üzere, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetki gereğince, Merkez Yönetim Kurulu tarafından geçici bir yönetim kurulu atanır.

TEMSİLCİLİKLER
Madde 32:
Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 33:
Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde Dernek’in bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 34:
A) Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler: Derneğin, kamu yararı statüsü ile faaliyet gösteren bir Dernek olması nedeniyle, Derneğin Genel Merkezi ve Şubeleri tarafından bilanço esasına göre defter tutulur.
B) Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
C) Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

D) Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
E) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 35: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden üye aidatı alınır. Üye aidatları Merkez Genel Kurulunda belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir, üye aidatı bizzat elden alınabileceği gibi talimat yoluyla üyelerin banka hesaplarından veya mobil aidat sistemi ile faturalarından alınabilir. Ayrıca, üyenin aldığı maaştan kesilmesi için yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulur.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen gelirlerin %50’si her üç ayda bir Genel Merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler,

Madde 36: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER
Dernek’e borç yükleyen tüm işlemler ile Genel Kurulca bütçeye konulmak suretiyle belirlenecek meblağı aşan tüm harcamalarda dernek başkanı veya sekreterle birlikte saymanın imzalarının bulunması zorunludur. Genel Kurulca belirlenen meblağı aşmayan harcamalar dernek başkanı, sekreter veya saymanın tek başına imzası ile yapılır.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 37:
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLANMA SÜRESİ
Madde 38:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 39: ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ
Alındı Belgeleri Yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurul kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri müteselsil sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler şeklinde tertip edilir.

Madde 40: ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ
Alındı belgeleri baskı hatası ya da bir yanlışlık olup olmadığı kontrol edildikten sonra matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır

Madde 41: ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI
Dernek saymanınca teslim alınan Alındı Belgeleri, Alındı Belgeleri Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı Belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numara sırası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelirleri tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görülebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılamaz.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanakla tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimine bildirilir.

Madde 42: ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakları üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

YETKİ BELGESİ
Madde 43:
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Madde 44: GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI
Madde 45:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde 46:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, toplantıya katılma hakkı olanların 1/5’inden az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 47:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 48:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tüketici Hakları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 49:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

BEYANNAME VERİLMESİ
Madde:50
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde: 51 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
A) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
B) Taşınmazların Bildirimi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
C) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D) Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde: 52
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından altı ayda bir Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.