Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı Uygulaması Mahkeme Tarafından Durduruldu

Tüm yeni binalardaki abonelere, bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaç abonelerine, kaçak su kullandığı tespit edilen abonelere ASKİ tarafından, 200TL sayaç bedeli, 100TL montaj bedeli olmak üzere toplam 300TL karşılığında zorunlu olarak takılan kartlı ön ödemeli su sayacı uygulamasının iptali için Tüketici Hakları Derneği tarafından 19.03.2009 tarihinde iptal davası açılmıştı.

Ankara 5.İdare Mahkemesi de, açılan iptal davası üzerine, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesiyle iptali istenilen ASKİ kararının tüm bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına 29.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verdi.

Aşağıda, Ankara 5.İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının özeti aynen okurlarımızın görüşlerine sunulmuştur.

MAHKEMENİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ ÖZETİ

Dava dosyasının incelenmesinden, kartlı su sayaçlarının satış ve montajına ilişkin esasları belirleyen davalı İdare Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarih ve 219 Sayılı Kararının

“1-İnşaat suyu bağlanmak üzere idaremize başvuracak tüm yeni binalardaki abonelere Genel Müdürlüğümüz tarafından sayaç bağlantı yerleri tip projeleri verilecek ve müteahhitler tarafından bina sıhhi tesisat projesi kapsamında idaremize sunulacak projeleri idaremiz tarafından onaylandıktan sonra ve takılacak her bir sayaç için 300YTL (KDV dahil ) bedel alınarak abonelik işlemleri yapılması; …3-Bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaçların yerine kartlı su sayacı takılması; 4-Kaçak su kullanıldığı tespit edilen abonelere kartlı su sayacı takılması; 5-İnşaatı bitip iskan alınan yeni binalara kartlı su sayacı takılması ; 6-Takılacak kartlı su sayaçları aboneler tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilebileceği gibi Genel Müdürlüğümüzde bulunan mevcut yazılım ve işletim sistemine uygun olmak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun belgesi verilmiş firmalardan olmak üzere piyasadan da temin edilebilmesi, Genel Müdürlüğümüzden kartlı sayaç alacak ve montajını da Genel Müdürlüğümüzce yaptıracak abonelerimize 200YTL ( KDV dahil) sayaç bedeli ve 100YTL ( KDV dahil) montaj bedeli alınmasına, bu bedelin 20 eşit taksit halinde su faturalarına ilave edilerek taksitlendirilmesi; 8-Kartlı sayacın Genel Müdürlüğümüzde bulunan bilgi işlem sistemine tanıtılması ve standardın sağlanması bakımından sayaç montajlarının Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş ehil kişiler tarafından yaptırılması ve uygulamanın 15.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılmasının uygun bulunduğu” yönündeki bentlerinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarelerce peşin ödemeli sayaç takılmasını zorunlu kılan kararlar alındığı yine bu kapsamda 3516 Sayılı Yasada bu yönde bir düzenleme olmamasına karşın mekanik su sayaçlarının yerine kartlı sayaç takılmasının zorunlu tutulduğu, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan Anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan, ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği, bunun yanında ön ödemeli kartlı su sayaçlarının standartlarının ise mecburi uygulamada olmadığı, başka bir deyişle bu sayacın ölçüler ve Türk standartlarını düzenleyen mevzuatta tanımlanmadığı görüldüğünden mekanik sayaç yerine kartlı su sayacı kullanmayı zorunlu kılan kararın dava konusu bentlerinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren ( 7 ) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 29.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

TÜKETİCİLER HAKKINI NASIL ARAYACAK

Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan dava sonucunda 5.İdare Mahkemesince verilen karar çok açıktır. Bu karar ile, ANKARA HUDUTLARI DAHİLİNDE, ÖN ÖDEMELİ KARTLI SU SAYACI TARTIŞMASI SONA ERMİŞTİR. BİR DİĞER DEYİŞLE BU HAKSIZ UYGULAMA ANKARA İÇİN GERİ DÖNÜLMEMEK ÜZERE TAMAMEN İPTAL EDİLMİŞTİR.

ASKİ Mahkeme kararının gerekçesiyle bağlıdır. Bu kararın arkasından dolanılmak suretiyle aşılması girişimlerine karşı Tüketici Hakları Derneği tarafından izin verilmeyecektir.

Bugün, Ankara sınırları dahilinde 250bin dolayında aboneye ön ödemeli kartlı su sayacı takılmıştır. Bu abonelere, sökme takma bedeli de dahil olmak üzere 60TL dolayında bedel alınarak takılabilecek mekanik sayaç yerine ( ASKİ’nin 10 yıllık sayaçlara uyguladığı işlem-kaldı ki bu işlem de yasalara aykırıdır) 300TL’ye takılan kartlı sayaç nedeniyle, yaklaşık 60milyonTL dolayında haksız bir bedel alınmış ve aboneler soyulmuştur.

İstekleri dışında zorunlu olarak ön ödemeli kartlı su sayacı taktırılan ya da taktırılma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılan tüketiciler için Tüketici Hakları Derneği tarafından ASKİ’ye başvuru için dilekçe örnekleri hazırlanmıştır.

Tüketicilerimiz, Dernekten alacakları bu dilekçe örneklerini doldurularak ASKİ’ye verebilir ve bu dilekçe uyarınca kartlı su sayaçları yerine mekanik su sayaçlarının geri takılmasını, kendilerinden sayaç ve montaj bedeli olarak fazladan tahsil edilen paraların faiziyle birlikte kendilerine iade edilmesini isteyebilirler.

ASKİ, Mahkeme kararını uygulamak zorundadır. ASKİ ilgili ve yetkililerinin abonelik işlemlerinde tüketicileri ön ödemeli kartlı su sayacı takmaya zorlamaları halinde açıkça su işleyecekleri ve T.C. mahkemeleri huzuruna çıkacakları tartışmasızdır. Mahkeme kararının uygulanmasını geciktiren, kararın gerekçesinde belirtilen şartları yerine getirmemek suretiyle tüketicilerin haklarını ihlal eden ASKİ’nin ilgilileri ve yetkilileri hakkında tüketiciler, Tüketici Hakları Derneği’nin web adresinde ( www.tuketicihaklari.org.tr) bulunan şikayet dilekçesini doldurarak ya da Derneğe uğrayıp yardım alarak disiplin soruşturması açılmasını ve savcılıkça soruşturma başlatılmasını talep edebilirler. 26.06.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı