Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Bankacılık Uygulamaları Vahşi Kapitalizmin Göstergesi

Türkiye’de bankalar tam bir deli dumrul örneği olarak tüketicileri nasıl soyup soğana çevirdiklerinin dünyada en iyi örneğini veriyorlar. Türkiye’de neredeyse her yurttaş, her tüketici, her aile bir çok kez bu soygundan – vurgundan payına almış ve almaya da devam ediyor. Diğer bir tanımlama ile Türkiye’de bankalar, Türkiye Cumhuriyet sınırları içersinde yaşayan her tüketiciye, yurttaşa, aileye kümesteki kaz gözüyle bakıyor ve bunu yaptıkları uygulamalarla da ortaya koyuyorlar.

Türkiye’de bankalar, değişik adlarla yüzden fazla işlemden çok değişik miktarlarda haksız ücretler almaktadırlar. Hangi işlemden ne kadar ücret alacaklarına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından bankalar, alabildiğine serbest ve her banka kendisine göre değişik miktarlarda her işlemden ücret almaktadır.

Bankaların almış olduğu en güncel ve haksız ücretlere örnek olarak, yıllık kart ücreti ya da aidatı, konut kredisi kullananlardan komisyon ve dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti, ipotek fek ücreti gibi adlar altında aldıkları ücretleri sayabiliriz. Diğer taraftan, bankalarla işlem yapan ve bu işlemler nedeniyle tüketicilere verilen her çeşit belge, doküman, ekstre gibi belgelerle birlikte, tüketicilerin istemiş olduğu yazılardan da çeşitli miktarlarda ücretler alınmaktadır.

Bilgi Edinme Yasa’sına göre, 10 sayfaya kadar tüketicilere verilen çeşitli belge, doküman, ekstre ve yazılardan ücret alınamaz. Bununla birlikte, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin Kararlarına göre, bankalarca alınan dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti gibi ücretlerin haksız bir ücret olduğu ve tüketiciye iade edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak, bankalar yargı kararlarına da, yasalara da uymamakta, saygı göstermemektedir.

Bankaların hak, hukuk, yargı kararı, yasa tanımaz bu vahşi kapitalist tutum ve tavırları karşısında tüketiciler olarak bir taraftan yasal yollardan haklarımızı ararken bir taraftan da tüketimden gelen gücümüzü, irademizi kullanıp ve örgütlenerek boykotlarla bankaların tüketici haklarına, yargı kararlarına ve yasalara uygun davranmalarını sağlayabiliriz.
Bununla birlikte, mevcut yasalardaki tüketici aleyhine olan ya da tüketici aleyhine yorumlanan ve yorumlanabilecek olan hükümlerin kaldırılıp tüketici lehine düzeltilebilmesi, yasal boşluk olan alanlarda da tüketici lehine olan yeni yasal düzenlemelerin yapılması mücadelesini de vermemiz gerekmektedir.

YARGI KARARLARI

Özellikle, çok yaygın ve güncel olan kredi kartlarından alınan yıllık kart aidatları ile konut kredilerinden alınan haksız bedeller konusunda tüketiciler lehine Yargıtay kararları mevcuttur.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 6 Aralık 2011 tarih ve 28134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/4736 Esas, 2011/11579 nolu kararına göre; tüketici ile banka arasında yapılan kredi kartı üyelik sözleşmesini gerekçe göstererek bankanın tüketiciden aldığı yıllık kart aidatının Borçlar Yasası’nın 125.maddesine göre 10 yıllık süre içersinde tüketici tarafından geri istenebileceği, HGK 2010/13-93-88 sayılı kararın da tüketiciyi destekler nitelikte olduğu belirtilmektedir. Kısaca, Yargıtay’ın bu kararına göre, tüketiciler, kendilerinden kesilen yıllık kart aidatlarını 10 yıllık geriye dönük olarak talep edebileceklerdir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/11726 Esas, 2011/1870 nolu kararına göre ; konut kredisi kullanan tüketiciden bankanın “komisyon ve dosya masrafı” adı altında kesmiş olduğu bedel tüketici tarafından geri istenebilecektir.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/19823 Esas, 2011/19204 nolu kararına göre; konut kredisi kullanan tüketicinin kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak için kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine, bankanın “erken ödeme ücreti” ve “ödeme planı değişiklik ücreti”, kısaca, “yeniden yapılandırma ücreti” adı altında kesmiş olduğu bedel tüketici tarafından istenebilecektir.

Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin 2010/388 Esas, 2010/591 nolu kararına göre, tüketici kredisi kullanan tüketiciden bankanın “ipotek fek ücreti” adı altında kesmiş olduğu bedel tüketici tarafından geri istenebilecektir.

BANKALAR BİRLİĞİNİN KAFALARI KARIŞTIRAN TÜKETİCİLERİ CAYDIRICI AÇIKLAMASI

Tüketici Hakları Derneği, Derneğimizin kurucusu olduğu Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) ve diğer tüketici örgütlerinin bankaların almış oldukları haksız ücretlerin tüketiciler tarafından yargı kararları doğrultusunda geri istenebileceği konusundaki basın açıklamaları ve tüketicileri bilgilendirme girişimleri karşısında Bankalar Birliğince kafaları karıştırıcı, tüketicileri caydırıcı açıklamalar yapılmıştır. Bankalar Birliğince, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi kararı hakkında yapılan , “kart hamillerinin son 10 yılda ödedikleri kart ücretlerini bankalardan geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanması söz konusu değildir” şeklindeki açıklama ile tüketicilerin kafaları karıştırılmaya ve 10 yıl geriye dönük olarak kart aidatlarını istemeleri engellenmeye çalışılmaktadır.

Tüketiciler bu konuda rahat olsunlar ve haklarını aramaya devam etsinler. Çünkü, yargı kararları açık ve net olmakla birlikte, Tüketici Hakları Derneği olarak deneyimli Hukuk Komisyonu üyelerimiz olan avukatların değerlendirmeleri ve katkılarıyla basın açıklamalarımızı yaparak kamuoyunu ve tüketicileri bilgilendirmekteyiz.

YILLIK KART AİDATLARI VE KONUT KREDİLERİNDEN KESİLEN HAKSIZ ÜCRETLERİN GERİ ALINMASI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararına göre, 10 yıl geriye dönük olarak tüketicilerin kart aidatlarını ilgili bankalardan isteyebilmeleri için Tüketici Hakları Derneği olarak bir dilekçe hazırlayıp web sayfamıza ekledik. Ayrıca, dilekçe örneği aşağıda okurlarımıza sunulmuştur.

Tüketiciler, Derneğimizin web sayfamızdan bu dilekçeyi indirip doğru doldurduktan sonra bir örneğini de kendilerinde saklasınlar. Her kredi kartı için ayrı bir dilekçe düzenlenecektir. Dilekçe ya da dilekçeler doldurulduktan sonra iadeli APS ya da taahütlü mektup ile ilgili bankanın genel müdürlüğüne gönderilecektir. 15 gün kadar beklenilecektir. Bankalardan hiçbir cevap gelmemesi ya da olumsuz cevap gelmesi üzerine ( bankalardan genellikle tüketicilere olumsuz cevap verilmektedir) tüketiciler, bankaya gönderdikleri dilekçe örneği ve bankadan gelen olumsuz cevabın bir örneği ile birlikte ikamet ettikleri ilçelerde ya da illerdeki tüketici sorunları hakem heyetlerine ( ilçelerde kaymakamlık, illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapmaktadırlar) başvuruda bulunacaklardır.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketicilerin başvurularını kabul edip değerlendirme ve gerekli kararı verme gibi yasal sorumlulukları ve görevleri vardır. Tüketici sorunları hakem heyetleri, genellikle Yargıtay kararına uygun olarak karar vermektedir. Hakem heyetlerinin yıllık kart ücretlerine ilişkin ekstre ya da doküman bulunmadığı için başvuruları kabul etmeyip, tüketicileri geri göndermesi durumunda, tüketiciler Derneğimize ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler.

Tüketici Hakları Derneği’nin Hazırlamış Olduğu Dilekçe Örneği

……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE
………………..

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.

Bankanızın ................ numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

Ancak , çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir."

Ayrıca , bu konuda , Yargıtay 13.Hukuk Dairesince verilen ve ekte sunulan 2011/4736 esas ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz konusu yıllık kart aidatının BK. 125 Md ve HGK 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.


Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
Saygılarımla,

../.../2012
Adı, Soyadı
ADRES : İMZA

Ek : Yargıtay 13. Hukuk dairesi kararı.

Konut kredilerinden kesilen “komisyon ve dosya masrafı”, “erken ödeme ücreti” ve “ödeme planı değişiklik ücreti ( yeniden yapılandırma ücreti)”, “ipotek fek ücreti” gibi ücretlerin “Yargı Kararları” başlıklı bölümde de belirttiğimiz gibi tüketiciler tarafından geriye istenebilmesi için öncelikle ilgili bankaya başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Banka ya da bankalardan alınacak olumsuz cevap üzerine tüketiciler, yıllık kart ücretlerinde olduğu gibi ikamet ettikleri ilçe ya da illerdeki tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunmaları gerekir.

Ancak, gerek ilgili banka genel müdürlüğüne, gerekse tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunmadan önce yapılacak başvurunun doğru ve eksiksiz yapılması için tüketicilerin öncelikle Tüketici Hakları Derneğinden ilk bilgiyi, yardımı ve desteği almalarını öneriyoruz.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararı banka ya da bankalar yerine getirmiyorsa, tüketiciler hakem heyetinin kararını icraya koyup, kararda tüketiciye ödenmesi gereken bedeli alabileceklerdir.

BANKALAR BOYKOT EDİLDİ

15 martta tüm dünyada “Tüketici Hakları Günü” olarak etkinlikler yapılmaktadır. 2012 yılının konusu ise tüm dünyada bankaların haksız uygulamaları ve tüketicilerin bankalardan istekleri olarak belirlendi. Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) ve diğer tüketici dernekleri tarafından, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla 16 Mart 2012 Cuma günü bankalar 1 günlüğüne boykot edildi.

Bankaları boykota çağrı metni aşağıdadır.

BANKALARI BOYKOTA ÇAĞRI!...
• Yasa, hak, hukuk tanımayan !..

• Tüketici haklarına aykırı keyfi tutumlarını sürdüren!..

• Kesinleşmiş yargı kararlarını uygulamayan !..

• Yıllık kredi kartı aidatı, dosya masrafı, hesap işletim ücreti, ipotek fek ücreti almaya devam eden!..

• Bir şubesinden hemen yakınındaki diğer şubesine taksi parasının 2-3 misli para alan!..

• Yurt dışı havale ücretlerinde hesabı kaçırıp 900 dolar masraf istemeye yüzleri kızarmayan!..

• Tam 103 çeşit bankacılık iş ve işleminden ücret almasına rağmen doymayan!..

• Hesap ekstrelerinin gönderi ücretlerini bile tüketiciden alan!..

• Tüketiciyle yaptıkları sözleşmelerin bir nüshasını yasal olarak tüketiciye vermek zorunda oldukları halde vermemekte ısrar eden!..

BANKALARI 1 GÜNLÜĞÜNE BOYKOT EDİYORUZ!..
16 MART 2012 CUMA GÜNÜ
BANKALARA GİTMİYORUZ,
KREDİ KARTI KULLANMIYORUZ!…

Boykot çağrısı üzerine bankaların işlemlerinde 400milyonTL dolayında bir azalma olduğu belirtilmiştir. Bankaların haksız, insafsız ve vahşi tutumları devam ettikçe, tüketiciler olarak bu tür tepki ve boykotlarımızı daha etkili ve güçlü bir şekilde ortaya koyacağız ve gerçekleştireceğiz.

BANKALARIN UYGULAMALARI HAKKINDA YAPILAN ANKET SONUÇLARI

Tüketici Hakları Derneği olarak 15 Mart Dünya Tüketici Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle yaptığımız çeşitli etkinliklerin yanı sıra bankaların uygulamaları hakkında bir anket çalışması yaptık ve anket sonuçlarını da basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaştık.
Anket sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz:

• Tüketicilerin %26,1’i kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor…

• Tüketici Hakları Derneği (THD) tarafından düzenlenen ankete göre; tüketicilerin %95,8’i bankaların işlem ücretlerini fazla bulurken %90,4’ü hesap işletim ücretlerini doğru bulmuyor…

• Ankete katılan tüketicilerin %68,8’i kredi kullanımı deneyiminin bankalara bakış açısında olumsuz değişiklik yaptığını belirtiyor…

• Tüketicilerin %64,7’sinin banka işlem ücretlerinin farkında değil, %87,1’i hesap sözleşmelerini, %79,9’u kredi kartı sözleşmelerini, %77,4 kredi sözleşmelerini okumadığını, %63,4’ü ise bu sözleşmelere müdahale hakkı olduğuna inanmadığını belirtiyor.

Yukarıda özetini verdiğimiz anket sonuçları, Türkiye’de bankacılık sektöründe tüketiciler açısından tam bir vahşi kapitalizm örneği yaşandığını vurguluyor. Çünkü, bu tablo kredi kartı kullanan tüketicilerin intiharına, ailelerin boşanmalarına ve çeşitli aile dramlarına neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bankaların tüketici haklarını ayaklar altına alan bu son derece haksız, vahşi tutumları karşısında tüketiciler olarak güçlü bir tüketici hareketi oluşturup gerekli olan mücadele, girişim ve tepkilerimizi ortaya koymanın önceliği ve gerekliliği görülmekte ve anlaşılmaktadır. Tüm tüketicileri, emekçileri mücadelemize katılmaya, Derneğimize üye olmaya ve birlikte olmaya çağırıyoruz.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı