Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Hakları Derneği (THD) Tarafından Açılan Davada Belediyelerce Yüksek Su Zamlarına Dayanak Gösterilen “…%10’dan Aşağı Olmayacak Nispetinde” İbaresi İptal Edildi…

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) TARAFINDAN AÇILAN DAVADA BELEDİYELERCE YÜKSEK SU ZAMLARINA DAYANAK GÖSTERİLEN “…%10’DAN AŞAĞI OLMAYACAK NİSPETİNDE” İBARESİ İPTAL EDİLDİ….

ANAYASA MAHKEMESİ, ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİNCE İLERİ SÜRÜLEN SU SATIŞ TARİFESİNİN BELİRLENMESİNDE “…%10’DAN AŞAĞI OLMAYACAK NİSPETİNDE” İBARESİNİN ANAYASA’NIN 2. MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU İDDİASINI YERİNDE GÖREREK İPTALİNE KARAR VERDİ…

BU KARAR SONUCU BAŞTA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLMAK ÜZERE BAZI BELEDİYELERCE YAPILAN İNSAFSIZ SU ZAMLARI DAYANAKSIZ KALMIŞTIR.

ARTIK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SUYU KAR ARACI OLARAK DÜŞÜNMEYİP, EVRENSEL İNSAN HAKLARI VE EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİREREK “SU=YAŞAM” OLDUĞU NOKTASINDAN HAREKET ETMELERİ GEREKİR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BU KARARINA GÖRE , SUYU 1 KURULUŞLUK SEMBOLİK BİR KARLA TÜKETİCİLERİN HİZMETİNE SUNABİLECEKLERDİR.
 

Sayın basın mensupları;
Sizleri bugün buraya tüketici hakları adına tarihi bir davanın sonucunu açıklamak üzere davet etmiş bulunuyoruz.
Bildiğiniz gibi, son yıllarda en yaşamsal konularda bile bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca liberal ekonomi ilkeleri acımasızca uygulanmakta; yaşam için en doğal hak olan su bile bir kar aracı olarak görülebilmektedir. Nitekim, bunun en belirgin örneklerinden birisi de başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı belediyelerce suya yapılan fahiş zamlardır.

Bu zamlara dayanak olarak ise 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gösterilmektedir. Bu nedenle, Tüketici Hakları Derneği (THD) tarafından açılan davada, belediyelere su tarifelerinin belirlenmesinde “…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde” şekildeki ilgili yasa maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

Belediyeler tarafından su tarifelerinin belirlenmesinde dayanak gösterilen 20.11.1981 tarihli, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5.6.1986 tarihli, 3305 sayılı Kanun’un 2 maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır” hükmüne karşı, Derneğimizce, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde 2010/343 esas sayısı ile açılan davada, mahkeme bu maddenin, Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğunu öne sürmüş ve iptali için konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. Ankara 1.İdare Mahkemesi karar gerekçesinde, büyükşehir belediyeleri uygulayacakları su tarifelerini belirlerken en az %10 kar oranı uygulamasını öngören bu maddenin kar oranının azami olarak ne kadar olacağını belirtmediğini ve “hukuk devletinin zorunlu bir unsuru olan yasaların belirli olması” ilkesine aykırı olarak idareye su tarifelerinin üst sınırlarının belirlenmesinde sınırsız bir yetki tanıdığını ileri sürmüştü. Ankara 1.İdare Mahkemesi, 2560 Sayılı Yasa’nın bu hükmünün Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesine aykırılık oluşturduğunu öne sürerek iptali gerektiğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Ocak 2012 Perşembe günü yaptığı toplantıda, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin ilgili 3305 Sayılı Kanun’un 2 maddesiyle değiştirilen 2560 Sayılı Yasa’nın 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemini incelemiştir. İnceleme sonucu, Anayasa Mahkemesi 2011/6 esas sayılı kararında, 2560 sayılı Kanun’un 3305 sayılı Kanun’un 2 maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan;“…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; “…bir kar oranı esas alınır” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Değerli basın mensupları;
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına göre, başta Ankara Büyükşehir belediyesi olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerince yapılan insafsız su zamları dayanaksız kalmıştır. Artık, büyükşehir belediyelerinin suyu kar aracı olarak düşünmeyip, evrensel insan hakları ve evrensel tüketici hakları doğrultusunda değerlendirerek “su=yaşam” olduğu noktasından hareket etmeleri gerekir.
Büyükşehir belediyeleri, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına göre, suyu 1 kuruşluk sembolik bir karla tüketicilerin hizmetine sunabileceklerdir. Tüketici Hakları Derneği olarak, Büyükşehir belediyelerinin bu konuda takipçisi olacağız. Hangi büyükşehir belediyesinin tüketici haklarından, insan haklarından, kamu yararından ve sosyal belediyecilik anlayışından yana olduğunu, hangilerinin olmadığını kamuoyuna ve tüketicilere açıklayacağız.

Bu davanın açılmasında ve kazanılmasında büyük emeği geçen Hukuk Komisyonu üyemiz Avukat Emre Baturay Altınok’a teşekkür ederiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan