Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Anayasa’ya ve Evrensel Tüketici Haklarına Aykırı Olan Su Tarifesi Anayasa Mahkemesinde

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası’nın 23.maddesinde yeralan “yüzde ondan aşağı olmayacak nispetinde kar oranı esas alınır” hükmüne göre büyükşehir belediyeleri su tarifelerini belirlemektedir.

2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasasına 3305 Sayılı Yasa ile eklenen ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İSKİ Yasası’nın 23.maddesine dayanılarak düzenlenen ve 2.12.1991 tarihli Genel Kurulda kabul edilen Tarifeler Yönetmeliğinde de aynı hüküm yer almaktadır.

Tüketici Hakları Derneği tarafından söz konusu İSKİ Yasasındaki hükmün yürürlüğünün durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesine başvurulması ve dava konusu edilen ASKİ Yönetmelik hükümlerinin yargılama sonunda iptali için 28.07.2009 tarihinde dava açılmıştı.

Açılan davada Ankara 1.İdare Mahkemesi tarafından “%10’dan aşağı olmayacak nispetinde kar oranı esas alınır” tümcesinin Anayasa’nın 2.maddesine aykırı olduğu kanaatine varılarak, söz konusu ibarenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına 11.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

DAVADA TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN HUKUKSAL NEDENLER

• B.M.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3.Maddesi ve ilgili maddeleri

• B.M. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi,

• 2002’de BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından yayınlanan 15 nolu Genel Yorum,

• 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı,

• Uluslararası Tüketici Örgütünün önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 Nisan 1985 tarihinde oy birliği ve 39/248 nolu Genel Kurul kararı ile kabul edilen Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esasların (United Nations Guidelines On Consumers Protection) 40.maddesi,

• Anayasanın başlangıç bölümü, madde 2, 17, 56, 90, 127. maddesi ile ilgili diğer düzenlemeleri

• Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2560 Sayılı Yasa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ve ilgili mevzuat

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ’NİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖNDERME KARARI
 

Beklentimiz ve dileğimiz, gerek Tüketici Hakları Derneği’nin açmış olduğu dava dilekçesindeki hukuksal nedenlerde gerekse de İdare Mahkemesinin Kararında belirtildiği gibi, kamu yararına, Anayasa’nın ilgili hükümlerine ve evselsel tüketici haklarına aykırı olan bu hükmün ve uygulamanın iptal edilmesidir.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı