Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

Telefon Faturasına İtiraz

T.C.
ANKARA
3.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR
 
ESAS NO : 2007/698
KARAR NO : 2007/961
DAVACI : TÜRK TELEKOMUNİKASYON A Ş.
VEKİLİ : Av.
Ankara il Telekom Müdürlüğü Hukuk Işleri Md. Ulus/ ANKARA

DAVALI : Bir tüketici
DAVA : Hakem Heyeti Kararına İtiraz
DAVA TARİHİ : 14/09/2007
KARAR TARİHİ : 08/11/2007

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili tarafından dosyaya sunulan dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin eski abonesi .............l'ın eskiden kullanmakta olduğu 0312 ................ nolu telefonun Ocak 2007 dönem faturasına, telefonun milletlerarası ve 900'lü hatlara kapalı olması nedeniyle itiraz ettiğini, 02.02.2007 tarihli talebi üzerine de telefonun iptal edildiğini, müdürlükçe yapılan araştırmada söz konusu telefonun şehirlerarası ve milletlerarası görüşmelere açık olduğu, 900'lü görüşmelere kapalı olduğunun tespit edildiğini, söz konusu telefon görüşmelerinde herhangi bir probleme rastlanılmadığını ve çıkan faturanın normal olduğunun tespit edildiğini belirterek, Etimesgut TSHH nin 31.08.2007 tarih ve 612 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalının dosyaya sunduğu cevap dilekçesinde özetle; Davacı kuruma 19.02.2007 tarihinde gönderdiği dilekçede 0312 ................ nolu telefonunu 900'lü bayanlarla erotik/sohbet hatlarını sözleşme talimatı ile kapattırdığını, Ocak 2007 ayında GSM ve Globalstar (GMPCS) aracılığıyla sohbet hatlı telefonlarla görüşülme yapılması nedeniyle 642,99 YTL. ödemek zorunda kaldığını, Türk Telekom dışında üçüncü şahıslarca sonradan açılan sohbet hatlarından haberinin olmadığını ve bu konuda da davacı kurumca bilgi verilmemesi nedeniyle maddi olarak büyük kayba uğradığını bu sebeple Etimesgut TSHH: ne başvurduğunu ve buradan lehine karar çıktığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, ayrıca 08.11.2007 tarihli oturumda, 30.10.2007 tarihli cevap dilekçesini tekrar ettiğini, davacı tarafın aynı amaca hizmet eden 900 lü hat1ara talepleri çerçevesinde telefonu kapatmasına rağmen başka operatörlerle anlaşma yaparak talebine aykırı olarak gelir paylaşımı esasına dayalı aynı nitelikte hattı açık tutması sözleşmeye aykırı olduğundan yüksek faturalandırmayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

HÜKÜM:
1- Davanın reddine, Etimesgut Kaymakamlığı TSHH Başkanlığının 2007/612 sayilı kararının iptaline yer olmadığına,
2- Davacı tarafça dava açarken harç peşin yatırıldığından yeniden harç tahsiline yer olmadığına,
3- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair davacı vekili ile davalı asilin yüzüne karşı kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 08/11/2007