Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - HAKEM HEYETİ KARARLARI
 

ASKİ Su Tüketim Bedeli

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No : 728
Karar Tarihi : 24.02.2009

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Raportör : ................................

ŞİKAYET EDEN : Bir tüketici
ŞİKAYET EDİLEN : ASKİ Genel Müdürlüğü Ulus /ANKARA
ŞİKAYET KONUSU : Su Tüketim Bedeli
ŞİKAYET TARİHİ : 09.01.2009

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici ……….. abone numarası ile su tükettiğini, 03.12.2008 tarihinde sayacının kendisinden habersiz değiştirildiğini, ardından gönderilen 2009/01 dönem faturası ile 115m3 tüketim tahakkuk edildiğini, faturadaki tüketimin 106m3 ünün kıyas tüketim olduğunu 2000 yılından beri en yüksek tüketimin 25m3 ü aşmadığını, itiraz ettiğinde, sayacın 1035m3 endekste söküldüğü, yapılan incelemede doğru çalıştığının rapor edildiği, son tahakkuk endeksinin 929m3 olması nedeni ile aradaki miktarın kıyas olarak
tahakkuk edildiği bilgisini aldığını, itirazdan bir sonuç alamadığını belirterek 2009/01 dönem faturasından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmaktadır.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI : Dosyada bulunan 29.01.2009 tarihli savunma yazısında. 03.12.2008 tarihinde sökülen sayacın muayenesinde 1035m3 te doğru çalıştığının rapor edildiği, son tahakkuk endeksi 929m3 ile aradaki farkın yeni faturada kıyas olarak tahakkuk edildiği, tahakkuk hatası bulunmadığı belirtilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE : Tüketici tarafından ibraz edilen ve savunma ekinde gelen belgeler incelenmiş. 2007/08 ile 2008/08 dönemleri arasındaki tüketimin istikrarlı ortalama tüketimin 13,4m3 olduğu anlaşılmıştır. İtirazlar sonucunda sayaçlar Sanayi ve Tic. İl
Müdürlüğü tarafından incelenir, durum hakkında rapor düzenlenerek taraflara tebliğ edilir. Şikayet konusu sayacın doğru çalıştığına ilişkin Sanayi ve Tic. İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ibraz edilmemiştir. 1035m3 ‘te doğru çalıştığına ilişkin ibraz edilen sayaç takma tutanağının hatalı olduğu, bu nedenle yirmi günlük süre içerisinde 106m3 tüketim yapıldığına ilişkin düzenlenen faturadaki tahakkukun yanlış olduğu kanaatine varılmıştır. 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A maddesi uyarınca 2009/01 dönem faturasının iptal edilmesi gerekmektedir.

KARAR : Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, 2009/01 dönem faturasının İptal edilmesine, işbu kararın yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici mahkemelerine itiraz
yolu açık olmak üzere katılanların oy birliği/çokluğu ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye