Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Belediyenin En Büyük Başarısı Yargı Kararlarını Uygulamamak!

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da öyle bir belediye yönetimi var ki, daha kaliteli ve ucuz hizmet vermek yerine, var olan tüketici haklarını ortadan kaldıran kararlar alacak, yaptığı haksızlığın giderilmesi için tüketici örgütü olarak dava açacaksınız. Belediye yönetiminin tüm itirazlarına karşın mahkeme sizi haklı görecek ve haksız kararın iptaline karar verecek. Belediye yönetimi, mahkeme kararını uygulamamak için yöntemler geliştirecek !

Mahkeme kararları uygulamama konusunda bu kadar başarılı olan belediye yönetimi acaba dünyanın kaç başkentinde vardır!.. Ben olacağını sanmıyorum!..

Yukarıda anlatmaya çalıştığım uygulanmayan mahkeme kararlarına iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan birisi, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının vermiş olduğu şehir içi servis hizmetlerinin kaldırılması işlemini iptal eden mahkeme kararının uygulanmaması ya da değişik yöntemlerle uygulattırılmaması.

Diğeri ise, tekli ve beşli toplu taşım kartlarında üç biniş hakkını kaldıran belediye kararını iptal eden mahkeme kararı ile belediyenin bu kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay Sekizinci Dairenin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararının EGO Genel Müdürlüğü yani Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaması.

Mahkeme kararının uygulanmaması için nasıl bir yöntem bulundu ? Çok kolay, beşlik ve birlik kartların kaldırılması ile ! Birlik kartın yerine de 2’lik kart çıkartarak ! Ne kadar basit ve başarılı bir çözüm, değil mi ?! Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu başarılı uygulamaları dünya belediyecilik tarihine geçmelidir!

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN BELEDİYENİN ( EGO) DANIŞTAYA SUNDUĞU İBRETLİK SAVUNMADAN BİR BÖLÜM

Dosyaya daha önceden sunulan belgelerde de görüleceği üzere, müvekkil kurumun tüm kartlarda transfer uygulaması devam ederken bir günlük geliri 125.175.530.000 TL iken, l'lik ve 5'lik kartlarda transferin kaldırılması sonucu gelir 311.542.465.000 TL'ye çıkmıştır. Müvekkil kurumun l'lik ve 5'lik kartlardan ne kadar zarar ettiği, bu uygulamanın kaldırılması ile ne kadar kar elde ettiği açıkça görülmektedir.

Davaya cevap dilekçemizde somut rakamlarla da belirtildiği üzere, mart 2001 tarihinde 4.549.146 adet tam bilet, 3.801.944 adet indirimli bilet satışı olurken bu rakamlar mart 2002 döneminde 4.139.674 tam ve 2.916.331 indirimli bilete düşmüştür. Buna karşın hizmet verilen yolcu sayısında artış olmuştur.

Bu uygulamanın sona erdirilmesinin en büyük nedenlerinden bir diğeri de toplumumuzun yarası olan tinerci çocuklar olarak adlandırılan gençlerimizdir. Bu gençlerimiz özellikle okul saatleri çıkışlarında ankaray ve metro duraklarında okul öğrencilerini tehdit ederek kartlarını almaya çalışmakta, başkalarından aldıkları 45 dakika transfer hakkı olan l'lik kartları başkalarına daha düşük bedelle satmaya çalışmaktadırlar.

l'lik ve 5'lik kartlarda bu uygulamanın sona erdirilmesi ile bu olaylar sona ermiştir. Müvekkil kurumun kar marjı artmış, zarar etmesi önlenmiş, sosyal anlamda yaşanan bu sıkıntılarda büyük ölçüde sona ermiştir.

Sevgili Ankaralı tüketiciler, görüyorsunuz ki tüm suç 1’lik ve 5’lik kartlardaki transfer hakkı ( 3 biniş hakkı ) imiş. Transfer hakkı kaldırılınca tüm sorunlar çözülmüş!..

DANIŞTAY SEKİZİNCİ, DAİRENİN TEMYİZ İSTEMİNE VERDİĞİ KARAR

T.C.
DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE
 
Esas No : 2008/2278

Temyiz isteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:
EGO Genel Müdürlüğü - ANKARA
Vekili : Av. Bahar Özyeşil - (Aynı Yerde)
 
Karşı Taraf: Tüketici Hakları Derneği
Emekli İşhanı 95/804 - Kızılay / ANKARA
 
İstemin Özeti: Ankara ilinde 06.01.2001 tarihinden itibaren uygulana gelen Toplu Taşıma Araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servislerinin 22.4.2002 tarihinden itibaren kaldırılmasına ilişkin EGO Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Ankara 9. idare Mahkemesinin 30.09.2003 gün ve E:2002/1 031, K:2003/1047 sayılı kararını; temyizen inceleyerek bozan Dairemizin 01.03.2006 gün ve E:2005/714, K:2006/796 sayılı kararına uyarak dava konusu işlemi iptal eden Ankara 9. idare Mahkemesinin 4.12.2007 gün ve E:2007/1297, K:2007/2144 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. ve 52. maddeleri uyarınca temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN'ın Düşüncesi : istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 52 nci maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenler idare Mahkemesi kararının yürütülmesinin
durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, yürütmenin durdurulması isteminin reddine 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 52. maddesi uyarınca 09.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

Başkent Ankaralının oyunu alarak yönetime geldiniz. Fakat, tüketici hakları ve kamu yararına aykırı uygulamalarla Ankara’nın ve Ankaralının canına okudunuz. Yaptığınız haksız uygulamalar karşısında tüketiciler adına THD olarak dava açtık, açtığımız davaları kazandık. Ancak, sizler bir yolunu bularak yargı kararlarını uygulamadınız ve uygulamamaya da devam ediyorsunuz.

Tüketici haklarına, yargı kararlarına, Ankaralılara hiç mi saygınız yok ?
Dünyanın başka başkentlerinde sizler gibi yönetici var mı ?

Unutmayınız ki Ankaralı tüketiciler için uygulamadığınız ve saygı göstermediğiniz hukuk kuralları bir gün sizlere de, sizin sevdiklerinize de gerekli olacaktır. Bu yanlış tutum ve anlayıştan dönünüz ve yaptığınız haksızlıklar ve yanlışlıklardan dolayı Başkent Ankaralı tüketicilerden özür dileyiniz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı