Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.03.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Baz İstasyonları Yönetmeliği’nin Yürütmesinin Durdurulması Kararını Uygulamayan Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumuna Suç Duyurusu

BAZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ’NİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARINI UYGULAMAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNA SUÇ DUYURUSU
 

Tüketici Hakları Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından açılan davada, Baz İstasyonları Yönetmeliği’nin ( Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik) ve buna dayalı işlemin yürütmesini durduran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.09.2010 tarih ve 2010/640 nolu Kararını uygulamayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hakkında Derneğimiz tarafından 25.02.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Derneğimiz tarafından 19.01.2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunarak, davayı açtığımız 04.01.2010 tarihinden itibaren dava konusu Baz İstasyonları Yönetmeliği kapsamında Kurumun vermiş olduğu güvenlik sertifikalarının Danıştay’ın ilgili kararına göre iptal edilmesini istemiştik.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan başvuru sahiplerine verilen güvenlik sertifikalarının tamamının “Aslı gibidir” onaylı örneklerinin de Derneğimize gönderilmesini istemiştik.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Derneğimize göndermiş olduğu 08.02.2011 tarihli cevap ile Danıştay Dava Daireleri Kurulu Kararını uygulamayacağını belirtmişti.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun hukuk tanımaz bu tavrı nedeniyle, Derneğimiz tarafından Kurum hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusu dilekçesinde özetle şu gerekçelere yer verilmiştir:

• Anayasa Md.138/son’da “...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmiş,

• İYUK Md.28/1’de “...Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. (...)” ifadelerinde bulunulmuş,

• TCK Md. 257’de ise “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)” hükmüne yer verilmiştir.

• ...Anayasa kuralları, buyurucu ve bağlayıcı Hukuk kurallarıdır. Mahkeme kararlarının geciktirilmeden yerine getirilmesi zorunludur. İnsan hak ve özgürlüklerini; sosyal adaleti, toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve güvence altına almayı amaçlamış demokratik bir Hukuk Devletinde, açıklanan Anayasa ve kanun kurallarına rağmen bir Mahkeme kararının yerine getirilmemesi düşünülemez. Aksi halde bu kanun kuralları kağıt üzerinde kalmaya zorunlu, değersiz sözcükler olmaktan öteye gidemez. (...) Bir bakan ya da mahkeme kararlarını uygulama durumunda bulunan diğer Kamu görevlilerinin yukarıda açıklanan Kanuni kuralları bilmedikleri ileri sürülemez. Öyle ise; açık, kesin ve emredici Kanun kurallarına bilerek aykırı davranış da kişisel kusur kabul edilmek gerekir.

• Anayasa’nın 138. Maddesi, yargı kararlarının uygulanmasının geciktirilmesini dahi yasakladığına göre; yargı kararlarını uygulamamanın açık bir Anayasa’yı ihlal suçu oluşturduğu şüphesizdir. Bu ağır eylemin cezasız bırakılması, kamu görevlilerinin haksız yere korunması Anayasa’nın 2. maddesinde teminat altına alınan hukuk devletlerinde kabul edilemez bir uygulamadır.

Bu gerekçelerden hareketle Derneğimizin yapmış olduğu suç duyurusunda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, sorumlu olan her bir kişi için ayrı ayrı değerlendirme yapılmak suretiyle gerekli soruşturmanın tamamlanarak ilgililer hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi istenilmiştir.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan