Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Belediyenin %50 Ulaşım Zammını Danıştay iptal Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 24.12.2004 tarihinde toplu taşım araçlarına yapmış olduğu %50 zam kararını 28.12.2004 tarihinde onayan EGO Genel Müdürlüğü'nün kararının iptali istemiyle Tüketici Hakları Derneği (THD) tarafından dava açılmıştı.

THD'nin açmış olduğu davanın 31.1.2006 tarihinde Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine, Derneğin yapmış olduğu temyiz başvurusunu kabul eden Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 26.06.2007 günlü kararıyla Ankara 2.İdare Mahkemesi'nin kararı bozulmuştu.

Danıştay'ın bozma kararının düzeltilmesi istemiyle itiraz eden EGO Genel Müdürlüğü'nün başvurusu Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 13.05.2009 tarihli kararıyla reddedilerek, Belediyenin toplu taşım araçlarına yapmış olduğu %50 zam uygulaması iptal edilmiş oldu.

DANIŞTAY'IN İPTAL KARARI

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2007/8114
Karar No: 2009/3094

Kararın Düzetilmesi İsteminde Bulunanlar : 1-EGO Genel Müdürlüğü Ankara Vekili : Av.Hatice Köse - ( Aynı yerde)
2- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı – ANKARA Vekili : Av. Candan Yılmaz – (Aynı yerde)

Davalı İdareler Yanında Davaya Katılanlar : 1- Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri
Esnafı Odası
Vekili : Av. Sadık Gökkaya
GMK Bulvarı 53/19 - Maltepe / ANKARA

2- Ankara Çift Katlı Özel Halk Otobüsleri Derneği
Vekili : Av. Filiz Bekiş
Cihan sok. 39/4 – Sıhhiye / ANKARA
Karşı Taraf : Tüketici Hakları Derneği
Vekili : Av. Saliha Kızıloğlu
Atatürk Bulvarı Emek İşhanı No: 95 / 1601 Kızılay / ANKARA
Davacı Yanında Davaya Katılan : TMMOB Şehir Plancıları Odası
Vekili : Av. Hatice Genç
Starzburg Cad. No: 38/21 – Sıhhiye / ANKARA

İstemin Özeti: Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin gündem dışı teklifle görüştüğü Ankara içerisindeki dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma ücretlerinin arttırılmasına ilişkin 24.12.2004 gün ve 35 sayılı kararını onayan EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni'nin 28.12.2004 gün ve 212 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davalı idarelerce sunulan geçmiş yıllara ilişkin otobüs, ankaray, metro işletmelerinin kar zarar tabloları ile diğer verilerin değerlendirilmesinden, maliyetlerdeki artış nedeniyle kanunun verdiği yetkiye dayanılarak tesis edilen toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 2.İdare Mahkemesinin 31.1.2006 gün ve E:2005/714, K:2006/99 sayılı kararını temyizen inceleyerek, dosya içereğinden toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinin arttırılmasına ilişkin kararın gündem dışı teklifle görüşüldüğü, diğer bir deyişle bu konuda ön çalışmanın derinlemesine araştırmaların yapılmadığı ve konuyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kararın alındığı toplantıda bulunmadıkları bu itibarla, dava konusu işlemden yaklaşık bir yıl önce 2.12.2003 gününde de yolcu taşıma ücretlerinde bir artırım yapılmış olmasına rağmen dava konusu artırımına ilişkin kararı haklı gösterecek, temellendirecek nitelikte; ekonomik veriler ışığında yapılmış değerlendirmeler, maliyet analizleri, enflasyon oranları gibi bilimsel tespitlerin bulunmaması gibi hususlar göz önüne alındığında; somut bir gerekçeye dayanılmadan tesis edilen ve yaklaşık bir yıl bir ay gibi bir sürede toplam %50'nin üzerinde fiyat artırımına yol açan işlemde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozan Dairemizin 26.6.2007 gün ve E:2006/3889, K:2007/4044 sayılı kararının; konuya ilişkin maliyet analizlerinin yapıldığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Talebin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil YÜKSEL'in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ'ın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Danıştay Dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54.maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı olmayan düzeltme isteminin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına 13.5.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye


THD'NİN BELEDİYE'YE ÇAĞRISI: DANIŞTAY KARARINI UYGULAYIN!..

Danıştay'ın kararında da belirtildiği gibi, haklı bir gerekçe olmadan toplu taşım araçlarına yapılan %50 zam nedeniyle, Ankaralı tüketiciler yıllardan beri mağdur edilmektedir. Bu zam kararından sonra da iki kez zam yapılmıştır. THD, %50 zamdan sonra yapılan zammın iptali istemiyle de dava açmış olup, bu dava da Danıştay'da devam etmektedir.

Şu anda, Türkiye'nin en yüksek toplu taşım ücreti Başkent Ankara'da uygulanmaktadır. Hatta, ulusal gelir, tüketicilerin ve öğrencilerin alım gücüne göre dünya başkentleri arasında en yüksek toplu taşım ücretinin Ankara'da olduğunu söyleyebiliriz.

Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketiciler adına, Ankara Büyükşehir Belediye yönetimine çağrıda bulunuyoruz: Tüketici haklarına, yargı kararlarına saygılı olun. Aralık 2004 tarihinde toplu taşım araçlarına yapmış olduğunuz %50 zam kararınızı iptal eden Danıştay Sekizinci Dairesi'nin Kararını uygulayın!..
16.10.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı