Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ'nin Kartlı Su Sayacı uygulaması

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı Kararı ile çok daha ucuz olan ve hizmet verildildikten sonra fatura düzenlenen mekanik su sayacı uygulaması yerine, çok daha pahalı olan ve peşin ödemeye bağlanan kartlı - ön ödemeli su sayacı uygulamasına geçilmişti. Oysa hiçbir yasada kartlı – ön ödemeli su sayacı uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kartlı su sayacı uygulama zorunluluğu yeni binalara alınacak sayaçlara, bir yıl içersinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaçların yerine, kaçak su kullanıldığı tespit edilen abonelere, 10 yılını dolduran mekanik sayaçlara getirilmişti. Daha önce, Ankara Barosu ile Derneğimizin açtığı dava sonucunda 10 yılını dolduran mekanik sayaçların yerine kartlı su sayacı uygulaması iptal edilmişti.

Mekanik su sayaçları montaj bedeli de dahil olmak üzere ASKİ tarafından tüketicilere ( abonelere) 60TL dolayında satılırken, kartlı ön ödemeli su sayaçları ise zorunlu olarak abonelere 200TL sayaç bedeli, 100TL montaj bedeli olmak üzere 300TL karşılığında satılıyordu. Mekanik sayaç ile kartlı-ön ödemeli su sayacı arasındaki fark ise 240TL dolayındaydı.

ASKİ'nin zorunlu olarak kartlı-ön ödemeli sayaç sattığı abone sayısı 250 bin dolayındadır. Her aboneden 240TL fazladan ve haksız yere bir bedel alındığını dikkate aldığımızda 250 bin aboneden haksız yere 60 milyon TL alındığı anlaşılmaktadır. Bunun Türkçe karşılığı ise soygundur.

Diğer taraftan, kartlı-ön ödemeli su sayacı zorunluluğu getirilmesi ile önce hizmet sonra hizmetin karşılığı olan fatura düzenlenmesi yerine, önce peşin ödeme sonra hizmet anlayışı getirilmiştir.

Nitekim, Derneğimizin ön ödemeli kartlı su sayaçlarının iptaline ilişkin açtığı davada Ankara 5.İdare Mahkemesi, 2009/398 Nolu Esas, 2009/1104 Nolu Karar sayısı ve oybirliği ile 28.09.2009 tarihinde kartlı - ön ödemeli su sayacı uygulamasının iptaline karar vermiştir.

ANKARA 5.İDARE MAHKEMESİNİN KARAR ÖZETİ

Olayda, davalı idarelerce peşin ödemeli sayaç takılmasını zorunlu kılan kararlar alındığı yine bu kapsamda 3516 Sayılı Yasa'da bu yönde bir düzenleme olmamasına karşın mekanik su sayaçlarının yerine kartlı sayaç takılmasının zorunlu tutulduğu, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan Anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan, ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği, bunun yanında ön ödemeli kartlı su sayaçlarının standartlarının ise mecburi uygulamada olmadığı, başka bir deyişle bu sayacı ölçüler ve Türk standartlarını düzenleyen mevzuatta tanımlanmadığı görüldüğünden mekanik sayaç yerine kartlı su sayacı kullanmayı zorunlu kılan kararın dava konusu bentlerinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, ..............., kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 28.09.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ABONELER ( TÜKETİCİLER ) HAKLARINI NASIL ARAYACAKLAR

Kendilerine istekleri dışında ASKİ tarafından kartlı - ön ödemeli su sayacı dayatılan 250 bin dolayında abone, haksız yere kendilerinden alınan 240TL dolayındaki fazladan bedelin geri ödenmesini, kartlı su sayacı yerine mekanik su sayacı takılmasını ASKİ'den isteyebilirler. Bunun için, abonelerin öncelikle ASKİ'ye başvurmaları gerekmektedir. ASKİ'den olumsuz cevap alınması ya da hiç cevap alınmaması durumunda ise, aboneler tarafından dava açılması gerekmektedir. Abonelerin, Ankara 5.İdare Mahkemesinin iptal kararını emsal göstererek dava açmaları durumunda büyük bir olasılıkla davayı kazanmaları mümkündür.

ASKİ'ye başvuruda bulunmak isteyen, ASKİ'nin olumsuz cevap vermesi ya da hiç cevap vermemesi durumunda ise dava açmak isteyen aboneler Tüketici Hakları Derneği'ne başvuruda bulunarak ASKİ'ye başvuru dilekçesi ile Mahkeme Kararını temin edebilirler.

Dava açmak isteyen abonelere ise yönlendirilme konusunda ayrıca Tüketici Hakları Derneği tarafından yardımcı olunacaktır.

ASKİ, Mahkeme Kararına uymak zorundadır. ASKİ'ye, tüketicileri ( aboneleri) sıkıntıya sokmadan ve oyalamadan Mahkeme kararının gereğini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. 20.11.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı