Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.09.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara İnsan Hakları Kurulundan Baz İstasyonları Konusunda Örnek Karar

ANKARA İNSAN HAKLARI KURULUN’DAN BAZ İSTASYONLARI KONUSUNDA ÖRNEK KARAR…

“BAZ İSTASYONU KURULURKEN HALKIN DUYARLILIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINACAK”…

BAZ İSTASYONLARININ; HASTANE, ÇOCUK BAHÇESİ, KREŞ VE OKUL GİBİ YERLERE VEYA YAKINLARINA KURULMASINDAN SAKINILACAK...

BAZ İSTASYONLARI YERLEŞİM BÖLGELERİNDE ANCAK ZORUNLU HALLERDE KULELERİN TEPESİNE KURULABİLECEK…
 

Derneğimiz Ankara İnsan Hakları Kurulu Üyesi Ferda Hekimci’nin baz istasyonları konusunda yaklaşık iki yıldır süren girişimleri, sonunda meyvesini verdi. Ankara İnsan Hakları Kurulu baz istasyonları konusunda tüm Türkiye’ye örnek olacak bir karar verdi.

Kurul, baz istasyonları ile ilgili olarak Tüketici Hakları Derneği (THD) ve vatandaşlardan gelen başvuruları 31.03.2010 tarihli toplantısında değerlendirdi. İnsan Hakları Kurulu, baz istasyonlarının çevre ve halk sağlığına olası etkileri ve bu konuda alınabilecek önlemleri inceledi.

Ankara İnsan Hakları Kurulu konuyla ilgili olarak; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve TÜBİTAK’tan görüş istedi.

Kurul, bu görüşler ışığında geçtiğimiz günlerde yayınladığı prensip kararında; Dünya Sağlık Örgütü Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Danışma Komitesi’nin “Bilimsel Belirsizliklerin Olduğu Durumlarda Halk Sağlığı” raporunda öngörülen “ihtiyat ilkesi” gereğince bir dizi prensip kararı alınmasını uygun buldu. Buna göre;

• İlgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar baz istasyonlarının kuruluşu aşamasında halkın duyarlılığını göz önüne alacaklar.

• Eğer bir bölgede (yerleşim alanında) baz istasyonunun kurulumu zorunlu ise, kurallara uygun olarak dikilen kulelerin tepesine kurulması, mümkün olmadığı veya iletişim probleminin çözülemediği takdirde çevrede bulunan en yüksek binanın tepesine yapılacak ek bir çıkmanın üzerine dikilecek minimum 3 metrelik kulenin üzerine kurulabilmesi söz konusu olabilecek.

• Baz istasyonunun binanın çatısına kurulmasının zorunlu olduğu halde o binanın çevre binalardan daha yüksek olmasına dikkat edilmesi ve hem binada oturanlarla hem de yakın çevrede yaşayanlarla uzlaşmaya varılması gerekecek.

• Baz istasyonlarının çocukların bulunduğu hastane, çocuk bahçesi, kreş ve okul gibi yerlere veya yakınlara kurulmasından sakınılacak.

• Baz istasyonlarının teknik şartnameye uygun olarak kurulması ve denetimlerinin yapılması sağlanacak.

Kurul kararında ayrıca baz istasyonlarına izin veren Belediye Başkanlıkları başta imar mevzuatı olmak üzere yasal mevzuata da azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıldı. Karar; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut Belediye Başkanlıklarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına, AVEA, VODAFONE ve TURKCELL Bölge Müdürlüklerine gönderilerek tebliğ edildi.

Günümüzde baz istasyonlarının çevre ve halk sağı açısından risk oluşturmayacağı konusunda hiçbir mercii güvence veremez. Riskin olduğu yerde ise İnsan yaşamı tehlikeye atılamaz. Bu durumda da tıpkı Kurul Kararı’nda belirtildiği gibi “ihtiyat ilkesi” devreye girer. Bu nedenlerle, Yargıtay’ın kesinleşmiş kararlarında, “baz istasyonlarının yıllar itibariyle zarar doğurmasının her zaman olanaklı bulunduğunu” ve “baz istasyonlarının yerleşim yerleri dışına kurulması” gerektiğine işaret edilmektedir. Bu konudaki Yargıtay kararları, baz istasyonlarının “psikolojik olarak tedirginlik yaratmasının bile yeterli olduğu” na dair kesinleşmiş kararları bulunmaktadır.

Ayrıca Derneğimizce 16.05.2009 Tarih ve 27230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’in baz istasyonları kurulmadan önce mahalli çevre kurullarından görüş alınması ile ilgili eski Yönetmelik hükmünü kaldırması ve istasyonların kurulması aşamasında ÇED sürecinin işletilmesi ve halkın katılımı araçlarına yer vermemesi sebebi ile iptali talebiyle Danıştay’da açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Eylül ayındaki ilk toplantıda dosyamız ile ilgili bir karar verecektir.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıkladığı da düşünüldüğünde baz istasyonlarının sağlığa etkisi hiçbir tartışma kaldırmayacak kadar netleşmiş olur. Tüm bu yargı kararlarına rağmen, GSM şirketleri ve ilgili kamu kuruluşlarının bu kararlara uygun davranmaması, Türkiye’de davaların pahalı, zahmetli ve uzun bir süreci gerektirmesi nedeniyle, uygulamada etkin ve yaygın bir çözüm getirilememektedir. Bu nedenle, Ankara İnsan Hakları Kurulu kararı pratikte vatandaşların önünü açacaktır. Baz istasyonlarından rahatsızlık duyan ve şikayetçi olan vatandaşlar bu karara dayanarak başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabileceklerdir.

İnsan Hakları ve Tüketicilerin Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı’nı gözeten bu kararın alınmasında zamanın Kurul Başkanı Faruk Işık başta olmak üzere, bu konuda emeği geçen tüm Ankara İnsan Hakları Kurulu Üyelerine, Ankara Valiliği’ne ve arkadaşımız Ferda Hekimci’ye tüketiciler adına teşekkür ediyor ve bu kararın tüm illerdeki İnsan Hakları Kurulları’na örnek olmasını diliyoruz.


Turhan Çakar
Genel Başkan