Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ'nin Kartlı Su Sayacına İptal Davası

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ ) Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararı ile; a) tüm yeni binalardaki abonelere, b) bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaç abonelerine, c) kaçak su kullandığı tespit edilen abonelere 300TL karşılığında ( 200TL sayaç bedeli, 100TL montaj bedeli) ön ödemeli kartlı su sayacı takılması zorunluluğu getirilerek tüketiciler mağdur edilmektedir.

Aynı kararla, 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolan mekanik sayaçlar ile borcundan dolayı sökülen mekanik sayaçların yerine kartlı su sayacı takılması zorunluluğu ise mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. ASKİ’nin 25-30 TL tutarındaki mekanik sayaç yerine, 300TL karşılığında ön ödemeli kartlı su sayacı zorunluluğu getirmesi tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkına, ekonomik çıkarlarının korunması hakkına ve seçme hakkına aykırı bir uygulamadır.

Bu nedenle, Tüketici Hakları Derneği ( THD ) tarafından 19.03.2009 tarihinde ASKİ’nin a,b,c, şıklarında belirtilen ön ödemeli sayaç zorunluluğunun iptaline ilişkin dava açılmıştır.

ASKİ’NİN KARTLI SAYAÇ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.12.2004 tarih ve 1466 sayılı kararı ile kabul edilen 2005 yılı Bütçe Kararnamesince Kartlı Sayaçların satış ve montaj işleri ile ilgili bazı esaslar getirilmiş ve bu konuda Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmış olup, buna istinaden:

1) İnşaat suyu bağlanmak üzere İdaremize başvuracak tüm yeni binalardaki abonelere Genel Müdürlüğümüz tarafından sayaç bağlantı yerleri tip projeleri verilecek ve müteahhitler tarafından bina sıhhi tesisat projesi kapsamında idaremize sunulacak projeleri idaremiz tarafından onaylandıktan sonra ve takılacak her bir sayaç için 300YTL ( KDV) bedel alınarak abonelik işlemleri yapılması,

2) Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine Kartlı Su Sayacı takılması,

3) Bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan mekanik sayaçların yerine Kartlı Su Sayacı takılması,

4) Kaçaksu kullandığı tespit edilen abonelere Kartlı Su Sayacı takılması,

5) İnşaatı bitip iskan alınan yeni binalara Kartlı Su Sayacı takılması,

6) Takılacak Kartlı Su Sayaçları aboneler tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilebileceği gibi Genel Müdürlüğümüzde bulunan mevcut yazılım ve işletim sistemine uygun olmak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından uygunluk belgesi verilmiş firmalardan olmak üzere piyasadan da temin edilebilmesi,

Genel Müdürlüğümüzden Kartlı Sayaç alacak ve montajını da Genel Müdürlüğümüze yaptıracak abonelerimize 200YTL ( KDV dahil) sayaç bedeli ve 100YTL ( KDV Dahil) montaj bedeli alınmasına, bu bedelin 20 eşit taksit halinde su faturalarına ilave edilerek taksitlendirilmesi,

7) 3516 Sayılı Yasa gereğince 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolan ve bu nedenle ölçme hassasiyetini kaybetmiş olan mekanik su sayaçlarının yerine kartlı sayaç takılması,

8) Kartlı Sayacın Genel Müdürlüğümüzde bulunan Bilgi İşlem Sistemine tanıtılması ve standardın sağlanması bakımından sayaç montajlarının Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş ehil kişiler tarafından yaptırılması ve uygulamanın 15.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılması uygun bulundu.

Gereği için kararın birer örneğinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarihli toplantısında oyçokluğuyla karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN KARTLI SU SAYACI HAKKINDAKİ YAZI ÖZETİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne ön ödemeli kartlı su sayaçları hakkında yazmış olduğu yazının özeti aşağıdadır.

Bakanlığımızın asli görevleri arasında yer alan tüketicinin hak ve menfaatini korumakla yükümlü olduğu düşünüldüğünde, bazı belediyelerce ön ödemeli elektronik kartlı soğuk su sayacı ile ilgili bir takım uygulamalar başlatılarak tüketicinin mağdur edildiği
Bakanlığımıza gelen şifai bilgilerden anlaşılmaktadır.

Söz konusu uygulamaların en başında, bazı belediyelerce ön ödemeli elektronik kartlı soğuk su sayacının abonelere zorunlu olarak takılması gelmektedir. Örneğin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir sayaç için abonelerden talep edilen miktar (sökme takma parası dahil) yaklaşık 670 YTL civarındadır. Normalde evlerde kullanılan ve aynı işi gören mekanik soğuk su sayacının 20-30 YTL olduğu dikkate alındığında, bu uygulamayla ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının abonelere ne derece büyük bir külfet getirdiği ve abonelerin mağdur edildiği daha da iyi anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği üzere, suyun insan hayatı için vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekilerek, durum ve şartlar neyi gösterirse göstersin hiçbir suretle suyun kesilemeyeceği önemle vurgulanmıştır. Avrupa ülkelerinde de ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı bulunmasına rağmen aboneler hiçbir şekilde mecburi uygulamaya tabi tutulmamışlardır.

Bu nedenle, Genel Müdürlüğünüzce Ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçlarıyla ilgili olarak Belediyelerle irtibata geçilerek söz konusu sayaçların abonelere takılması zorunluluğunun ortadan kaldırılması abonelerin isteğine bağlı olarak kullanılmasının hatta sayaçların sahibinin belediyeler olmasının sağlanması tüketicinin hak ve menfaati açısından Önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğinizi arz ederim.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI

Kartlı sayaç uygulaması ile hizmet verilmeden önce su bedeli alınmaktadır. Bu uygulama insanın suya ulaşma hakkına, tüketici haklarına, Anayasa’ya, kamu yararına ve kamu hizmetinin süreklilik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Nitekim, Danıştay 8.Dairesinin 24.06.2008 tarihli kararına göre, hizmetin karşılığının alınması, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiştir.

Bugün Ankara’da, 250 bin dolayında aboneye zorunlu olarak kartlı su sayacı kullandırılmaktadır. Çok daha ucuz olan mekanik sayaç yerine kartlı su sayacı kullandırılması zorunluluğu nedeniyle, abonelerden 60milyonTL fazladan bir bedel alınmış ve tüketiciler zarara uğratılmışlardır. Bu nedenlerle, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile hem tüketici hakları hem de insan hakları olmak üzere hukuka ve Anayasa’ya aykırı olan, ASKİ’nin tüketicilere zorunlu olarak dayattığı kartlı su sayacına ilişkin 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı yönetim kurulu kararının 1,3,4,5,6 ve 8 nolu bentlerinin yürütmelerinin ayrı ayrı durdurulması ve iptali için Tüketici Hakları Derneği ( THD ) tarafından 19.03.2009 tarihinde Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığında dava açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. 27.3.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı