Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.02.2020

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ KANUN TEKLİFİ MEVCUT KANUNDAN GERİDE!

• KANUN TEKLİFİ KAVRAM KARMAŞASI YARATIYOR!

• KANUN TEKLİFİ YETKİLİ KAMU KURULUŞLARININ YETKİSİNİ ZAYIFLATIYOR!

• GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI VE PİYASADAN TOPLATILMASI BELİRSİZLEŞTİRİLİYOR!

• GÜVENSİZ ÜRÜNLER HAKKINDA TÜKETİCİLERİN NASIL BİLGİLENDİRİLECEĞİ NET DEĞİL!

• KANUN TEKLİFİ KONUSUNDA TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINMAMIŞ VE TEKLİFE İRADELERİ YANSIMAMIŞTIR.

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek olan Ürün Güvenliği Kanun Teklifi içeriği yönüyle mevcut 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’dan geri bir noktadadır.

Mevcut 4703 Sayılı Yasa’da “güvenli ürün” tanımı ile asgari güvenlik koşullarını belirleyen “Temel Gerekler” tanımı yeterliydi.

Ürün Güvenliği Kanun Teklifi ise, “ciddi risk taşıyan ürün”, “risk taşıyan ürün” kavramlarını getirerek ürün güvenliği ya da güvenli ürün tanımında bir karmaşaya neden olmaktadır.

Ürün Güvenliği Kanun Teklifi, piyasa gözetimi ve denetimiyle görevli olan yetkili kamu kuruluşlarının güvensiz ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, bertarafı ve bu ürünlerin kamuoyuna duyurulması konusundaki yetkilerini zayıflatmaktadır.

Bununla birlikte, güvensiz ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve bertarafı Kanun Teklifi ile belirsizleştirilmektedir. Diğer taraftan, piyasaya arzının yasaklandığı, piyasadan toplatılması ve bertarafı gereken güvensiz ürünler hakkında tüketicilerin nasıl bilgilendirileceği Kanun Teklifinde net değildir.

Kanun Teklifi konusunda tüketici örgütlerinin görüşleri alınmamıştır ve Teklife tüketici örgütlerinin iradeleri yansımamıştır. Oysa, Türkiye’nin de kabul ettiği evrensel tüketici haklarından olan temsil edilme hakkı gereğince tüketici örgütlerinin kendilerini ilgilendiren konularda bir yasal düzenleme yapılırken görüşlerinin alınması ve yasal düzenlemeye iradelerinin yansıması gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu kaygılarımızı ve önerilerimizi dikkate almasını diliyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.ucnoktacom.com/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-turhan-cakar-urun-guvenligi-kanun-teklifi-mevcut-kanundan-geride/6854/