Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

16.12.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanan Su Tarifelerinde “%10’dan Aşağı Olmayacak Nispetinde Kar Oranı Esas Alınır” Hükmü Anayasa Mahkemesinde

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE UYGULANAN SU TARİFELERİNDE “%10’DAN AŞAĞI OLMAYACAK NİSPETİNDE KAR ORANI ESAS ALINIR” HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİNDE!..
 

2560 Sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası’nın 23.maddesinde yer alan ve tüm büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanacak olan su tarifelerinin belirlenmesinde “%10’dan aşağı olmayacak nispetinde kar oranı esas alınır” hükmü’nün iptali ve Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Derneğimiz tarafından dava açılmıştı.

Derneğimizin açtığı dava sonucunda, Ankara 1.İdare Mahkemesi, İSKİ Yasasındaki söz konusu hükmün ( ibarenin) Anayasa’ya aykırılığı savından hareketle ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına oybirliği ile karar verdi.

Ankara 1.İdare Mahkemesinin verdiği kararda şu gerekçeler ileri sürülmüştür: T.C. Anayasa’sının 2.maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir.

Oysa, 2560 Sayılı, kısa adıyla İSKİ Yasası tarafından kar oranının “Azami” olarak ne miktarda olması gerektiğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hukuk devletinin zorunlu bir unsuru “yasaların belirli” olması ilkesidir.

Bu ilke ( belirlilik ilkesi “hukuki güvenlik” ilkesinin doğal bir sonucudur.

Buna göre, söz konusu Yasa’da belirlenecek olan tarifede kar oranının azami olarak ne nispette olması gerektiğine yer verilmemiş olması ve en az %10’dan aşağı olmayacak şeklinde bir düzenlemeye gidilmiş olması idarelere geniş, sınırsız ve ölçüsüz bir takdir yetkisi vermek sonucunu doğurmuştur.

Ayrıca, idarelerin söz konusu su tarifelerindeki kar oranlarını belirlerken hangi ölçütleri esas alacakları açık, belirgin ve somut olarak Yasa’da yer almamıştır.

Yasa kuralı bu anlamda belirli ve öngörülebilir değildir. Dolayısıyla da Anayasa’nın 2.maddesinde yer alan “Hukuk devleti” ilkesine aykırılık oluşmaktadır.

Ankara 1.İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasa’sının 23.maddesinde yer alan “%10’dan aşağı olmayacak nispetinde kar oranı esas alınır” tümcesinin Anayasa’nın 2.maddesine aykırı olduğu kanaatine varıldığından, Anayasanın 152. ve 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 28.maddesi uyarınca söz konusu ibarenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasına ve uyuşmazlığın çözümünün Anayasa Mahkemesi kararına kadar Anayasa’nın 152.maddesi uyarınca geri bırakılmasına 11.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan