Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Haksız Güvence Bedeli İçin Tüketici Mahkemesinin Tüketici Lehine Kararı

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 44.maddesine göre, mekanik sayaç kullanan abonelerden alınan güvence bedelinin ödemeli elektronik sayaç kullandırılan abonelerden de alınması üzerine bir tüketici tarafından haksız işlem hakkında Etimesgut Tüketicici Sorunları Hakem heyetine başvuruda bulunulmuştur.

Etimesgut Tüketici Sorunları Hakem Heyeti de mekanik sayaçlardan alınan güvence bedelinin ön ödemeli sayaçlardan alınmasının yasal bir dayanağının olmadığı gerekçesi ile ASKİ tarafından haksız yere alınan 55.66YTL güvence bedelinin tüketiciye iadesine karar vermiştir.

Hakem Heyeti kararına karşı ASKİ’nin açmış olduğu itiraz davası da Ankara 3.Tüketici Mahkemesi tarafından reddedilerek Hakem Heyetinin tüketici lehine vermiş olduğu karar kesinleşmiştir.

ANKARA 3.TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARI

T.C.
ANKARA
3.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

DAVACI : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI : Bir Tüketici
DAVA : Hakem Heyeti Kararına itiraz
DAVA TARİHİ : 19.09.2007
KARAR TARİHİ : 27.12.2007

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması neticesinde:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA : Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle: Etimesgut TSHH kararının idarenin savunmasına başvurmaksızın vermiş olduğu aleyhe kararın yetki aşımı suretiyle verilmiş haksız bir karar olduğunu, ayrıca şikayetin süresinde de yapılmadığını, abone sözleşmesi imzalayan her abonenin bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli alındığını, güvence bedelinin tamamı alınmadan su bağlantısının yapılmadığını, hakem heyeti kararının yetkisiz olarak Tarifeler Yönetmeliğine aykırı olarak tek yanlı iddialarla verildiğini belirterek, söz konusu kararın öncelikle ihtiyati tedbir yolu ile icrasının durdurulması ile daha sonra itirazen incelenerek iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesine talep ve dava etmiştir.

CEVAP : davalının cevap dilekçesinde özetle: ASKİ, tarifeler Yönetmeliğinin 44.maddesinde su güvence bedelini sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli ( teminat ) alınır olarak tanımladığını, bu tanımlamaya göre sözleşmesi yapılan abonenin su tüketimi için kullanmış olduğu mekanik su sayacına istinaden verilen hizmetlerin karşılığı olarak alınan güvence bedeline hiç kimsenin itirazı olmadığı gibi kendisinin de itirazının olmadığını, ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının kullanılmasıyla abone kullanacağı suyunu ASKİ’den peşin olarak almak zorunda kaldığını, dolayısıyla ASKİ’nin aboneden güvence bedeli adı altında almış olduğu bu bedel kamu hizmet anlayışının dışında ticari bir nitelik taşıması nedeniyle yasal ve hukuki dayanağının olmadığını, ASKİ bu uygulamanın devamı olarak 3516 sy. Yasa gereğince 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolan ve ölçme hassasiyetini kaybetmiş olan mekanik su sayaçlarının yerine ön ödemeli elektronik kartlı sayaçla değiştirmek zorunluluğu getirilerek uygulama başlattığı ancak Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2005/2238 Esas, 2007/315 karar sayılı ile 22.02.2007 tarihinde işlemin iptaline karar verildiğini belirterek, haksız olarak ve hiçbir hizmetin karşılığı olmayan güvence bedeli adı altında alınan 55,66YTL’nin tarafına iadesini ve ASKİ’nin bu uygulamasının iptalini talep etmiştir.

DELİLLER VE DEĞERLENDİRME:

Dava, davalı tarafça yapılan başvuru üzerine verilen Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 31.08.2007 tarih ve 2007/609 nolu kararının iptali talebi ile açılan Hakem Heyeti Kararına itiraz davasıdır.

Hakem Heyeti kararının davacıya tebliğ tarihi itibariyle davanın süresinde açıldığı anlaşılmıştır.

Uygulamada konutlarda mekanik sayaç yanında ön ödemeli sayaçların da kullanılarak ikili sayaç uygulamasının yapıldığı sabittir. ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 44.maddesi mekanik sayaç sistemi kullanılarak tüketim bedeli kullanılan su miktarına göre bilahare fatura düzenlenerek ödenen sayaçlar yönünden gerekli ve geçerli bir düzenlemedir. Zira bilahare ödenmeme ihtimali olan faturalar karşılığında öncelikle alınan teminat niteliğinde olmak üzere güvence bedeli düzenlenmiştir.
Ancak davacının konutuna yapılan abonelikte kullanılan sayaç ön ödemeli elektronik kartlı olup tüketim bedeli ödenerek su satın alınmaktadır. Tüketim sonrasında sayaç okunarak fatura düzenlemesi söz konusu değildir.Bu halde peşin ödenen su bedelinin ödenmemesi ihtimali söz konusu olmadığından güvence bedelinin düzenlenme amacı ön ödeme li elektronik kartlı sayaçlar yönünden kalmamıştır.

Her ne kadar Tarifeler Yönetmeliğinin 44.maddesi yürürlükte ise de henüz mekanik sayaçlar kullanıp ikili uygulama mevcut olduğundan güvence bedelinin mantıken amacı uygulanma usulü değerlendirilerek peşin ödenen su bedeli öncesinde bir de güvence bedeli almanın mantıki dayanağı kalmadığından Etimesgut TSHH’nin 2007/609 sayılı kararının iptali yönünden açılan davanın reddine karar verilip aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
1- Davanın reddine, Etimesgut Kaymakamlığı TSHH başkanlığının 2007/609 sayılı kararının iptaline yer olmadığına,

2- Davacı tarafça dava açarken harç peşin yatırıldığından yeniden harç tahsiline yer olmadığına,

3- Yargılama giderlerine davacı üzerine bırakılmasına,

Dair verilen karar davacı vekili ile davalı asilinin yüzüne karşı kesin olmak üzere açıkça okunup anlatıldı. 27.12.2007

TÜKETİCİLER HAKKINI ARASIN

Ön ödemeli elektronik sayaç için güvence bedeli ödemiş olan tüketiciler ödemiş olduğu bedeli geri almak için haklarını arasınlar. Çünkü ön ödemeli sayaçlarda su bedeli peşin olarak ödenmektedir. Fatura düzenlemediğinden peşin ödenen su bedelinin ödenmemesi olasılığı kalmamıştır.

Bu durumda olan tüketiciler, haklarını aramak için Tüketici Hakları Derneğine başvuruda bulunduklarında kendilerine gerekli yardım yapılacaktır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı