Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tüketici Konseyi

İçinde bulunduğunuz 2007 Nisan Ayının 5.ve 6.günlerinde 11. Tüketici Konseyi toplanmaktadır. Tüketici Konseyi, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa kapsamında kurulan, yılda en az bir kez toplanması gereken ve 1996 yılından beri toplanan tüketiciler ile ilgili önemli kararlar alan bir kuruluştur.

Tüketici Konseyinin Amacı; Yasa’da belirtildiği gibi, tüketici sorunlarının, gereksinimlerinin ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli önlemleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak önlemlerle, Yasanın uygulanmasına yönelik önlemlere ilişkin görüşlerin, ilgili kamu kuruluşları tarafından öncelikle ele alınmasıdır.

Tüketici Konseyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde toplanmakta ve Konseyin sekreterya hizmetleri Bakanlığa bağlı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü personeli tarafından yürütülmektedir.

TÜKETİCİ KONSEYİNİN OLUŞUMU

Konsey, Sanayi ve Ticaret Bakanının veya görevlendireceği müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında doksandört kişiden oluşur. Konsey, çeşitli bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, meslek kuruluşları, işçi ve memur sendikaları, kooperatif üst kuruluşları ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından Konseye katılan temsilcilerin sayısı, yasaya göre, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz

Tüketici Konseyi Yönetmeliğine göre, tüketici örgütleri kapsamında yer alan tüketici derneklerinden yirmi, tüketici derneği üst kuruluşlarından üç, tüketici vakıflarından üç temsilci olmak üzere 26 temsilci ile birlikte tüketici örgütlerinin Konseyde temsil edilmesi gerekmektedir. Ancak, tüketici üst kuruluşu olarak şimdilik 1 tane Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) olduğundan, üst kuruluşlar adına 1 temsilci Konseyde temsil edilmektedir. Kısaca, tüketici örgütleri fiili olarak Tüketici Konseyinde 22-23 kişi ile temsil edilmektedir.
 
TÜKETİCİ KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Tüketici Konseyi Yönetmeliğinin 6.maddesine göre Konseyin görevleri şunlardır:

• Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak önlemler, konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

• Tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi amacıyla alınacak önlemler ile Yasanın uygulanmasına yönelik önlemlere ilişkin görüşleri karara bağlamak ve öncelikle ele alınmak üzere ilgili kuruluşlara aktarmak,

• Tüketicinin korunması ile ilgili yasa teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,

• Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

• Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür çıkarılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin, usul ve esaslar hakkında önerilerde bulunmak,

• Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kuruluna gönderilecek üyeyi seçmek,

• Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmaktır.

KONSEYDE ALINAN KARARLARIN BAZILARI

• Tüketicinin sesini duyurma ve temsili hakkı uyarınca, tüketicilerin temsilinin örgütleri tarafından, taraf oldukları kurum ve kuruluşlarda sağlanması, bunun öncelikle mevcut mevzuat çerçevesinde, başta ekonomik ve sosyal konsey olmak üzere; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Akreditasyon Kurumu gibi tüm kurum ve kuruluşların karar süreçlerinde tüketicilerin temsiliyetlerinin sağlanması; keyfiyetin yürürlükteki mevzuatla mümkün olmadığı durumlarda ise tüketici temsiliyetinin çıkarılacak olan Tüketici Örgütleri Yasası çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

• Elektrik, su ve doğalgaz gibi kamusal hizmetler ile eğitim ve sağlık hizmetleri gibi tüketicilerin, temel gereksinimi olan mal ve hizmetlerde KDV oranının % 1 e indirilmesi, akaryakıt, doğalgaz ve enerji alanında yüksek oranda vergilendirmeye son verilmesi, ekonomik programın sosyal boyutunun programa eklenerek bir an önce uygulanması,

• Ulaşımda demiryolları, deniz yolları, metro gibi alternatiflerin yaşama geçirilmesi,

• Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin ithalatının, üretiminin ve pazarlamasının yasaklanması, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,

• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 20 nci maddesi kapsamında radyo ve televizyonlarda tüketicinin eğitilmesine yönelik yayınlara ilişkin hükümleri düzenleyen bir yönetmelik hazırlanması

• Tüketici örgütlerinin, laboratuarları bulunan kamu kuruluşlarının hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için ilgili kamu kuruluşlarınca gerekli düzenlemelerin yapılması,

ALINAN KARARLAR UYGULANIYOR MU?

Tüketici Konseyinin 1996 yılından bugüne kadar ( 11.Tüketici Konseyine kadar) gerçekleştirmiş olduğu 10 toplantıda 150 dolayında karar alınmıştır. Yukarıda belirtilen kararlar da dahil olmak üzere alınmış olan kararlarının 130’dan fazlası ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından bugüne kadar yerine getirilmemiştir.

Tüketici örgütleri olarak, bugüne kadar uygulanmayan kararlar ile 11.Tüketici Konseyinde alınacak olan kararların uygulanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmamız gerekmekle birlikte, bu kararlar doğrultusunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasını tüketici haklarına saygılı olmanın ve sorumluluklarının gereği olarak diliyor ve bekliyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı