Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.04.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara 4.İdare Mahkemesi Aşti’deki Şehir İçi Servis Araçlarının Önündeki Engeli Kaldırdı

ANKARA 4.İDARE MAHKEMESİ AŞTİ’DEKİ ŞEHİR İÇİ SERVİS ARAÇLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRDI!..

ŞEHİRİÇİ SERVİS ARAÇLARININ ÜCRETSİZ İKİ YÖNLÜ HİZMET VERMELERİNİN ÖNÜ AÇILSIN!..

ÜCRETSİZ VE İKİ YÖNLÜ SERVİS HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!..

SERVİS HİZMETLERİNİ CAYDIRACAK ŞEKİLDE FİRMALARDAN CÜRET ALINMASIN!..

2005 YILI BAŞINDAKİ UYGULAMAYA DÖNÜLSÜN!..

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHKEME KARARINI UYGULAMAK ZORUNDA !..
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 30.11.2011 tarihinde aldığı, “AŞTİ’deki servis araçlarının semtlerden AŞTİ’ye dönüşlerinde yolcu almamaları ve her ay belli bir ücret ödemelerine” ilişkin Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Derneğimizce 30 Ocak 2012 tarihinde dava açılmıştı. .

Derneğimizce açılan dava üzerine, Ankara 4.İdare Mahkemesi, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden dava konusu işlemin yürütmesinin 22.03.2012 tarihinde oybirliğiyle durdurulmasına karar vermiş ve 18.04.2012 tarihinde de mahkeme kararı Derneğimize tebliğ edilmiştir.

Mahkemenin bu kararının gereği, Anayasa’nın 138.maddesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 27. ve 28.maddeleri ve Türk Ceza Kanunu’nun ( TCK) 257.maddesi gereğince, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 30 gün içersinde yerine getirilmek zorundadır.
Çünkü;
Anayasa Md.138/son’da “...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmiş,

İYUK Md.28/1’de “...Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. (...)” ifadelerinde bulunulmuş,

TCK Md. 257’de ise “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)” hükmüne yer verilmiştir.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Ankara 4.İdare Mahkemesinin kararının gereğini yerine getirmek üzere 20.04.2012 günü EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine bir uyarı yazısı yazdık

UKOME’nin 17.02.2005 tarihindeki servis araçlarını kaldırma kararı, Derneğimizin açmış olduğu dava üzerine Ankara 2.İdare Mahkemesinin 19.10.2005 tarihli kararı ile iptal edilmesine ve tüm uyarılarımıza rağmen mahkeme kararının gereği bugüne kadar yerine getirilmemiştir.

Bu kez, EGO ve Belediye yetkililerini son kez uyarıyoruz. Derneğimizin 20.04.2012 tarihli uyarı yazısında da istenildiği gibi, eğer 30 gün içerisinde Ankara 4.İdare Mahkemesinin kararı gereğince, AŞTİ’ye gidip gelen servis araçlarının iki yönlü ücretsiz olarak yolcu taşımalarına izin verilmezse ve servis araçlarını caydırıcı bir şekilde ilgili firmalardan ücret alınırsa, görevi kötüye kullanmadan dolayı suç duyurusunda bulunacağız.

Biz tüketiciler ve Tüketici Hakları Derneği olarak, 2005 yılı başındaki uygulamaya dönülmesini istiyoruz. Çünkü, bugüne kadar yargı kararına, yasalara, kamu yararına ve tüketici haklarına aykırı olan Büyükşehir belediyesinin ve EGO Genel Müdürlüğünün bu uygulaması nedeniyle, tüm Ankaralılar ve Ankara dışından Ankara’ya gelen milyonlarca yolcu, yüzmilyonlarca maddi zararla birlikte manevi yönden de telafisi imkansız zararlara uğratılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine soruyoruz: Ankaralıları ve Ankara dışından gelenleri uğrattığınız telafisi imkansız maddi ve manevi zararın hesabını verebilecek misiniz?

Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME’nin yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. Sizleri Anayasa’ya, ilgili yasalara, kamu yararına, hem oyunu aldığınız hem de maaşınızı veren Ankaralıların haklarına ve tüketici haklarına saygılı olmaya çağırıyoruz. Sonu nereye varacağı belli olmayan bu son derece haksız ve telafisi imkansız olan yanlış uygulamanızdan vazgeçiniz ve 2005 yılı başındaki uygulamaya dönünüz.

Ankara 4.İdare Mahkemesi’nin Kararı gereğince;
• Şehir içi servis araçlarının ücretsiz ve iki yönlü hizmet vermelerinin önü açılsın!...

• Servis hizmetlerini caydıracak şekilde firmalardan ücret alınmasın !..

• Ücretsiz ve iki yönlü servis hakkımız engellenemez!..

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan