Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.01.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ODTܒye Otobüs Seferlerinin Durdurulması Kararının İptali İçin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü’ne Dava Açıldı.

ODTܒYE OTOBÜS SEFERLERİNİN DURDURULMASI KARARININ İPTALİ İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE EGO GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE DAVA AÇILDI.

ODTܒDE ULAŞIM HİZMETİNİN ENGELLENMESİ SPEKÜLATİF BİR KARAR OLUP, HUKUKA AYKIRIDIR.

ODTܒDE ULAŞIM HİZMETİNİN ENGELLENMESİ KIŞ KOŞULLARINDA BİNLERCE KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞTİR.

UKOME KARARI BİR TEHDİT UNSURU OLARAK KULLANILMAKTADIR
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTܒye yapılan otobüs seferlerinin Ekim 2013 ayı içerisinde durdurulması üzerine, Derneğimizin Ekim 2013 ayında açmış olduğu davada Ankara 8.İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Bunun üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) ODTܒye otobüs seferlerinin durdurulmasına ilişkin 25.11.2013 tarih ve 2013/25 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Derneğimizce 24.01.2014 tarihinde Ankara 7.İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava, hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hem de EGO Genel Müdürlüğü’ne açılmıştır.

UKOME’nin aldığı kararın gerekçesinde; ODTÜ içerisinde öğrenciler tarafından araçlara maddi hasar verilmesi, ODTÜ yönetimi tarafından ise araçların güvenliğinin sağlanamayacağının UKOME’ye bildirilmesi olarak gösterilmiştir.

UKOME’nin kararına karşı açmış olduğumuz dava dilekçesinde de belirtildiği gibi, ODTÜ yönetiminin kolluk görevini yerine getirememesi nedeniyle, kamu hizmeti olan ulaşım hizmeti engellenemez.

UKOME’nin kararı, spekülatif bir karar olup, kamu hizmetinin nitelikleri ile bağdaşmamaktadır ve hukuka aykırıdır.

Kaldı ki, bir kamu idaresinin sorumlusu ve görevli olduğu bir hizmeti yerine getirmesi ve hizmetin sürekliliğini sağlaması, bir kısım gerçek ya da tüzel kişilerin vereceği taahhütlere bağlanamaz. Bir örnek vermek gerekirse; örneğin, bir köyün muhtarınca elektrik tellerine zarar verilmeyeceğini taahhüt etmemesi nedeniyle, köyün elektriğinin kesilmesinden hiçbir farkı yoktur.

ODTÜ Rektörlüğünün 2547 Sayılı Kanun’da sayılan görevleri arasında, “üniversite kampüsüne giren araçların ve bu araç kullanıcılarının güvenliğini taahhüt etme” gibi bir görevi ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bir taahhüdün yokluğuna dayanarak olumsuz bir idari işlem yapılması, bu idari işlemi hukuka aykırı kılar

Otobüs seferlerinin ODTܒnün içine girmesinin engellenmesi, aynı zamanda semtlerden ODTܒye, ODTܒden semtlere ring hizmetlerinin de kesilmesi demektir. Bundan dolayı da binlerce öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanların da mağduriyetine neden olunmaktadır.

UKOME’nin kararının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara karşı adeta bir tehdit unsuru olarak kullanılması hukuka açıkça aykırıdır.

ODTÜ içinde şu an ulaşım, ancak, otostopla sağlanabilmektedir. Dava konusu işlem açıkça vatandaşların ulaşım hakkını engeller niteliktedir. ODTÜ kampüsünün genişliği ve öte yandan mevsimin kış olduğu ve bu hizmetten yararlanan binlerce kişinin de bulunduğu dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanmasının hizmetten yararlanan bu kişiler açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır.

Bu nedenlerle, Derneğimizce açılan davanın dayanakları; Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ve diğer her türlü hukuki mevzuattan ibarettir.

Söz konusu bu dayanaklarla UKOME’nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Derneğimizce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve EGO Genel Müdürlüğü’ne 24.01.2014 tarihinde Ankara 7.İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan