Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Bankaların Haksız "Fek" Ücretine Hakem Heyetinden "İade" Kararı

Tüketicilerin bankalardan almış olduğu konut kredisi nedeniyle konutun ipotek işlemleri için tüketicilerden “fek” ücreti adı altında ilgili banka tarafından bir ücret alınmaktadır. Söz konusu “fek” ücreti, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 6.maddesi ile 6.maddesine dayanılarak düzenlenen Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesine, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 24.maddesine aykırı olarak bankalarca tüketicilerden alınan haksız bir ücret ve bankaların haksız bir şartıdır.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 24.maddesinin 1.fıkrasında şöyle denilmektedir: “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.”

Kaldı ki, bu yazımıza konu olan sorun da “fek ücreti” alınan tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşmede “fek” ücretinin alınacağı ve ne kadar alınacağı belirtilmemiştir.

Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6.maddesinin 1. ve 2.fıkralarında şöyle denilmektedir:

“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.”

İlgili banka tarafından “fek” ücreti alınan tüketiciye bu ücretin geri ödenmesine ilişkin Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kararı aşağıda okuyucularımızın görüşlerine sunulmuştur.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN KARARI

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
1. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No :4371
Karar Tarihi :21.12.2009

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

ŞİKÂYET EDEN: Bir Tüketici
ŞİKÂYET EDİLEN: …….. Bankası
ŞİKÂYET KONUSU: İpotek Fek Ücreti
ŞİKÂYET TARİHİ: 13.11.2009

OLAYIN ÖZETİ: Anafartalar Ulus şubesinden alınan konut kredisinin kapatıldığı ancak 350,00 TL ipotek fek bedeli alındığı belirtilerek iadesi talep edilmektedir.

ŞİKÂYET EDİLENİN SAVUNMASI: Müşteriden ipotek fek işlemleri için belirlenmiş olan 350,00 TL standart ücret alındığı, Konut Kredi Sözleşmesi 12.maddesinde kredi kullanan müşterinin ödeyeceğinin belirtildiği, bu nedenle ilgilisinden alınacağına ilişkin anlaşma yapılması yasal düzenlemelere ve hakkaniyete uygun düştüğü, belirtilerek şikayetin reddi talep edilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE: 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun,24.maddesi, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. ve 31. maddeleri, 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesine dayanarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005, E.2005/11428-K.2005/17306 ve 02.06.2008 tarih E.2008/4345-K.2008/6088 sayılı kararlarında belirtilen “satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.” Hükmüne göre ayrıca ilgili Banka savunmasında fek ücretinin alınmasına gerekçe olarak gösterilen sözleşme hükümleri incelenmiş, sözleşmede fek ücretinin alınacağı ve ne kadar alınacağının açıkça yazılı olmadığı, oysa kredi kullanan tüketicilerden alınacak masraf ve kesintilerin sözleşmede açıkça yazılı olması gerektiği. Kaldı ki ipotek işlemi bankanın kendi alacağını garanti altına almak için yapmış olduğu bir işlem olup fek ücretinin de kendilerince karşılanması gerektiği, bu nedenle yasanın 4/A ve 10. maddelerine göre, tüketici talebinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

KARAR: Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıda açıklanan gerekçelere dayalı olarak, 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A ve 10.maddelerine göre, ipotek fek ücreti bedeli 350,00 TL’nin tüketiciye ödenmesine,
iş bu kararın yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oy birliği/çokluğu ile karar verildi.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı