Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tüketici Hakları Derneğini Tanıyalım

Tüketici Hakları Derneği, 18 Ocak 1991 yılında emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulmuştur. Gönüllü, bağımsız ve demokratik bir kitle örgütü olan Tüketici Hakları Derneği’nin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Derneğimizin kurucuları kuruluş aşamasında, Derneğin adını verirken yarım gün tartıştı. O günlerde ve yıllarda “ tüketici hakları kavramı” ndan söz edilmiyordu. Toplumda, tüketici bilinci çok azdı. Kurucular olarak, ülkemizde “tüketici hakları kavramını” yerleştirmek ve tüketicilerde “hak arama bilinci”ni oluşturmak ve geliştirmek amacıyla Derneğin adını “ Tüketici Hakları Derneği ” olarak koydular.

Tüketici Hakları Derneği’nin amacı, tüketici haklarının yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, savunulması, tüketici bilincinin oluşturulması ile birlikte güçlü, etkili bir tüketici hareketi oluşturulmasıdır. Bugün ülkemizde tüketici hakları kavramından söz ediliyorsa ve bu kavram ülkemizde giderek yaygınlaşıyorsa, bu oluşumda Tüketici Hakları Derneği’nin çabası yadsınamaz.

Tüketici Hakları Derneği, amaçlarını gerçekleştirebilmek için
aşağıdaki ilkelere uyulmasını gözetir:

-Bütün mal ve hizmet sunumlarında tüketici haklarını gözeten politikaların uygulanması için çalışır.

-Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.

-Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın ve firmanın etkisinde kalmaz.

-Hiçbir ticari kuruluştan bağış, reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlarla sponsorluk ilişkilerine girmez.

-Evrensel İnsan Hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün gelişmesi doğrultusunda hareket eder

Tüketici Hakları Derneğinin 37 şubesi 10 binden fazla üyesi vardır. Dernek, Bakanlar Kurulu Kararı ile “kamuya yararlı dernek” statüsünde çalışmalarını yürütmektedir. Derneğimiz, Uluslararası Tüketici Örgütünün üyesidir.

Tüketici Hakları Derneğinin yapacağı önemli işlerden bazıları

- Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişkin uygulamaları araştırmak, saptamak; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurmak,

- Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, vakıf kurmak,

- Tüketici hakları ile tüketicinin korunması konusunda yasa ,tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışmak,

- Tüketicilerin satın almış oldukları her çeşit mal ve hizmetin fiyat, kalite, standart güvenilirliği ve sağlığı yönünden korunması ve bilinçlenmesi için gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmak,

- Tüketici şikayetlerini izlemek ve değerlendirmek,

- Test laboratuarı kurmak, madde ve mamullerin testlerini yapmak ve yaptırmak,

- Tüketicileri, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı ve tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek. Bu hakların uygulanabilmesi, yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak.

- Aynı amacı taşıyan yurdumuzdaki diğer kuruluşlar ile uluslararası tüketici örgüt ve birlikleriyle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve ilgili üst örgütlere üye olmak,

- Basın, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanarak tüketicilerin sesini duyurmaya çalışmak,

- Derneğin amacına ve yapacağı işlere uygun olarak ilgili mahkemelerde davalar açmak, davaya katılmak, avukat tutmak,

- Tekeller ve çok uluslu şirketlerin tutum ve politikaları karşısında tüketicilerin korunması bakımından gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak ve tüketicileri aydınlatmak,

- Tüketicilerin yaşamlarını güvence altına almaya ve temel gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olacak temel mal ve hizmetlerin sağlanması ile tüketicilerin alım güçlerine uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması konusunda ilgilileri uyarmak; kamuoyunu ve tüketicileri aydınlatmak; tüketicilerin gerçek gereksinimlerini çarpıtan pazarlama uygulamaları ve reklamlara ilişkin karşı eylemleri desteklemek,

- Tüketici kooperatiflerinin teşvik edilmesi için girişimlerde bulunmak,

- Enflasyona karşı anti-enflasyonist karar ve uygulamaların desteklenmesi ve tüketicilerin enflasyon yükü altında ezilmemeleri için gerekli girişimlerde bulunmak; fiyat karşılaştırmaları yapmak, özel geçinme indeksleri hazırlamak, ikame mallar hakkında tüketicileri aydınlatmak,

- Malların üretimi, dağıtımı ve tüketicilere hizmet vermekle uğraşanların yüksek ahlaki davranışta bulunmalarını teşvik etmek,

- Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, iletişim, gıda gibi temel mal ve hizmetlerin tüketici haklarına, sosyal devlet anlayışına ve kamu yararına uygun olarak üretilmesi ve tüketicilere sunumunun sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

- Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve korunması; alım güçlerinin artırılması, dengeli ve adil bir gelir dağılımı için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak, ilgililer nezdinde girişimlerde bulunmak,

Tüketici Hakları Derneğinin yaptığı çalışmalardan bazıları

- Yüzlerce ilkokul, ortaokul ve lisede yüzbinin üzerinde öğrencimize, binlerce öğretmenimize konferans verildi.

- Başta kamu kurumları olmak üzere birçok kuruluşta binlerce tüketiciye konferans verildi.

- Çeşitli konularda yüzden fazla sempozyum, panel, söyleşi düzenlendi.

- Değişik kuruluşlar tarafından düzenlenen yüzlerce sempozyum, panel ve kongreye konuşmacı olarak katılındı ve Tüketici Hakları Derneği’nin görüşleri ortaya konuldu.

- Çeşitli konularda binlerce televizyon, radyo programı ve konuşması yapıldı.

- Çeşitli konularda yüzlerce basın toplantısı, basın açıklaması ve basın ile röportaj yapıldı.

- Çeşitli konularda yüzbinden fazla tüketici şikayeti değerlendirildi.

- Dünya Tüketici Hakları Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Gıda Günü gibi günler ve haftalar ile diğer normal günlerde tüketicileri çeşitli konularda bilgilendirmek, şikayetlerini almak ve değerlendirmek, daha çok tüketiciye ulaşabilmek, çeşitli broşür ve kitapçıklarımızı dağıtmak için yüzlerce adet stand açıldı.

- Çeşitli konularda tüketicileri bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla 100 binden fazla el ilanı, broşür ve afiş dağıtıldı.

- Derneğimiz, Genel Merkezimizin ve Şubelerimizin bulunduğu yerlerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heplerinde temsil edilmiş ve temsil edilmektedir.

- Tüketici Hakları, tüketici bilinci ve tüketici mevzuatını kapsayan beşbinden fazla kitap ile tüketicinin hak arama yollarına ilişkin yüzbinden fazla kitapçık dağıtıldı

- Çeşitli uluslararası konferans ve seminerlere katılındı.

- Hukuk, eğitim, örgütlenme, enerji, gıda-beslenme, sağlık, çevre, ulaşım, dış ilişkiler, sosyal etkinlikler gibi konularda komisyon çalışmaları yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir. Komisyonların yaptığı çalışmalar doğrultusunda basın açıklamaları, tv ve radyo programlan ve broşürler ile tüketiciler bilgilendirilmektedir. Ayrıca hazırlanan raporlar ve görüşler ilgili kuruluşlara iletilmektedir.

- Tüketicilerin mağdur edildiği ve kamuoyunu ilgilendiren su, gıda, çevre, elektrik, ulaşım,iletişim, baz istasyonları gibi temel kamu hizmeti gibi konularda, tüketicilerin yasal haklarını savunmak amacıyla bir çok dava açılmıştır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı