Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.07.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketiciler Faiz Lobisine Teslim Edildi

TÜKETİCİLER FAİZ LOBİSİNE TESLİM EDİLDİ!..

TÜKETİCİLERİN DEĞİL, FAİZ LOBİSİNİN VE BÜYÜK SERMAYENİN TASARISI!..

ALDATICI, YANILTICI VE İSTİSMAR EDİCİ REKLAMLARA ÖZGÜRLÜK!..

AYIPLI MAL VE HİZMETLERDE TÜKETİCİ HAKLARI: MUĞLAK VE YORUMA AÇIK!..

TÜKETİCİLER BUGÜNKÜ YASAL HAKLARINI MUMLA ARAYACAK!..

TÜKETİCİLERİ HAKLARINA SAHİP ÇIKMAYA VE DİRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!..
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret Komisyonundan geçen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile tüketiciler kelimenin tam anlamıyla faiz lobisine teslim edilmiştir. Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmadan önceki görüşülmesi sürecindeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na tüketici örgütlerinin sunmuş olduğu görüş ve önerilerin hiçbiri kabul görmemişti. Tüketici örgütlerinin görüşlerinin Tasarıya yansımasına izin vermeyen ve tüketici örgütlerinin randevu isteklerini kabul etmeyen Gümrük ve Ticaret Bakanı bankalarla toplantı yaparak isteklerini kabul edip, Yasa Tasarısına yansıtmıştı. Üstelik Tasarının ilk halinde tüketiciler lehinde olan hükümler kaldırılarak bankaların istekleri Tasarının en son halinde hüküm altına alınmıştı.

Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret Komisyonuna gönderildiğinde tüketici örgütleri olarak az da olsa umutlanmıştık. Ancak, Sanayi, Ticaret Komisyonundaki tartışmalarda ne tüketici örgütü temsilcilerinin ne de muhalefet partisi milletvekillerinin önerile kabul görmüştür. Tasarı Sanayi, Ticaret Üst Komisyonunda görüşülmeye başlandığında, iktidar partisinin Alt Komisyonundaki anlayışı aynen Üst Komisyonda da devam etmiştir. Üst Komisyonun ilk günkü toplantısında tüketici örgüt temsilcilerine söz vermeyen Komisyon Başkanı, tüketici örgüt temsilcileri ve muhalefet partisi milletvekillerinin ısrarları üzerine iki tüketici örgütü temsilcisine üçer dakika konuşma izni vermiştir. Bazı AKP milletvekilleri tüketici örgütlerinin üçer dakikalık konuşmasına bile tahammül edememiştir.

Üst Komisyonda sanki Tüketici Kanun Tasarısı değil de Bankaların Kanun Tasarısı görüşülüyordu. Tasarı, Sanayi, Ticaret Üst Komisyonundan da bankaların tüm istekleri kabul edilerek, ancak, tüketici örgütlerinin hiçbir önerisi kabul edilmeden geçmiştir.

Tasarının 4.maddesinde, bankaların ücret, masraf ve komisyon alabilecekleri kabul edilmiş, BDDK da bu konuda yetkilendirilmiştir. Halen uygulanmada olan mevcut Yasada olmayan hükümler mevcut Tasarıda bankaların istekleri doğrultusunda yasal hüküm ve garanti altına alınarak tüketicilerin dava açabilme, hak arayabilmelerinin önü kapatılmıştır. Artık, Tasarı bu şekilde Genel Kurulda kabul görüp yasalaşırsa tüketiciler dava açamayacak ve tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunarak haklarını arayamayacaklardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanının bir ay önce belirttiği 65 kalem olan bankaların almış olduğu masraf ve ücret sayısı her geçen gün daha da artacaktır. BDDK’nın da bankalardan yana olduğunu da dikkate aldığımızda, tüketicilerin faiz lobisine nasıl teslim edildiği açıkça ortadadır.

Sanayi, Ticaret Üst Komisyonunda Tasarı görüşülürken, Tasarının 4.maddesine yeni eklenmiş olan kalkınma bankalarıyla ilgili bir hüküm için Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “bu kararı kalkınma bankalarıyla tam mutabakat ile aldık” ifadesini kullanmıştır. Tabi ki, Tasarıya yatırım ve kalkınma bankalarının çıkarlarını ilgilendiren, tüketicilerden alacakları ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin konularda bankalarla tam mutabakata varıldığını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı, 76 milyon tüketiciyi ve onların temsilcisi olan tüketici örgütlerini görmezden gelmiştir.

Bununla birlikte, Tasarının 4.maddesinde bankaların yanı sıra, tüketicilerle sözleşme imzalayan tüm şirketlerin ücret ve masraf almaları da hüküm altına alınmıştır. Böyle olunca, GSM şirketlerinin, elektrik, doğalgaz, su dağıtımı yapan kuruluşlar ile diğer tüm şirketlerin ücret ve masraflarla tüketicileri soymaları yasal hale getirilmiştir. Oysa, bu hükümlerin hiçbiri Tasarının ilk halinde yoktu.

Tasarıda, ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili tüketici hakları için bugünkü uygulamadaki Yasadan daha geri bir şekilde muğlak ve yoruma açık ifadeler kullanılmıştır. Zaten, Tasarının bir çok hükmünde muğlak ve yoruma açık ifadeler ile kavram karmaşası bulunmaktadır.

Tasarının 63.maddesinde Reklam Kurulu’nun bugün halen uygulamadaki Yasada 26 olan üye sayısı 11’e indirilerek, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği gibi meslek kuruluşlarının temsiliyeti kaldırılmıştır. Reklam Kurulu, reklam veren kuruluşların istek ve çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklamların önündeki tüm engeller kaldırılmıştır.

Özel bir kanun tasarısı olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının, genel bir kanun olan Borçlar Kanunundan tüketici hakları yönüyle daha ileride olması gerekirken, Tasarı bu haliyle daha da geri bir durumdadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının, bugün uygulamada olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunundan bir çok yönden geri ve tüketiciler aleyhine olması, AKP’nin faiz lobisi ve şirketlerle nasıl işbirliği içerisinde olduğunun açık bir göstergesidir. Tasarıya konulan hükümler ile başta bankalar olmak üzere şirketlerin tüketiciler üzerinden ücret, komisyon ve masraflarla vurgun ve soygunların önü açılmıştır. Öte yandan ise Reklam Kurulunda emek örgütleri ve meslek kuruluşları devre dışı bırakılarak aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklamların önü açılmıştır. Bu durum, adında adalet olan ve demokrasiyi ağızlarından düşürmeyen AKP’li Bakan ve Milletvekillerinin kimlerin temsilcisi olduğunun çok açık bir göstergesidir.

Tasarı bu haliyle Genel Kurulda yasalaşırsa ki, yasalaşılacağı kesin gibi görünüyor, tüketiciler olarak bugünkü Yasayı mumla arar hale geleceğiz. Ancak, haklı mücadelemizi kazanana kadar devam ettireceğimizi de tüm halkımıza ve tüketicilere duyurmak isteriz.

Gene de son bir ümit olarak AKP milletvekillerine şu çağrıda bulunuyoruz: Bu yoksul ve emekçi halktan toplanan vergilerle maaş alan vekiller olarak, eğer birazcık vicdanınız varsa tüketicileri soyup soğana çevirecek olan faiz lobisi ve büyük sermaye kuruluşları için düzenlenen Tasarıdaki hükümleri Genel Kurulda kabul etmeyiniz!.. Tüketici örgütlerinin sesine kulak vererek önerilerini dikkate alınız!..

Tüm halkımıza ve tüketicilere şu çağrıda bulunuyoruz: Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna inmeden ilinizin milletvekillerine telefon ederek, faks, e-posta ve mektup göndererek Tasarıdaki faiz lobisi ve büyük sermaye kuruluşlarının ücret, masraf ve komisyon almalarını hüküm altına alan maddeleri kabul etmemeleri ve tüketici örgütlerinin önerilerini dikkate almalarını söyleyiniz!.. Haklarınıza sahip çıkınız ve haklarınız için direniniz. Sizleri, Tüketici Hakları Derneği olarak vermiş olduğumuz mücadeleye katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan