Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Hükümetin GDO'lu Ürün Talimatı

Yıllardan beri herhangi bir yasal dayanağı olmadan ülkemize sokulan GDO’lu ürünlerin ithalatı ve işlenmesi giderayak Hükümetin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 26 Haziran 2007 tarihindeki bir Talimatı ile serbest hale getirilmiştir.

Tam adıyla “GDO ve GDO’lu Bileşen İçeren Gıda ve Yem Maddelerinin İthalatı, İşlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Hususlar Hakkında Talimat” ilgili bakanlığın 81 ildeki Tarım İl Müdürlüklerine gönderilerek 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren gereğinin yapılması istenmiştir.

Sözü edilen Talimat, TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve eki niteliğindeki Cartagena Biyogüvenlik Protokolüne aykırı olan bir düzenlemedir.

Cartagena Biyogüvenlik Protokolüne taraf devletler, ihtiyadilik ilkesine göre, GDO’lu ürünlerin iç piyasada üretimi, dağıtımı ve çevreye salınımına ilişkin risk değerlendirmesini yapacak sistemi kurmak, çevreye ve diğer gıdalara bulaşmasını engelleyecek önlemleri almak, etkin bir denetim düzeni oluşturmak zorundadır.

Bunun için de taraf devletlerce bir iç hukuk düzenlemesi olan yasa çıkartılarak protokolde yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Talimatın yasal bir dayanağı bulunmamakla birlikte, Talimata dayanak olarak gösterilen yasaların ise yukarıda belirtilen yükümlülükleri karşılayan bir içeriğe sahip olmadığı görülmektedir.

Kaldı ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından GDO’lu ürünlerin ithalatı, ihracatı, tüketimi , etiketlenmesi ve çevreye serbest salınımına ilişkin düzenlemiş olduğu “Biyogüvenlik Yasası Taslağı” bile Tüketici Hakları Derneğinin de içinde yer aldığı GDO’ya Hayır Platformu ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin girişimleri ile TBMM’den Bakanlığa iade edilmişti.

Buna karşın, yasal bir dayanağı bulunmayan ve Biyogüvenlik Yasa Taslağından çok geride bulunan Talimat ile tüketicilerin sağlığı , gıda güvenliğimiz, tarımımız, biyoçeşitliliğimiz tehlikeye düşecek, çiftçilerimiz zarar görecektir.

Üstelik de tüm bu tehlike ve zararların karşılığında ithal GDO’lu ürünler ve tohumlar ile bunların kullanıldığı gıda maddelerine tüketiciler ve ülke olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milyarlarca dolar para ödeyeceğiz.

Görülüyor ki, akıl ve mantık dışı bir uygulama ile karşı karşıya bulunmaktayız.

HÜKÜMET EMPERYALİST TARIM TEKELLERİNİN YANINDA

GDO’ya Hayır Platformu olarak bu Hükümet döneminde GDO’lu ürünlerin ithalatı, üretimi ve tüketiminin yasaklanmasına ilişkin topladığımız yüzbin imzayı TBMM dilekçe Komisyonuna verdik. Bununla birlikte , TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve üyelerine GDO’lu ürünlerin risk ve tehlikeleri hakkında bilim insanları ve Platform temsilcileri tarafından brifing verilmiştir. Aynı şekilde TBMM Dilekçe Komisyonunun konu ile ilgili düzenlediği toplantıya Platform temsilcileri olarak katılıp görüş ve düşüncelerimiz anlatılmıştır.

Bu girişimlerin sonucunda da “Biyogüvenlik Yasa Taslağı” nın TBMM’den Tarım Bakanlığına geri gönderilmiş olmasına karşın, milletvekili seçimlerinin hemen öncesinde tüketiciler, çiftçiler, biyoçeşitlilik, tarım ve gıda güvenliği açısından çok sakıncalı ve tehlikeli bir talimatın hazırlanarak Tarım İl Müdürlüklerine gönderilmesi çok düşündürücüdür. Bu durum hükümetin GDO’lu ürün üreten , pazarlayan emperyalist tarım tekellerinin ve onların yerli ortaklarının yanında yer aldığının açık bir göstergesidir.

UYARIYORUZ

GDO’lu ürünlerin ülkemize ithal edildiğinin varlığını Tüketici Hakları Derneği olarak bir kaç kez laboratuar analizleri ile kanıtlamış bulunmaktayız. Bu tür ürünlerin ithal edilmesi, üretilmesi ve tüketilmesi tüketicinin, çiftçinin, tarımın, biyoçeşitliliğin , gıda güvenliğinin zararına , emperyalist tarım ve gıda tekellerinin yararına bir uygulamadır.

Eğer bu yanlışlıktan ve GDO işgalinden ülkemiz kurtulamazsa geri dönülmez bir yıkımla karşılaşmamız büyük bir olasılıktır. Bu nedenle , tüketicileri , hükümeti ve ilgili yetkilileri uyarıyoruz ve diyoruz ki;

• Konu ile ilgili olarak Tüketici Hakları Derneği ve GDO’ya Hayır platformu olarak hukuki mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir.

• Tüketicilerin sağlığının tehlikeye düşmesine , biyoçeşitliliğimizin , tarımımızın , topraklarımızın ve gıdamızın zarar görmesine ve kirlenmesine izin vermeyeceğiz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı