Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Telekomun ADSL Hizmeti İçin Şart Koştuğu Telefon Hizmetine İptal Kararı

Telekom, ADSL hizmeti vermek için sabit telefon hattı kullanmayı tüketicilere şart koşmaktadır. Bu durumda olan Nevşehirli bir tüketici , Nevşehir Tüketici Sorunları hakem Heyeti’ne başvuruda bulunarak, telefon şartının iptaline karar verilmesini sağladı. Ancak, Hakem Heyeti’nin kararına karşı Telekom’un itiraz davası açması üzerine, Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) itiraz davasının reddederek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin kararının yerinde olduğunu uygun görmüştür.

NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN KARARI

ESAS NO: 2007/373
KARAR NO: 2008/191

HAKİM: SERDAR ŞENER 36019
KATİP: SEYFETTİN KAVRAYAN 964406

DAVACI: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
VEKİLİ: Av. AYLA AKBAŞ – Atatürk Bulv. Merkez. İşh. Kat:1 – NEVŞEHİR

DAVALI: BÜLENT DURAN
VEKİLİ: Av. AYHAN ŞAHİN – Lale Cad. Modern İşhanı Kat:3 No:84 NEVŞEHİR

DAVA: Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ: 30/10/2007
KARAR TARİHİ: 18/06/2008

Davacı vekili tarafından açılan davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememizce verdiği dava dilekçesi ile ; davalının müvekkili kuruma ADSL hizmeti için müracaat ettiğini , ADSL hizmetinden faydalanabilmesi için önce bir telefon hattı alması gerektiği , telefon hattının da kullanılmadığı halde bile 10.00 YTL civarında sabit ücret ödemek zorunda kaldığını belirterek Tüketici hakem heyeti başkanlığına ADSL hattının açık bırakılarak telefon hattının iptal edilmesine karar verilmesine ilişkin müracaatta bulunduğunu, başvurunun kabulünüe ilişkin Hakem Heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek bahse konu hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı , mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle ; davalı kurumun altyapısı uygun olduğu halde kendisine ADSL’nin yanında sabit telefon hattını da kullanmaya mecbur ettiğini, bu nedenle kendisinin hakem heyetine başvuru yaptığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu olan hakem heyeti dosya örneğinin incelenmesinden, davalı tarafından sabit telefon hattının kapatılarak ADSL hattının açık bırakılması istemiyle hakem heyetine başvurulmuş olduğu, teknik olarak bunun mümkün olduğuna ilişkin uzman bilirkişiden rapor alınarak talebin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Bildirilen deliller toplanarak üç kişilik uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmış, bilirkişilerin raporlarında telefondan bağımsız olarak ADSL hizmeti verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu , ADSL internet bağlantısı için telefon hattı bağlantısı kurulmasının gerekli olmadığını belirtikleri anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Nevşehir Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından verilen karara süresi içinde itiraz edildiği, itiraz konusu ADSL hzimeti ile birlikte verilen telefon hizmeti için hiç görüşülmese bile 9.00 YTL sabit ücret ödenmesi gerektiği, sabit telefon hizmeti ile internet erişimi için kullanılan ADSL hizmetinin teknik olarak ayrı ayrı sunulmasının yani birbirinden bağımsız olarak hizmet verilmesinin mümkün olduğu , 4077 S.K’nun 5. maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa , satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağının öngörüldüğü, bu durumda sadece ADSL hizmetinden yararlanmak isteyen tüketicinin , bunun için ayrıca sabit telefon aboneliğini gerektiren uygulamanın yasal dayanağının bulunmadığı kanaati ve böylece kararın yerinde olduğu düşüncesiyle hakem heyeti kararına itiraza ilişkin davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
Bu düşünce ve kanaatlerle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Davanın reddine,

1- Peşin alınan 13.10 YTL harcın , alınması gereken 14.00 YTL maktu harçtan mahsubu ile bakiye 0.90 YTL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

2- Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3- Davalının yapmış olduğu 3.45 YTL baro pulu, 2.30 YTL vekalet suret harcı olmak üzere toplam 5.75 YTL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

4- Davalı vekil ile temsil olunduğundan hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince maktu 220 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

dair davacı vekili ve davalı asilin yüzlerine karşı , davalı vekilinin yokluğunda kesin olarak verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/06/2008

TÜKETİCİLER HAKLARINI ARASINLAR

Telekom’un ADSL hizmetini alan tüketicilerin şart koşulan telefon hizmetinin kendilerine verilmesini istememeleri durumunda söz konusu telefon hizmetinin iptali için öncelikle ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken , Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı örnek olarak gösterilebilir. Eğer hakem heyeti , tüketici lehine karar verirse ve Telekom da bu karara karşı tüketici mahkemesine itiraz davası açarsa , tüketici, Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını ya da varsa başka bir tüketici mahkemesinin kararını örnek göstererek kendisini savunabilir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı