Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Borcundan Dolayı Sökülen Su Sayacı Yerine Kartlı Su Sayacı Takılmasına Dur Denildi

Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine 300YTL tutarındaki ön ödemeli, kartlı su sayacı takılmasının dayanağı olan ASKİ Yönetim Kurulu’nun kararının iptali için açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından dava sonuna kadar ASKİ kararının yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Mahkemenin gerekçesinde, Anayasal anlayışa göre belediyeler tarafından verilen hizmetin karşılığının alınmasının, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiş olduğuna değinilmiştir.

Gerekçede, ASKİ’nin bu uygulamasının kamu hizmetinin sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan Anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak olduğu belirtilmiştir.

ANKARA 11.İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

T.C.
ANKARA
11.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2008/1868

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN ( DAVACI ) : MUSTAFA TANŞİ

VEKİLİ : Av. Emre Baturay Altınok

KARŞI TARAF (DAVALI ) :1-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : Av. Candan Yılmaz

2- ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : Av. İlkay Ata

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediyesinin 23.11.2004 tarih ve 1466 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bu karar ile yetkilendirilen ASKİ Yönetim Kurulunun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının “Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılması” na ilişkin kısmının; borcundan dolayı su sayacının sökülerek kartlı su sayacı takılması kararının kamu hizmetinin sürekliliği ilkesine aykırı olduğu, eski sayacın standartlara uygun bir şekilde çalıştığı, ASKİ Tarifeler Yönetmeliğine göre istenilen sayacı alma serbestliğine sahip olduğu, hizmetin karşılığının alınması hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlendiği ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAVUNMASININ ÖZETİ : Davacının sayacının 02.10.2007 tarihinden borcundan dolayı söküldüğü, su sayacı sökülen abonelerin borçlarını söküm tarihinden itibaren 3 ay içinde ödememeleri durumunda sayaçların iptal edildiği, davacının sayacının da bu şekilde iptal edildiği, iptali istenen işlemin genel bir idari işlem olduğu 2005 yılından bu yana uygulandığı, işlemlerin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAVUNMASININ ÖZETİ : Davanın, dava konusu Belediye Meclis Kararı ve Yönetim Kurulu kararından itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde açılmadığı, kartlı sayaca geçilmesindeki amacın kaçak su kullanımını önlemek ve her geçen gün artan abone sayısı dikkate alındığında tahsilatı kolaylaştırmak olduğu, iki milyona yakın abone sayacının okunması ve su bedelini ödemeyenlerin sayacının sökülüp tekrar takılması, periyodik muayenelerinin yapılması sayaca müdahalelerin önlenmesi zaman ve maddi açıdan kayıplara yol açtığı. Yönetim Kurulunun 07.04.2004 tarih ve 123 sayılı kararı iptal edilen su sayaçlarının tamiri yapılmadığı, ilgili üç ay içinde borcunu ödemez ise ön ödemeli kartlı sayaç kullanmak zorunda olduğu, kamu yararı gözetilerek işlem tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 11.İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:
Davanın eski sayacın yerine kartlı sayaç takılması uygulamasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesinin 23.11.2004 tarih ve 1466 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bu karar ile yetkilendiren ASKİ Yönetim Kurulunun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının iptali istemiyle açıldığı ve bu kararların Ankara 4.Tüketici Mahkemesinde açılan davada 09.07.2008 tarihli duruşmada öğrenilmesi üzerine 60 günlük dava açma süresi içinde davanın açıldığı anlaşıldığından davalı ASKİ Genel Müdürlüğünün süre aşımı itirazı yerinde görülmemiştir.

2560 Sayılı Kanun’un 1.maddesinde, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulduğu 2.maddesinde, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kaldırmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek bu idarelerin görevi olduğu belirtilmiş. 23.maddesinde ise su satışı için tarife yapılacağı, tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esasların bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden: 117333 numaralı aboneliğe kayıtlı olan davacının su sayacının borcundan dolayı 02.10.2007 tarihinde söküldüğü, bunun üzerine davacı tarafından 14.01.2008 tarihinde davalı ASKİ Genel Müdürlüğüne verilen dilekçede, 11.01.2008 tarihinde borcun ödendiği, sayacın takılarak suyun bağlanmasının istenildiği, idarece eski sayaç yerine kartlı sayacın takılacağının bildirilmesi ve 300YTL ücret istenilmesi üzerine, adı geçenin eski sayacının takılması istemiyle Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğu. Hakem Heyetinin 29.01.2008 tarihli kararı ile sökülmüş olan eski sayacın takılması gerektiğine karar verildiği, karara Ankara 4.Tüketici Mahkemesinde itiraz edildiği, 09.07.2008 tarihli duruşmada ASKİ Genel Müdürlüğünce kararın dayanağı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin 23.11.2004 tarih ve 1466 sayılı belediye meclis kararı ile bu karar ile yetkilendirilen ASKİ Yönetim Kurulunun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının 2 no’lu bendi olan “Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılması” kararı gösterilmesi üzerine, bu kararların iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Belediyeleri belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişiler olarak tanımlayan Anayasal anlayış içme ve kullanma suyu hizmetlerinin belde sakinlerine sunulmasını düzenleyen mevzuata da yansımış ve hizmetin karşılığının alınması, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiştir.

Olayda, davalı ASKİ Yönetim Kurulu’nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının 2.bendi ile borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılmasını zorunlu kılan karar alındığı, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumu peşin ödemeye bağlanarak anılan Anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istendiği görülmektedir.

Bu durumda, ASKİ Yönetim Kurulunun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının “Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılması” kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, ASKİ Yönetim Kurulunun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının “Borcundan dolayı sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılması” na ilişkin kısmı yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2.maddesinde öngörülen koşulların bir arada gerçekleştiği görüldüğünden yürütülmesinin dava sonuna kadar teminat aranmaksızın durdurulmasına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 23.11.2004 tarih ve 1466 sayılı Belediye Meclis Kararı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 26.11.2008 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 02.01.2009


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı