Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.03.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicilerin Acil Durum Raporu

TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ NEDENİYLE TÜKETİCİLERİN ACİL DURUM RAPORU
 

Tüm dünyada ve ülkemizde 15 Mart günü kutlanan Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, bu yıl Derneğimizce hazırlanan “ Tüketicilerin Acil Durum Raporu” nu değerli basımıza ve tüm tüketicilere açıklıyoruz.

Sorunlar ve çözümler ana başlığı ile hazırlanmış olan Rapor, bir yıldan beri 43 şubemizin ve alanlarında uzman olan bir çok üyemizin de katkısını alarak hazırlanmıştır.

Rapor, ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde yapılan inceleme, gözlem ve araştırma ile derneğimize gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve çeşitli kaynakların taranması ile oluşturulmuştur.

Bu yıl genel seçimlerin yapılacağı nedeniyle, önümüzdeki günlerde Raporu siyasi parti liderlerine sunup, raporda belirtilen sorunların ve çözümlerin parti programlarına alınmasını isteyeceğiz. Parti liderlerinden alacağımız söz karşısında da duyarlılıklarını ve yaklaşımlarını ölçeceğiz.

Tüketicilerin Acil Durum Raporundaki tüm sorunlar ve çözümler önemli olmakla birlikte, bize göre en önemli gördüğümüz on sorun ve on çözüm şunlardır.

1- Sorun : Tüketicilerin alım gücü düşürülmüş ve tüketiciler yoksullaştırılmıştır
Çözüm: Tüketicilerin alım gücünü arttırıcı ve yoksulluğu giderici acil ekonomik ve sosyal önlemler alınmalıdır.

2- Sorun: Sosyal devlet ve kamu yararı terk edilmiştir
Çözüm: Sosyal devlet ve kamu yararı anlayışı ön plana alınmalı ve bunun gerekleri yerine getirilmelidir.

3- Sorun: Ülkemizin en stratejik kamu kuruluşları özelleştirilmekte, yabancılaştırılmakta ve kapitülasyonlar hortlatılmaktadır
Çözüm: Özellikle, stratejik kamu kuruluşları başta olmak üzere tüm özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kuruluşlar yeniden kamulaştırılmalıdır.

4- Sorun: Sağlık ve eğitim gibi en temel kamusal hizmetler ticarileştirilirken yoksul ve dar gelirli tüketicilerin bu hizmetlere ulaştırılması güçleştirilmiştir
Çözüm : Eğitimin ve sağlığın ticarileştirilmesi durdurularak bu iki en önemli kamusal hizmet tüketicilere ücretsiz verilmelidir. Bununla birlikte, eğitim ve sağlığa kamu bütçesinden ayrılan pay arttırılarak bu iki hizmetin kalitesi iyileştirilmeli ve yükseltilmelidir.

5- Sorun: Dünyanın en yüksek dolaylı vergisini ülkemizde yaşayan tüketiciler öderken, bu dolaylı vergiler nedeniyle de tüketiciler en temel kamusal hizmetleri pahalı almak zorunda bırakılmıştır.
Çözüm: Gıda, su, elektrik, telefon, ulaşım, doğalgaz, kömür gibi yakıtlar ile akaryakıt gibi temel kamusal mal ve hizmetlerden alınan KDV %1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.

6- Sorun: Sağlıksız ve güvensiz ürünler ve hizmetler nedeniyle tüketiciler risk ve tehlike altındadır
Çözüm: Ürün güvenliğini sağlayıcı önlemlere ağırlık verilmeli, ürün güvenliği mevzuatını tam olarak uygulanmasını önem verilmeli, piyasa gözetimi ve denetimi arttırılmalıdır. Güvensiz ürünler konusunda marka ve firma adı verilerek tüketiciler bilgilendirilmelidir.

7- Sorun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ve yetkili kamu kuruluşlarının sorumluluklarını ve yetkilerini yeterince kullanmaması, firmaların hak düşürücü tavırları ve olumsuz yargı kararları nedeniyle, yeterince uygulanmamaktadır.
Çözüm: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanması konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere diğer yetkili ve ilgili kuruluşlar görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli, uygulamalardaki aksaklıklar ve sorunları giderici önlemler alınmalı, denetimlere ağırlık verilmelidir. Bununla birlikte, yasadaki eksiklikler ve çelişkiler ile yargı kararları yoluyla uygulamada getirilen engelleri kaldıracak şekilde yasada değişiklik yapılmalıdır.

8- Sorun: Küresel ısınma ve çevresel kirlilikler geleceğimizi tehlikeye atmaktadır
Çözüm: Küresel ısınmaya neden olan karbondioksit emisyonunu yaratan üretim ve tüketim modelleri değiştirilerek karbondioksit emisyonunu en aza indirecek önlemler acilen alınmak zorundadır. Su, toprak, hava ve bitki örtüsünü kirleterek insanlar ve tüm canlılara zarar veren ve onların sağlık ve güvenlikleri ile yaşamlarını tehlikeye atan kimyasal, organik, radyoaktif gibi tüm kirletici unsurları ortadan kaldıran ya da onların zarar vermesine engel olacak önlemler ivedilikle alınmalıdır.

9- Sorun: Bankalar tüketicileri soymaktadır
Çözüm: Bankaların uyguladıkları yüksek akdi faizi enflasyon düzeyine indirecek ve haksız yere aldıkları yüksek hizmet bedellerini alınmamasına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

10- Sorun: Ülkemize ithal edilen genetik yapısı değiştirilmiş tarımsal ürünlerin (GDO) ve tohumlara
yüksek bedeller öderken hem tüketicilerin sağlığı hem de biyoçeşitliliğimiz ve tarımımız tehlikeye atılmaktadır.
Çözüm: Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin ( GDO) ithalatı, üretimi ve tüketimi
yasaklanmalıdır.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan