Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

Elektrik Akımından Zarar Gören Tüketiciler

Konutlarda tüketicilerin kullandığı elektrik voltajının yükselmesi ya da düşmesi, sık sık elektrik kesintileri nedeniyle evdeki cihazların arızalandığı, bazen evde yangın çıkmasına neden olunarak tüketici güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü şeklindeki sorunları daha önce bu köşede bir yazı ile gündeme getirmiştik.

Ayrıca, daha önceki bu yazımızda, yüksek voltaj nedeniyle zarar gören tüketicinin gördüğü zararın karşılığı olan bedelin tüketiciye geri ödenmesine ilişkin Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kararına da yer vermiştik.

Bu haftaki yazımızda ise, gene benzer sorunlar nedeniyle buzdolabı arızalanan tüketicinin uğradığı zarar karşılığında Etimesgut Tüketici Sorunları Hakem heyeti’nin tüketiciye 354TL ödenmesine ilişkin Kararı’na karşı BEDAŞ’ın itiraz etmesi üzerine Sincan Tüketici Mahkemesi’nin Kararının ele alacağız.

Sincan Tüketici Mahkemesi’nin tüketici lehine verdiği kararı aşağıda okurlarımızın görüşlerine sunuyoruz.

SİNCAN TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NİN KARARI

ESAS NO : 2009/310
KARAR NO : 2009/283
DAVACI :Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Sincan Şube Müdürlüğü, Sincan, Ankara
VEKİLİ : Av. Tuba Ümmühan ÜNLÜ; Strazburg cad. 28/9 Sıhhıye / Ankara
DAVALI : Bir tüketici
DAVA : SATICININ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZI
DAVA DEĞERİ : 354.00TL.
DAVA TARİHİ : 24.08.2009
KARAR TARİHİ: 16.12.2009

Yukarıda açık kimlikleri ve adresleri yazılı Davacının, Davalıya karşı Mahkememizde açtığı davanın halka açık yapılan yargılaması sonunda, dava dosyası incelendi.

DAVACININ İSTEMİ: Davacı, Vekili aracılığıyla; Davalının elektriğin gidp gelmesi, voltajın dengeli olmaması sonucunda buzdolabının arızalandığı iddiası ile 300,00TL tamir ücretinin Müvekkili Kurumdan tazmini istemiyle Etimesgut İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvurduğunu,i Hakem Heyeti Başkanlığının 31.07.2009 tarih ve 879 sayılı karar ile tüketicinin haklı olduğunu gerekçesiyle 354,00TL’nin müvekkil kurum tarafından tüketiciye ödenmesine hükmettiğini, Müvekkil kurumun günlük tutulan arıza kayıtları incelendiğinde bölgede ve bölgeyi etkileyebilecek kalıcı ve hasara sebebiyet verebilecek arıza kaydının bulunamadığını, tüketicinin hasar gören cihazını kurum eksperine göstermeden tamir ettirmiş olması nedeniyle müvekkili kurumun oluşan zarardan sorumlu tutulamayacağını, bu nedenle Etimesgut İlçesi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 31.07.2009 tarih ve 879 karar sayılı kararına itirazlarının kabulü ile şikayetin reddini ve ilgili kararın iptalini istemiştir.

DAVALININ YANITI: Davacının dağıtımını yaptığı elektrik enerjisini tarafına haber vermeden kesintiye uğratması sonucunda gelen enerji voltajının dengeli olmaması sonucu buzdolabının motorunun arızalandığını, onarım için servis çağırmak zorunda kaldığını, gelen yetkili servisin elektrik kesintisi yüzünden motorunun yandığını beyan ettiğini, tamir ücretinin ne kadar olacağını sorduğunda tarafına 300,00TL beyan edildiğini davacıya yaptığı telefon başvurusunda o gün ve saatte adresinde elektrik kesintisi olmadığının beyan edildiğini ve talebinin reddedildiğini, hakem heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olmadığını olmadığını, ayrıca davacının Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.maddesine göre vermesi gereken kaliteli voltaj ve kesintisiz enerjiyi vermediğini, buzdolabının motorunun yanmasına sebebiyet verdiğini

GEREKÇE: Davacı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. davalı Halide Ayşe Pehlivan’a karşı açtığı, ‘’ Hakem Heyeti Kararına itiraz’’ davasının yapılan yargılamasında;

Davanın Hukuksal Değerlendirilmesi:
Davacı Satıcı, davalı Tüketiciye karşı yasal süresinde açtığı dava ile Etimesgut İlçesi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti başkanlığının 31.07.2009 tarih ve 879 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Yapılan basit yargılama sonucunda toplanan kanıtlardan anlaşıldığı üzere; Davalı elektrik abonesinin yüksek elektrik voltajı nedeniyle evdeki buzdolabının arızalandığını ve bu konuda yaptığı 354,00.TL onarım masrafıyla ilgili olarak hakem heyetine başvurduğu, Davalının şikâyetinin hakem heyetince kabul edildiği, bu karara karşı Davacının itiraz ettiği görülmüştür.

Davalıya ait olan konutta bulunan kombinin elektrik şebekesinin gerilimindeki düzensizlik ve aşırı yükselme nedeniyle meydana gelen ani voltaj değişimine bağlı olarak arızalandığının davalının beyanları ve servis tutanakları ile açıkca saptandığı; Davalının zararının giderilmesi için davacı idareye yazılı olarak başvurduğu, ancak, davacının 01.06.2009 tarihli yazı ile bu istemi kabul etmediği, davacının davasını kanıtlayacak kanıtlar sunamadığı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince “ Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, ilgili mevzuat uyarınca bölgesinde bulunan tüm müşterilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin yeterli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet verir.” Hükmü uyarınca davacının yeterli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlıyamaması nedeniyle dava konusu zararın meydana geldiği kanısına varıldığı, bu konuda davalıya yüklenebilecek herhangi bir kusur ya da sorumluluğu saptanamadığı dava konusu kararın hukuka uygun olduğu kanısına varılarak davanın reddine karar verilmiştir.