Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ'nin Haksız Kıyas ve Faturalandırma Vurgunları

ASKİ’nin yıllardan beri yapmış olduğu haksız ve yanlış kıyas ile faturalandırma işlemleri devam ediyor. Tüketicilerin kullanmadığı suyun, haksız ve yanlış kıyas yoluyla kullanıldığı belirterek faturalandırılıp binlerce tüketiciden fazladan ve haksız yere para tahsilâtı yapılmaktadır.

ASKİ tarafından mağdur edilen tüketicilerden ancak bazıları haklarını arayabilmekte, tüketicilerin geri kalan çoğunluğu ise haksızlığa mahkûm edilmektedir. İster bilerek, isterse bilmeyerek olsun, sonuç olarak, yıllardan beri binlerce tüketiciden haksız yere kullanılmayan su bedeli alınması vurgundan başka bir şey değildir.

Konuyla ilgili olarak Ankara’da faaliyet gösteren tüketici sorunları hakem heyetlerinin bir çoğuna ASKİ tarafından mağdur edilen tüketicilerden başvuru bulunmaktadır.

Aşağıda, ASKİ’nin yanlış ve haksız kıyas ve faturalandırma işlemleri nedeniyle mağdur edilen tüketiciler hakkında Çankaya 2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından tüketiciler lehine 2 karar bulunmaktadır.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARLARI

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No : 728
Karar Tarihi : 24.02.2009

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Raportör : Mahmut MANSURGÜLER

ŞİKAYET EDEN : Bir tüketici
ŞİKAYET EDİLEN : ASKİ Genel Müdürlüğü Ulus /ANKARA
ŞİKAYET KONUSU : Su Tüketim Bedeli
ŞİKAYET TARİHİ : 09.01.2009

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici ……….. abone numarası ile su tükettiğini, 03.12.2008 tarihinde sayacının kendisinden habersiz değiştirildiğini, ardından gönderilen 2009/01 dönem faturası ile 115m3 tüketim tahakkuk edildiğini, faturadaki tüketimin 106m3 ünün kıyas tüketim olduğunu 2000 yılından beri en yüksek tüketimin 25m3 ü aşmadığını, itiraz ettiğinde, sayacın 1035m3 endekste söküldüğü, yapılan incelemede doğru çalıştığının rapor edildiği, son tahakkuk endeksinin 929m3 olması nedeni ile aradaki miktarın kıyas olarak
tahakkuk edildiği bilgisini aldığını, itirazdan bir sonuç alamadığını belirterek 2009/01 dönem faturasından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmaktadır.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI : Dosyada bulunan 29.01.2009 tarihli savunma yazısında. 03.12.2008 tarihinde sökülen sayacın muayenesinde 1035m3 te doğru çalıştığının rapor edildiği, son tahakkuk endeksi 929m3 ile aradaki farkın yeni faturada kıyas olarak tahakkuk edildiği, tahakkuk hatası bulunmadığı belirtilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE : Tüketici tarafından ibraz edilen ve savunma ekinde gelen belgeler incelenmiş. 2007/08 ile 2008/08 dönemleri arasındaki tüketimin istikrarlı ortalama tüketimin 13,4m3 olduğu anlaşılmıştır. İtirazlar sonucunda sayaçlar Sanayi ve Tic. İl
Müdürlüğü tarafından incelenir, durum hakkında rapor düzenlenerek taraflara tebliğ edilir. Şikayet konusu sayacın doğru çalıştığına ilişkin Sanayi ve Tic. İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ibraz edilmemiştir. 1035m3 ‘te doğru çalıştığına ilişkin ibraz edilen sayaç
takma tutanağının hatalı olduğu, bu nedenle yirmi günlük süre içerisinde 106m3 tüketim yapıldığına ilişkin düzenlenen faturadaki tahakkukun yanlış olduğu kanaatine varılmıştır. 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A
maddesi uyarınca 2009/01 dönem faturasının iptal edilmesi gerekmektedir.

KARAR : Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, 2009/01 dönem faturasının İptal edilmesine, işbu kararın yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici mahkemelerine itiraz
yolu açık olmak üzere katılanların oy birliği/çokluğu ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

T. C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No : 745
Karar Tarihi : 24.02.2009

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Raportör : Mahmut MANSURGÜLER

ŞİKAYET EDEN : Bir tüketici
ŞİKAYET EDİLEN : ASKİ Genel Müdürlüğü Ulus /ANKARA
ŞİKAYET KONUSU : Su Faturası ( Abone No. ………..)
ŞİKAYET TARİHİ : 28.11.2008

OLAYİN ÖZETİ : Tüketici ……….. abone numarası ile ASKİ şebeke suyu kullandığını, 2008-08 faturasının yanlış tahakkuk edildiğini, 24.09.2008 -17.11.2008 tarihleri arasındaki tüketim için yapılan 39m3’lük tahakkukta, ilk endeksin 266m3, son endeksin
305m3 olarak kaydedilmesine rağmen, son okuma tarihinden on gün sonra 25.11.2008 tarihinde sayaç endeksinin 290m3 olduğunu belirterek, yanlış tahakkuk edilen 17.11.2008 tarihli ………… numaralı 167,76-TL. tutarındaki 2008-08 dönem faturasının iptal edilmesi
talebinde bulunmaktadır.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI : ------

İNCELEME VE GEREKÇE : Tüketici tarafından ibraz edilen belgelerden, 25.11.2008 tarihi itibarı ile sayaç endeksinin 290m3 te olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle son okuma tarihi 17.11.2008 ve son endeks 305 m3 olarak yapılan tahakkuk yanlıştır. 4822 Sayılı Kanunla
Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A maddesi uyarınca, yanlış tahakkuka dayanarak düzenlenen 17.11.2008 tarihli ………….. numaralı 2008-08 dönem faturasının iptal edilmesi gerekmektedir.

KARAR : Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, 167,76-TL. tutarındaki 2008-08 dönem faturasının iptaline, işbu kararın yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici
mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oy birliği/çokluğu ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye


TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Tüketiciler, kullandıkları musluk suyundan haksız ve yanlış kıyas yoluyla daha fazla su kullanıldığını gösteren bir su faturası ile karşılaştıklarında hiç zaman geçirmeden haklarını aramalıdırlar.

Öncelikle, konuyla ilgili olarak ASKİ’ye başvuruda bulunarak bu haksız ve yanlış işlemin düzeltilmesi talep edilmelidir.

Eğer, ASKİ’den olumsuz bir yanıt alındığında ikamet edilen ilçedeki kaymakamlık bünyesinde bulunan tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

Tüketicilerin, karşılaştıkları söz konusu haksız ve yanlış kıyas yoluyla yapılan faturalandırma işlemleri hakkında yapacakları girişimler için Tüketici Hakları Derneği’nden ( THD ) destek almalarını öneriyoruz.

Bununla birlikte, ASKİ’nin yapmış olduğu söz konusu yanlışlıkların, haksızlıkların önlenmesi ve iptal edilmesiyle ilgili olarak yasal girişimlerde bulunabilmek, ASKİ’yi uyarabilmek, tüketicileri bilgilendirebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek için tüketicilerin bu sorunları ellerindeki belgelerle birlikte Tüketici Hakları Derneği’ne iletmelerini son derece gerekli ve yararlı görmekteyiz. 13.03.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı