Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

 28.11.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Soba Zehirlenmeleri

BİR AİLENİN YOK OLMASINA, OCAKLARIN SÖNMESİNE NEDEN OLAN SOBA ZEHİRLENMELERİNİN SORUMLUSU GÖREVİNİ İHMAL SUÇU İŞLEYEN İLGİLİ BELEDİYELER İLE BAKANLIKLAR VE HÜKÜMETTİR!..

ÜLKEMİZDE ACİLEN TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DİKKATE ALAN BİR YAKIT KULLANMA SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR.
 

Soğuk havalarda sobaların yanması sonucunda sobalardan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle, zehirlenerek ölenlerin sayısında artışlar gözlenmekte, aileler yok olmakta, ocaklar sönmektedir.

Soba zehirlenmeleri ve ölümlerinin yoksul ve dar gelirli ailelerin yaşadığı yerleşim yerleri ve binalarda daha yoğun olduğu görülmektedir.

Özellikle de katı yakıt sobalarının kullanıldığı binalarda tüketici güvenliği, çevre sağlığı, enerji verimliliğini dikkate alacak şekilde bir yakıt kullanma sistemi mevcut değildir. Ülkemizde, bu konuda bir sistem anlayışı, bir bütünsellik, bir politika ve bir düzenleme bulunmamaktadır.

Katı yakıt sobalarının üretiminde kullanılan teknoloji ilkellikten kurtulamamış olup, verimsiz, güvensiz ve çevre kirliliğine neden olan sobaların üretimine devam edilmektedir.

Katı, sıvı ve gaz sobalarının, cihazlarının kullanıldığı binalardaki bacalar ilkel, yetersiz, güvensiz ve denetimsizidir.

Tüketiciler, konu ile ilgisi olan yetkili, sorumlu ve görevli belediyeler ve bakanlıklar tarafından bilgilendirilmemekte, uyarılmamaktadır. Tüketiciler adeta kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır.

Bu konuda görevli, sorumlu ve yetkili kuruluşlar Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Çevre ve Orman, Bayındırlık ve İskân, Sağlık Bakanlıkları ile Belediyeler ile hükümettir.

Ancak, yıllardan beri devam eden, bir ailenin yok olmasına, ocakların sönmesine neden olan soba zehirlenmelerinin asıl sorumlusu hiçbir önlem almayan ve görevini ihmal eden ilgili bakanlıklar, belediyeler ve hükümettir.

Sorun, yalnızca, bacaların ve soba borularının temiz tutulmasıyla, akşam yatmadan önce sobaların söndürülmesiyle ve soba klepelerinin kapatılmamasıyla çözülebilecek basitlikte değildir.

Yakıtın temizliği, ısıl verim değeri ile yakıtın kullanıldığı soba ya da cihazın güvenliği, verimliliği, çevre kirliliğine neden olmaması ve bacanın güvenliği ile konu bir yakma sistemi anlayışı ve bütünsellik kapsamında ele alınmalıdır.

Aksi takdirde, hem tüketicilerin yaşamını kaybetmesine, ailelerin yok olmasına hem de çevre kirliliğine ve sağlıksızlığına, enerji verimsizliğine, aile ve ülke ekonomisinin zarar görmesine neden olma suçu ile görevi ihmal suçunun işlenmesine ilgili ve yetkili kuruluşlarca devam edilecektir.

Tüketici Hakları Derneği olarak ilgili ve yetkili Bakanlıklara, belediyelere ve hükümete sesleniyoruz: Katı-sıvı-gaz yakıtlarının temizliği ve ısıl veriminin iyi bir durumda olması, katı-sıvı-gaz yakıtlarının kullanıldığı cihazların verimliliği, çevre kirliliği yaratmaması ve güvenliğinin yüksek olması, bacaların güvenliği ve çevre kirliliği yaratmaması konusunda yeni bir yakma sistemi oluşturulması için harekete geçiniz. Bu konuda bilim ve araştırma kuruluşları, tüketici örgütleri ve ilgili meslek örgütleriyle işbirliği yapınız.

Ayrıca, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim ve tüketim sistemlerinin oluşturulması konusunda ülkemiz koşullarına uygun etkin bir politika oluşturunuz.

Bu günlerde ise riskli durumda olan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve uyarılması için ilgili ve yetkili kuruluşların görevlerini yerine getirmesini beklemekle birlikte basınımızın da ilgi ve katkılarını diliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan