Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

EGO'nun Haksız Yere Aldığı Doğal Gaz ve Pil Bedellerinin İade Kararları

Ego Genel Müdürlüğü tarafından, Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’e aykırı bir şekilde 02.06.2005 – 01.01.2006 arasındaki düzeltme katsayısının uygulanması nedeniyle tüketicilerden haksız yere 10-12 milyon YTL tutarında doğal gaz bedeli alınmıştır.

Diğer taraftan, EGO Genel Müdürlüğü tarafından, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 36. ve 40.maddelerine aykırı olarak haksız yere 2003-2004-2005-2006 ve 2007 yıllarında abonelerden haksız yere pil bedeli alınmıştır.

Yanlış düzeltme katsayısının uygulanması nedeniyle abonelerden fazladan alınan 10-12 milyon YTL tutarındaki gaz bedeli ile 2003-2004-2005-2006 ve 2007 yıllarında alınan haksız pil bedellerinin abonelere iade edilmesi konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK ) tarafından alınan kararlar aşağıdadır.

DOĞALGAZ BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN
13.03.2008 TARİH VE 1537 /1 SAYILI EPDK KARARI

EGO Genel Müdürlüğü’nün 02/06/2005–01/01/2006 tarihleri arasında mevzuata aykırı düzeltme katsayısı uygulaması sebebiyle, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edilmesi” fiilini işlediği anlaşıldığından, mevzuata aykırı duruma son verilmesi için, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca;

Mevzuata aykırı uygulamalar dolayısı ile 120 gün içerisinde fazla bedel tahsil edilen abonelerin isimlerinin/unvanlarının ve abone bazında fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında ay bazında hesap edilerek belirlenen tutarların gösterildiği bir listenin EGO Genel Müdürlüğü’nün (31/08/2007 tarih ve DAG/1298/162 sayılı dağıtım lisansı sahibi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin) kendi resmi internet sitesinde ve abone merkezi ilan panosunda yayımlanmasına ve fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin hak sahiplerine tebliğine ve buna ilişkin;

1-02/06/2005-01/01/2006 tarihleri arasında yapılan düzeltme katsayısı uygulamasında; 02/06/2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak abonelerden doğal gaz bedeli tahsil edildiğinin,

2-02/06/2005-01/01/2006 tarihleri arasında doğal gaz kullanan abonelerden fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin,

3- Fazla doğal gaz bedeli tahsil edilen abonelerin listesi ve miktarının kendi internet sitesinde ve doğal gaz abone merkezlerinde ilan edileceğinin ve 120 günden az olmamak üzere ilan süresinin,

4- Listede ismi/unvanı bulunan abonelerin, iade edilecek doğal gaz bedeline ilişkin yasal süre içinde başvuruda bulunabileceğinin,

5- Fazla alınan bedelin tespiti ve iadesi için belirtilmesi gerekli olan diğer bilgilerin,

belirtileceği bir duyurunun EGO Genel Müdürlüğü (31/08/2007 tarih ve DAG/1298/162 sayılı dağıtım lisansı sahibi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.) tarafından yerel gazetelerde birer hafta arayla en az 3 kez yayımlanmasına, söz konusu mevzuat aykırılığının tam olarak giderilmemesi halinde, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı hususunun lisans sahibine yazılı olarak ihtar edilmesine,
karar verilmiştir.

PİL BEDELLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN
13.11.2007 TARİH VE 1379 /17 SAYILI EPDK KARARI

Eski unvanı EGO Genel Müdürlüğü olan Başkent Doğal Gaz A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen "Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiği" fiilini işlediği anlaşıldığından, mevzuata aykırı duruma son verilmesi için, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 28/01/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca;

a) Lisans sahibine 30 günlük süre verilmesine, bu süre içinde mevzuata aykırılığa son verilmesine,

b) Mevzuata aykırı uygulama dolayısı ile pil bedeli tahsil edilen abonelerin isimlerinin/unvanlarının ve abone bazında tahsil edilen bedelin hesap edilerek belirlenen tutarların gösterildiği bir listenin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin eski unvanı EGO Genel Müdürlüğü olan Başkent Doğal Gaz A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün kendi web sitesinde ve abone merkezi ilan panosunda yayımlanmasına ve tahsil edilen pil bedelinin ilgili mevzuat kapsamında hak sahiplerine geri ödeneceğine ilişkin olarak;

1- Lisans alma tarihi olan 05/06/2003 tarihinden aykırılığın giderilme tarihine kadar 03/11/2002 tarih ve 24925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 ve 40 ıncı madde hükümlerine aykırı olarak abone sayaçlarının pil bedelinin abonelerden tahsil edildiğinin,

2- 2003 - 2004 - 2005 - 2006 ve 2007 yıllarında abonelerden tahsil edilen pil bedelinin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin,

3- Ödeme yapılacak abonelerin listesinin Şirketin web sitesinde ve doğal gaz abone merkezlerinde 120 günden az olmamak üzere ilan edilmesinin,

4-Abonelerin yasal süre içinde pil bedelinin iadesini yazılı olarak talep edebileceklerinin,

5- Alınan bedelin tespiti ve iadesi için belirtilmesi gerekli olan bilgi ve belgelerin,

belirtileceği bir duyurunun eski unvanı EGO Genel Müdürlüğü olan Başkent Doğal Gaz A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yerel gazetelerde birer hafta arayla en az 3 kez yayımlanmasına, söz konusu mevzuat aykırılığının tam olarak giderilmemesi halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı hususunun lisans sahibine yazılı olarak ihtar edilmesine, karar verilmiştir.

MAĞDUR OLAN TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Mağdur olan tüketiciler EPDK’nun kararları gereğince kendilerinden haksız yere alınan doğal gaz ve pil bedellerini geri almak ya da nakit yerine gaz olarak almak için eski unvanı EGO Genel Müdürlüğü olan Başkent Doğal Gaz A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunsunlar.

Konu ile ilgili olarak Tüketici Hakları Derneği mağdur olan tüketicilere, başvuruları durumunda gerekli desteği verecektir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı