Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.05.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

28 Mayıs 2014’de Yürürlüğe Girecek Olan 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Birçok Yönden Sorun Getirecektir

28 MAYIS 2014’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRÇOK YÖNDEN SORUN GETİRECEKTİR.

YENİ YASA AĞIRLIKLI OLARAK BANKALARIN VE ŞİRKETLERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ÇIKMIŞTIR.

YENİ YASA, ESKİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YASA VE BORÇLAR YASASINDAN BİRÇOK YÖNDEN DAHA GERİYE DÜŞMÜŞTÜR.

YENİ YASADA VAROLAN KAVRAM KARMAŞASI TÜKETİCİ ALEYHİNE İŞLEYECEKTİR.

YENİ YASA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANININ BELİRTTİĞİ GİBİ DEVRİM DEĞİL KARŞI DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR.
 

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa yapılırken, zayıf durumda olan tüketicilerin temsilcisi durumundaki tüketici örgütlerinin öneri ve istekleri dikkate alınmamış, tam tersine, bankaların ve firmaların istekleri dikkate alınmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.Mayıs.2014 günü bugün yürürlüğe girmiştir.

Yeni yasanın 4. Maddesinin 3.fıkrası ile tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerde bankaların tüketiciden alacakları her türlü ücret komisyon ve masraf yasal garanti altına alınmıştır. Böyle bir hüküm eski yasada mevcut değildir. Toplumun zayıf ve sömürülen tarafını oluşturan tüketicilerin yasasında böyle bir hüküm olması doğru değildir ve kabul edilemez. Çünkü yasa tasarısının ilk halinde de belirtildiği gibi, tüketiciden alınacak ücretler değil, alınmayacak bedellerin belirtilmesi gerekir.

Tüketicilerden alınması ya da alınmamasına ilişkin söz konusu ücret, komisyon ve masrafların belirlenmesi yetkisi B.D.D.K’.ya verilmiştir. B.D.D.K, bu güne kadar tüketicilerden yana değil bankalardan yana tavır göstermiştir. Bu nedenle, yasa, 4.Maddenin 3. fıkrası ile tüketicilerin değil bankaların yasası niteliğini taşımaktadır.

Yeni yasanın ayıplı mallarda” Tüketicinin seçimlilik hakları” başlıklı 11. maddenin c fıkrasında “aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde” tüketici ayıplı bir malın tamirini isteyebilir. 11. Maddenin ç fıkrasında ise ,“imkan varsa” tüketici ayıplı bir malın yenisini isteyebilir. Ayıplı mallarda, yukarıda da belirtildiği gibi malın tamiri ya da yenisinin istenmesi eski yasada hiçbir koşula bağlı değildi. Yeni yasa ayıplı mallarda bu iki yönü ile eski yasadan ve borçlar yasasında geriye düşmüştür.

Yeni yasanın ayıplı hizmetlerde, “Tüketicinin seçimlilik hakları” başlıklı 15. Maddesinin 2 fıkrasında, “Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı (hizmet veren) için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici bu hakları kullanamaz” denilerek yeni yasa, eski yasa ve borçlar yasasından geriye düşmüştür. Yasanın 11. ve 15. Maddelerindeki bu hükümler tüketicilerin değil firmaların lehinedir. Dolayısı ile bu iki madde tüketiciler için devrim değil karşı devrim niteliğindedir. Yeni yasa, 11. Maddenin c, ç fıkraları ve 15. Maddenin 2.fıkrası ile tüketicilerin değil, firmaların yasası niteliğindedir.

Yeni Tüketici Yasanında tüketiciler lehine olan hükümler şunlardır;

1. Yasanın “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesi ile eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet sözleşmeleri yasa kapsamına alınmıştır.

2.
a) Yasanın 17. Maddesi ile taksitli satışlarda tüketicilere 7 gün içerisinde cayma hakkı getirilmiştir.

b) Yasanın 43. Maddesi ile ön ödemeli konut satışlarında 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı getirilmiştir.

c) Yasanın 47. Maddesi ile işyeri dışında kurulan sözleşmelerde 14 günlük süresi içerisinde cayma hakkı getirilmiştir.

d) Yasanın 48.Maddesi ile mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı 7 günden 14 güne çıkartılmıştır.

e) Yasanın 49 Maddesi ile finansal hizmetler ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı 7 günden 14 güne çıkartılmıştır.

f) Yasanın 50 maddesi ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkı 7 günden 14 güne çıkartılmıştır.

Yani kısaca yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada, özellikle, cayma hakkı ve yasa kapsamına alınan yeni sözleşmelerde tüketici lehine bir düzenleme mevcuttur. Ancak, bankaların alacağı ücret, komisyon ve masrafların yasal garanti altına alınması ve yetkinin BDDK ya verilmesi ile birlikte ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici haklarının tüketiciler aleyhine muğlak ifadelerle eski Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan ve Borçlar Kanunundan geriye düşürülmesi yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna damgasını vurmuştur. Yeni yasa bu haliyle devrim değil karşı devrim niteliğindedir ve tüketiciler aleyhine birçok soruna neden olacaktır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkanı