Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

17.08.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Cadde, Sokak Ve Bulvarlar Üzerindeki Otopark Uygulaması Kararına İptal Davası

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CADDE, SOKAK VE BULVARLAR ÜZERİNDEKİ OTOPARK UYGULAMASI KARARINA İPTAL DAVASI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CADDE, SOKAK VE BULVARLARDAKİ AÇIK OTOPARK UYGULAMASIYLA YASALARI HİÇE SAYMAKTADIR

CADDE, SOKAK VE BULVARLARDAKİ AÇIK OTOPARK UYGULAMASI KAMU YARARI VE TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRIDIR

CADDE, SOKAK VE BULVARLAR RANT ARACI DEĞİLDİR
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başkentin muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarında 2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle açık otopark uygulaması başlatılması nedeniyle, bu durumdan rahatsız ve mağdur olan bir çok tüketicinin Derneğimize şikayette bulunmaları üzerine, Derneğimizce Büyükşehir Belediyesi ile yazışmalar yapılarak uygulamanın yasal dayanağı sorulmuştur.

Belediye ile Derneğimizin bu yazışmaları sürerken Çankaya Belediyesinin açmış olduğu dava sonucunda Ankara 1.İdare Mahkemesi 18.02.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ancak, Mahkemenin bu kararı üzerine Mayıs 2011 ayında toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara 1.İdare Mahkemesinin 18.02.2011 tarihinde almış olduğu yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirmeyerek birkaç küçük değişiklikle eski uygulamanın devamı konusunda yeni bir karar almıştır.

Bu yeni uygulama gereğince, cadde, sokak ve bulvar üzerinde ikamet eden kat maliklerinden sabah saat 8 ile akşam saat 20 arasında ücret alınacaktır. Akşam saat 20 ile sabah saat 8 arasında kat maliklerinden ücret alınmaması için kat maliklerinin ilgili muhtarlıktan veya nüfus müdürlüğünden gerekli ikametgah belgesi temin ederek otopark işletmesinden kart alması ve bu kartı ibraz etmesi koşulu getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması hukuka, Anayasa’ya, yasalara, tüketici haklarına, çağdaş ve demokratik belediyecilik anlayışına ve kamu yararına aykırı bir uygulamadır.

Anayasa’nın 56.maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, 57.maddesinde ise, Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler alacağı belirtilmektedir. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi planlamayı pilavlama olarak anlayıp hareket etmektedir.

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14.maddesinde ; şehir içi trafik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak belediyenin görevleri arasında sayılmasına rağmen; Belediye Yönetimi, Belediye Yasası’nın bu hükmünü cadde, sokak ve bulvarların açık otopark haline getirilmesi şeklinde anlayarak hareket etmektedir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın 12.maddesinde; il sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından altyapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafik ile ilgili sorunları çözümlemek il ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Ancak, belediye tarafından ilgili yasanın bu hükmü, trafikten rant sağlayarak “bir takım özel firmaların sorununu çözmek” şeklinde anlaşılmaktadır.

3194 Sayılı İmar Yasası’nın 37.maddesinde, “imar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır” denilmektedir. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimi ve Meclisi, İmar Yasası’nın gereğini yerine getirmek bir tarafa, cadde ve sokakları park yeri olarak algılamakta ve görmektedir.

Otopark Yönetmeliğinde ise, binaların otopark sorununun nasıl çözüleceği belirtilmiş olmasına rağmen bu Yönetmeliğin gereğini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimi, rant yaratma anlayışlarına uygun olarak otopark sorununu çözdüğünü sanarak Ankaralıların hem maddi hem de manevi yönden mağduriyetine yol açmakta ve Başkent Ankara’yı yaşanmaz hale getirmeye çalışmaktadır.

Trafik sorunlarının çözümünde “Trafik Mühendisliği Bilimi”nin uygulaması gerekirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimi Bilime öcü gibi bakmaktadır.

İkametgah sahiplerinden alınan otopark ücreti nedeniyle de, ayrıca, Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi de çiğnenmektedir.

Görülmektedir ki, Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimi Anayasa ve yasaları hiçe sayarak Ankara’nın trafik ve otopark sorununu çözmek yerine içinden çıkılmaz bir duruma sokup, Ankaralıları hem maddi hem de manevi yönden mağdur etmiştir.

Belediye Yönetimi tarafından tüketicilerin evrensel ve yasal haklarından olan güvenlik hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve ekonomik çıkarlarının korunması hakkı görmezden gelinmekte ve ayaklar altına alınmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimini, Anayasa’nın, yasaların, kamu yararı anlayışının, tüketici haklarının, çağdaş ve demokratik belediyecilik anlayışının, trafik mühendisliği biliminin gereklerini yerine getirerek ve Ankaralılara saygı göstererek trafik sorunu ile otopark sorununu çözmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin cadde, sokak ve bulvarlardaki açık otoparklara ilişkin Mayıs 2011 tarihinde almış olduğu karar ile bu kararın dayanakları olan 9.8.2007 tarihli ve 30.10.2010 tarihli UKOME kararlarının açıkça kamu yararı ve hizmet gerekleri ile usul ve hukuka aykırılığından dolayı yürütmesinin durdurulması ve iptali için Derneğimiz tarafından dava açılmıştır.

Tüm Ankaralılara ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan