Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ Hakkında Danıştay'a İptal Davası

TÜKETİCİLERDEN ASKİ’NİN UYGULAMASINA BÜYÜK TEPKİ

ASKİ’NİN UYGULAMASI TÜKETİCİLERİ CANINDAN BEZDİRDİ

ASKİ’YE DAVA!..
 

Tüketicilerden ASKİ’nin uyguladığı su fiyatları hakkında Derneğimize gelen yoğun şikayetler ve ASKİ’nin haksız fiyat uygulaması nedeniyle bugün DANIŞTAY’ a iptal davası açmış bulunuyoruz. Ayrıca, yürütmenin durdurulmasını da istedik.

Derneğimiz dava açmış olduğu ASKİ’nin haksız uygulamaları şunlardır:
1- Kademeli fiyat uygulaması

2- Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi

3- Faturalara atık su bedeli dışında ayrıca çevre temizlik vergisinin de eklenmesi

4- Ön ödemeli sayaç kullanımı

ASKİ tarafından 10 M3 ile 30 M3 arasında tüketilen her M3 su başına %156, 30 M3 den sonraki her M3 başına ise %276 daha fazla su parası alınmaktadır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.

Uygulamada hemen hemen her abonenin kademeli artış sınırlarını geçtiği ortadadır. Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi ile tüketicinin tasarruf yapması ve daha az su harcayarak kademe sınırlarını geçmemesi imkansız hale getirilmiştir. Bu durumda uygulamanın tasarrufu teşvik değil, kuruma daha fazla gelir elde etmek amacını taşıdığı da tartışmasızdır.

Tüketicinin tarifede öngörülen kademe sınırlarına uyabilmesi için; çamaşırını, bulaşığını yıkamaması, evini temizlememesi, kendisinin de ayda, hatta iki ayda bir yıkanması vs. gerekecektir. Bu da tüketicinin yaşam standardının kabul edilemeyecek ölçüde düşmesi demektir.
ASKİ, bu uygulamayla suyun en temel tüketici hakkı ve kamu hizmeti olduğunu unutarak fahiş gelir elde etmektedir.

Öte yandan davalı idarece, atık su bedeli yanında faturalara bir de çevre temizlik vergisi eklenmeye başlanmıştır. Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. denilmektedir. Burada sözü edilen çevre temizlik vergisi, su faturalarına atık su bedeli olarak yansıtılmakta iken; ayrıca çevre temizlik vergisi adı altında bir kalem daha açılması usul ve yasaya aykırıdır. Aynı verginin mükerrer tahsili söz konusudur.

Davalı kurumun bir süredir başlatıp, yaymaya çalıştığı ön ödemeli sayaç uygulaması da tüketici aleyhinedir. Öncelikle tüketiciler bu uygulama için sayaçlarını değiştirmeye zorlanmakta, temel bir ihtiyaç maddesi olan suyu kullanmadan bedelini ödemesi istenmektedir.

21.06.2004 tarihli dilekçemiz ile davalı kuruma başvurularak; tasarruf ya da yasal zorunluluk adı altında tüketicileri, yaşam standardını düşürerek, ilkel bir hayat yaşamaya zorlayan, usul ve yasaya da aykırı olan kademeli fiyat, faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi, atık su bedeli dışında faturalara ayrıca çevre temizlik vergisinin de eklenmesi ve ön ödemeli sayaç kullanımının yaygınlaştırılması uygulamalarının kaldırılarak derneğimize bilgi verilmemesi halinde tarafımızdan yasal yollara başvurulacağı bildirilmiştir. Ancak bugüne kadar olumlu yada olumsuz bir cevap alınamamıştır.

Esasen, suyun en temel tüketici hakkı ve kamu hizmeti olması nedeniyle ASKİ’nin yüksek fiyat uygulaması, kar amacı gütmesi evrensel tüketici haklarına, insan haklarına, Anayasa’ya, sosyal devlet anlayışına aykırı olup, dayanaksız ve hukuk dışı bir uygulamadır.

ASKİ’nin yüksek fiyat uygulaması yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan, zaten zar zor geçinen tüketicilerin hayatını daha da güçleştirmektedir.

Bu nedenlerle, haksız ve hukuk dışı olan ASKİ’nin bu uygulamasının iptalini ve dava sonuna kadarda yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini DANIŞTAY’dan talep etmiş bulunuyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan