Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Ayıplı İnternet Hizmeti Aboneliği'nin İptal İçin Cezai Şart Koşulmasına "Dur" Denildi

Bu sayfamızda daha önce gündeme getirdiğimiz “Telekomünikasyon Hizmetlerinde Tüketici Hakları -1” ve “ Telekomünikasyon Hizmetlerinde Tüketici Hakları-2” başlıklı yazılarımızda telekomünikasyon sektöründeki firmaların tüketicileri mağdur eden uygulamalarda bulundukları, bu uygulamalardan birisinin de sözleşmelerde yer alan haksız şartlar olduğunu belirtmiştik.

Bu haftaki yazımızda ise mobil internet hizmeti almak üzere bir telekomünikasyon şirketinin kampanyasına katılarak abone olan bir tüketicinin taahhüt edilen hizmeti alamadığı gerekçesiyle aboneliğine son vermek istemesi üzerine firmanın cezai şart uygulaması karşısında Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kararını ele alacağız.

Ayrıca, bu ve benzeri konularda tüketiciler ile işletmeciler arasında yapılan sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun kararının ilgili maddelerine değineceğiz.

“Telekomünikasyon Hizmetlerinde Tüketici Haklarını (2)” başlıklı yazımızda da belirtildiği gibi Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde haksız şartların açıklandığı “Ek Liste”nin “l” fıkrasında, “Tüketicilere abonelik sözleşmesine son verme isteklerinden dolayı cezai şart uygulanacağına dair hükümler” haksız şart olarak ortaya konulmuştur. Ancak, ilgili telekomünikasyon şirketi Yönetmeliğe aykırı olarak tüketiciyle yaptığı sözleşmeye bu şartı koymuştur. Kaldı ki, ilgili firma taahhütlerini yerine getirmeyerek ayıplı hizmet verdiği halde “hem suçlu, hem güçlü” deyişine uygun olarak tüketicinin iki kez mağduriyetine neden olacak bir uygulama içine girmiştir.

ÇANKAYA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ’NİN KARARI
Aşağıda, konuyla ilgili olarak haksız uygulama ile karşılaşan bir tüketicinin yaptığı başvuruda Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kararını okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No:1806
Karar Tarihi:27.04.2010

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

ŞİKÂYET EDEN: Bir Tüketici
ŞİKÂYET EDİLEN: Bir GSM Operatörü
VEKİLİ:
ŞİKÂYET KONUSU: Mobil İnternet Aboneliği
ŞİKÂYET TARİHİ: 05.02.2010

OLAYIN ÖZETİ: Tüketici, Vodafone teknosa kampanyası, çerçevesinde mobil internet hizmetine abone olduğunu, kampanya çerçevesinde taahhüt edilen hizmetin sağlıklı verilmediğini, Ankara Bahçelievler’de bulunan evinde internete sağlıklı bağlanamadığını, yaptığı telefon görüşmelerinde, adresin bulunduğu yerde Vodafone 3G sisteminden faydalanmanın şu mümkün olmadığının teyit edildiğini, aboneliğin iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunduğunu belirterek, haksız şartlar içeren sözleşme ile aboneliğin iptal edilmesi ve ödediği 900.00TL.nin iadesi talebinde bulunmaktadır.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI: Savunma yazısında, 0541 715 03 25 GSM numaralı hattın 25.11.2009 tarihinde açıldığı şikayet konusu kampanya çerçevesinde açıldığı, kampanya uyarınca, abonelerin seçtikleri paket için bedelini 12 ay taksitle ödeyecekleri, karşılığında modem ve masaüstü bilgisayar indirim çeki alacakları, taahhüt süresi dolmadan aboneliğin iptal edilmesi için durumunda cezai şart tahakkuk edildiği, ayrıca kalan taksitlerin bir fatura ile tahakkuk edileceğinin imzalanan taahhütname ile hükme bağlandığı, yapılan incelemede şikayetçi tüketicinin 3G üzerinden veri alış-verişi yaptığının tespit edildiği, faturalarda bir hata bulunmadığı belirtilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Tüketici beyanlarından şikâyetli firmanın kampanya uyarınca verdiği taahhütleri yerine getirmediği, tüketicinin sağlıklı hizmet alamadığı, bu nedenle mobil internet aboneliğinden beklediği faydayı almadığı kanaatine varılmıştır. Aralık 2004 Tarih ve 25678 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin11. maddesinde “İşletmeciler, mal ve/veya hizmetlerin sürümünü artırmak için yaptıkları özel koşullar içeren kampanyalar dahilinde taahhüt ettikleri tüm edimleri tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.” 18. maddesinde “ İşletmecinin abone ile müzakere temden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralının gereklerine aykırı olarak ölçüsüz şekilde aboneyi mağdur eden kayıtlar geçersizdir. Sözleşmede yer alan kaydın açık ve anlaşılır biçimde kaleme alınmamış olması halinde de, böyle ölçüsüz mağduriyetin varlığı sonucuna varılabilir… Sözleşmede yer alana şartların dürüstlük kuralının gereklerine aykırı olarak abone aleyhine ölçüsüz mağduriyete neden olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi durumunda abone lehine olan anlam dikkate alınır.” denilmekte Yönetmelik ekinde yayınlanan haksız şartlar listesini ilgili fıkralarında “ a) İşletmecinin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği buna karşılık tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutulduğu kayıtlar. b) İşletmeciye, yükümlülüklerin yerine getirmeyen tüketiciden olayların normal akışına göre gerçekleşmesi eklenebilecek zararı aşacak ölçüde yüksek bir götürü tazminat talep etme imkanı tanıyan hükümler.. j) İşletmecinin, yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen tüketicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğuna ilişkin kayıtlar. l) Tüketicilere abonelik sözleşmesine son verme isteklerinden dolayı cezai şart uygulanacağına dair hükümlerin haksız şart olduğu belirtilmektedir. Belirtilen gerekçe ve anılan yönetmelik hükümleri uyarınca şikâyet konusu aboneliği cezai şart koşulmada iptal edilmesi, modemin ve hediye çekinin şikâyetli firmaya teslim edilmesi, taksitler halinde ödenen 900.00TL.nin tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir.

KARAR: Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, şikayet konusu aboneliğin cezai şart koşulmadan iptal edilmesine, modemin ve hediye çekinin şikayetli firmaya teslim edilmesine, iş bu kararın yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oy birliği/çokluğu ile karar verildi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Konuyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun “Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar” konulu gündeminde almış olduğu 13.04.2010 tarih ve 2010/DK-10/233 nolu kararın 3., 4., 5. ve 6. fıkralarında şöyle denilmektedir:

3- Tüketiciler ile işletmeciler arasında abonelik sözleşmesine ek nitelikteki hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi adlar altında imzalanan sözleşmelerde yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ilişkin hükümlerin tüketicilerin almadıkları hizmeti ödemeleri sonucunu doğuracak şekilde belirlenemeyeceği, bu kapsamda işletmeciler tarafından uygulanan taahhütnamelerin belirlenen süre bitiminden önce aboneler tarafından sona erdirilmek istenmesi halinde abonelerin almadıkları hizmet için kalan ay sayısı kadar tarife aylık ücretinin cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemede bulunmalarına son verilmesi,

4- İşletmeciler tarafından hazırlanacak taahhütnamelerin yürürlüğe konulmadan önce kurumumuza gönderilmesi,

5- Kurul Kararının bir örneğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi,

6- Kurul Kararının Kurumumuz internet sitesinde yayınlanması,
hususlarına karar verilmiştir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı