Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Sabit Telefonlardan Alınan Sabit Ücrete Tüketici Mahkemesinin İptal Kararı

Bu köşede, sabit telefonlarla ilgili olarak daha önce iki yazı yazmıştık. Bunlardan birisi, “Sabit Telefondan Alınan Sabit Ücrete Hakem Heyetinden İade Kararı”, diğeri ise “Telekom’un Sabit Ücreti Konusunda Tüketicilere Önemli Uyarı ve Öneriler” başlıklı yazıydı.

Yaptığımız uyarı ve önerilerde, özetle; Telekom’un tüketicilerden aldığı sabit ücretin haksız bir işlem olduğu, ancak, bu konuda tüketicinin haklı olmasının yeterli olmadığı, hak aramanın bilinçli yapılması gerektiğini vurgulamıştık. Bazı tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara Telekomun itiraz davası açtığı ve tüketiciler lehine verilen bir tüketici mahkemesi kararı olmadığını belirtmiştik. Tüketici lehine verilen bir mahkeme kararı olduğunda, bu kararı delil olarak gösterip hakkımızı aramanın daha uygun olacağını önermiştik.

Elimizde, Balıkesir Asliye 2.Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla vermiş olduğu 27.06.2008 tarihli bir kararı bulunmaktadır. Balıkesir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketici lehine vermiş olduğu karara Telekomun açmış olduğu itiraz davası Mahkemenin bu kararı ile reddedilmiştir. Yani, Mahkemenin bu kararı ile Telekomun dava ettiği tüketici haklı bulunarak bundan sonra sabit ücret ödemeyecektir.

MAHKEMENİN SABİT ÜCRETİ İPTAL KARARI

T.C.
BALIKESİR
ASLİYE 2.HUKUK MAHKEMESİ
( TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA )
SAYI KARAR
ESAS NO………………..: 2008/152
KARAR NO……………..: 2008/313

YARGIDž………………: METİN GÜNVER 23226
YAZMAN………………..: LEVENT MEŞE 51881

DAVACI………………….: Türk Telekomünikasyon AŞ.
VEKİLLERİ………………: Av. Sami Büber, Av. Leyla Yarış, İl Telekom
Müdürlüğü Balıkesir

DAVALI………………….: Ünal YALÇIN, TEİAŞ Trafo Merkezi Balıkesir
DAVA…………………….: Hakem Heyeti Kararına itiraz
DAVA TARİHİ…………..: 15.04.2008
KARAR TARİHİ…………: 27.06.2008

Davacı vekili tarafından açılan davanın yapılan açık duruşması sonunda:
KONU VE İSTEK : Davacı vekili tarafından Mahkememize verilen dilekçe ile ;
Davalının 0 266 221 63 35 nolu telefon abonesi bulunduğunu, davacı şirket tarafından alınan yıllık sabit ücretin alınmaması gerektiğine dair Balıkesir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına şikayette bulunduğunu, 24.03.2008 gün ve 135 sayılı kararla, talebinin kabulüne karar verildiği iddia edilerek yasaya aykırı olarak verilen kararın iptalinin mahkememizden itirazen istenildiği,
Davacı tarafça delillerin ibraz edildiği, Balıkesir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı ve eklerinin getirtilip dosyaya konulduğu, itiraza bakmaya Mahkememizin yetkili ve itirazında süresinde yapılmış bulunduğunun anlaşıldığı,
Delillerin birlikte değerlendirilmesinde; Davacı şirketin iddiasını 406 sayılı yasanın değişik 18.maddesine dayandırdığı, bu maddede açıkca “ Bir iş ve hizmetin karşılığı olarak; abonman ücreti, sabit ücret, konuşma ücreti, hat kirası ve benzeri kira ücretleri ve bunlar gibi değişik kalemlerden bir veya bir kaçı olarak tespit edilebilir” nitelemesi ile ücretin ne olduğunun belirtildiği,
Maddede izah edildiği gibi sabit ücret veya konuşma ücretinin bir hizmet karşılığı alınacağı, açık ve kesin olarak belirtilmiş olduğu,
Uygulamada ise davacı şirket hem sabit ücret ve hem de konuşma ücreti talep etmektedir.

Tespit edilen kriterlere göre konuşma ücreti faturalandırılmakta ve abonmanlardan tahsil edilmektedir. Sabit ücreti ise hangi hizmetin karşılığı olduğu açıklanmamakta böylece haksız kazanç elde edilmektedir. Seyyanen bütün abonelerden sabit ücret adı altında aynı miktarda para istenmektedir. Az konuşandan da, çok konuşandan da aynı ücret alınmaktadır.

Uygulama bizatihi 406 sayılı yasanın 18.maddesindeki tanıma uygun olmadığı gibi eşitlik ve hüsnüniyet ilkelerine de aykırı haksız bir uygulama olduğu hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuş ve aşağıdaki sonuca varılmıştır.

SONUÇ VE KARAR : Gerekçede açıklandığını üzere;
Açılan davanın REDDİNE,
Yeniden harç alınmasına mahal olmadığına,
Yargılama giderinin Davacı üzerine bırakılmasına,
4077 sayılı yasanın 22.maddesi uyarınca kesin olarak verilen karar Davacı vekili Av. Sami Büber ile Davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27.06.2008

TÜKETİCİLERE ÖNERİLERİMİZ
Telekomun itiraz davasına Balıkesir Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla vermiş olduğu red kararı emsal değil örnek ya da delil olarak gösterilebilir. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre, 2008 yılı için 827YTL bedelin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar Yargıtay kararı gibi bağlayıcı değildirler, emsal teşkil etmezler. Yalnızca, karar verilen kişi için bağlayıcı olurlar. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, diğer tüketiciler için delil olabilirler. Yani, diğer tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri bu kararı dikkate alabilir ya da almayabilirler. Bizim önerimiz, tüketicilerin bunları bilerek bilerek, bilinçli hareket etmeleri ve haklarını aramalarıdır. Tüketicilerin öncelikle yapması gereken şey, Balıkesir 2.Hukuk Mahkemesi’nin ( Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla ) vermiş olduğu kararını ya da varsa tüketici lehine verilen başka mahkeme kararını delil olarak gösterip, öncelikle, ikamet ettikleri yerdeki kaymakamlıklarda görev yapan tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunmaktır. Eğer, tüketici sorunları hakem heyeti tüketici lehine karar verir de, Telekom bu karara itiraz davası açarsa, tüketiciler, sözünü ettiğimiz tüketici lehine verilen Mahkeme kararını delil olarak gösterip kendilerini mahkemede savunabilirler.

Gerek tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunmak isteyen gerekse tüketici mahkemesinde kendisini savunmak isteyen tüketiciler, delil olabilecek sözü edilen Mahkeme Kararı ile konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Tüketici Hakları Derneğine başvuruda bulunabilir. 19.09.2008


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı