Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Özelleştirme Karşıtı Platformun Tepkisi

Derneğimizin de içinde yer aldığı “ Özelleştirme Karşıtı Platform” 11.06.2006 günü bir araya gelerek özelleştirme konusunda görüşlerini, tepkileri dile getiren bir Basın Açıklaması yapmıştır.

Özelleştirme Karşıtı Platformun yapmış olduğu Basın Açıklamasının özetini aşağıda veriyoruz.

İktidarlar kamu işletmelerinin başarısızlığı için seferber olmuştur;

Halkın kamu işletmeciliğinden soğutulması için her türlü çaba sarf edilmiştir. Kamu yatırımları aksatılmış, yetişmiş nitelikli personel uzaklaştırılmış, kamu işletmeciliği yatırımsızlığa mahkûm edilmiş, kamunun nakdi birikimi devlet için ucuz finans kaynağı olarak kullanılmış, teknolojinin gelişiminden yararlanılmamış, hizmet kalitesinin arttırmasına engel olunmuştur. Ülkemizin gelişimi için üreten, kaynak, istihdam yaratan ve önemli yatırımları gerçekleştiren kamu işletmeleri zarar ettirilerek, özelleştirme lehine kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır.

Zaman içinde haraç mezat özelleştirilen KİT’lerin bazıları ya taşınmazlarına el konulması ya da içinin boşaltılması sonrasında, tekrar borçları ile devlete terk edilmiştir. Bu şekilde sektörlerinde kamu çıkarları açısından düzenleyici olan bu kuruluşların yok edilmesi gerçekleştirilmiştir.

Özelleştirme kamu varlıklarının sömürenlere aktarılmasıdır.

Mal veya hizmetlerin ve kimi üretim araçları üzerindeki kamu mülkiyetinin özel kesim yararına yeniden dağıtılması, kamu kesiminin ulusal ekonomideki doğrudan payının en aza indirilmesi, giderek yok edilmesi, “kamu kaynaklarının sermaye kesimine aktarılmasıdır.”

Kar garantili soygun düzeni: “Özelleştirme”

Bugün; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, enerji, haberleşme olmak üzere halkın yaşamsal tüm gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin üretimi, sermayenin insafına terk edilmek istenmektedir. Kamusal mal ve hizmet üretimleri serbest piyasa ortamında, sözde rekabet koşullarında ucuz ve kaliteli mal ve hizmetlere ulaşılacağına dair süslü sözlerle özelleştirilen kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlere alım garantileri verilerek daha baştan özelleştirmenin amaçları içinde rekabetin olmadığı adeta itiraf edilmiştir.

Özelleştirme işsizlik, yoksulluk ve yoksunluktur!

Özelleştirmeler sonucunda, çalışanların özlük hakları başta olmak üzere yoğun hak kayıpları oluşmakta, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma yöntemi ile çalışma yaşamına saldırılar yapılmaktadır. Meslek örgütleri ve sendikaların kamu yararı amaçlı hukuksal mücadeleleri her türlü yöntem ile bastırılmaya çalışılmakta, özelleştirme karşıtı bu örgütlerin iktidar yandaşı kesimlerce ele geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunacağız!

Kamu varlıklarının yandaş ve sömürgenlere peşkeş çekilmesine karşı meslek örgütleri ve sendikalar tarafından kamu yararı amaçlı açılan davalar çoğunlukla kazanılmış olmasına rağmen siyasi iktidarlarca yargı kararları uygulanmamıştır.

Siyasi iktidarlarca hukuk hiçe sayılmış, yeni düzenlemelerle yargı kararları askıya alınarak hukuk devleti tahrip edilmiştir.

Enerji çağımızın en karlı alanı;

Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde de elektrik enerjisinin planlaması, üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında yetkin olmayan kişiler önemli görevlere getirilmiştir. TEK’in parçalanması ile oluşturulan kurumlardan biri olan TEDAŞ tekrar parçalanarak, sanayi ve kentleşme açısından karlı bölgelere ayrılmıştır.

Elektrik kullanmak insan hakkıdır!
1 Temmuz 2006 tarihinde 13 ili karanlıkta bırakan anlayış, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile kamuyu soymaya devam etmektedir.

Elektrik enerjisinin kullanımını piyasalaştırmak, elektrik üretimi ve dağıtımını özelleştirmek amacıyla 2004 yılında hazırlanan "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi" ile Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılırken, TEDAŞ‘a bağlı 20 dağıtım şirketi tek tek ulûfe dağıtılırcasına satılığa çıkartılıyor. Bu bölgelerden Başkent EDAŞ, Meram EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Aras EDAŞ bölgeleri ihaleye çıkılarak blok satış yöntemi ile peşkeş çekilmek isteniyor. Özelleştirme satışları ve diğer satışlar yağmalamaya dönüştürülerek bir elden kredi diğer elden kamu malları sunulmakta, iktidar ve yandaşlarına bir elden kredi diğer elden kamu malları sunulmakta aynı anda bu çıkar çevreleri basın yayın kuruluşlarına hızla ve sınırsızca sahip olmaktadırlar.

Yaşanan özelleştirme örnekleri ve özelleştirmelerin "olağan" sonuçları

Bugüne kadar yaşanan bütün özelleştirmeler, kamu vicdanında güvensizlik yaratmışken fiyat ve alım garantili doğalgaz anlaşması ile elektrik sektöründeki Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, işletme hakkı devri gibi özel sektör sözleşmelerinin ülke ekonomisinde nelere yol açtığı ortadayken, kimi özelleştirmeleri gerçekleştirenler Yüce Divan ya da mahkemelerde yargılanmışken, yeni özelleştirmelerin arka planının halktan saklanması olanaksızdır. AKTAŞ ve Çukurova gibi özelleştirmeler özel sektörün enerjiyi nasıl yöneteceğini fazlasıyla göstermiştir. Yeni maceralara girmenin, dağıtım bölgelerini özelleştirmenin, üretimi sermayenin kar hırsına terk etmenin mantıklı bir açıklaması olamaz. Kamusal hak olan enerji, kamu hizmeti yaklaşımı ile birlikte planlanmalı ve yönetilmelidir.
Bunların yanı sıra özelleştirilen elektrik üretim tesislerinde çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hak kayıpları araştırma gerektirmeyecek kadar ortadayken, çalışma barışının dinamitlenmediğini söylemek olası mıdır? Telekom‘da geçtiğimiz yıl yaşanan grev hafızalardayken, mahkemelik olmuş sabit ücret uygulamaları bilinirken özelleştirmenin ucuzlama getirmesi, çalışanlara zarar vermemesi mümkün müdür?

Asıl olanın dünyayı yorumlamak değil onu değiştirmek olduğu bilinciyle, sermaye tarafından dayatılan sınıfsal, bölgesel ve diğer tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için tüm emekçileri, ezilenleri, yoksulları, barıştan ve yaşanabilir bir çevreden yana olan emek ve meslek örgütlerini, daha adil, daha güzel ve başka bir dünya kurma mücadelesine, emek güçlerine karşı yapılan her türden saldırıyı geri püskürtme mücadelesine çağırıyoruz.

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM BİLEŞENLERİ

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), Türkiye Maden İşçileri Sendikası (T. MADEN-İŞ), Genel Maden İşçileri Sendikası (GENEL MADEN-İŞ), Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Elektrik, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kimya Mühendisleri Odası (KMO), Maden Mühendisleri Odası (Maden MO), Metalurji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası (MMO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Tüketici Hakları Derneği (THD)


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı