Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tekli ve Beşli Toplu Taşım Kartlarında Üç Biniş Hakkını Kaldıran Karar İptal Edildi

EGO tarafından 22.04.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşım araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servisinin yani 3 kullanım hakkının kaldırılması üzerine iptal davası açmıştı.

DAVA SÜRECİ

Tüketici Hakları Derneği’nin (THD) açmış olduğu iptal davasının Ankara 9.İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi nedeniyle, Tüketici Hakları Derneği tarafından Danıştay’a yapılan başvuru üzerine de Danıştay 8.Daire tarafından mahkeme kararı bozulmuştu. Bu arada, Mahkeme kararını bozan Danıştay 8.İdare Kararının düzeltilmesi istemi ile EGO’nun yapmış olduğu başvuru da reddedilmişti.

Bu süreç sonunda, Ankara 9.İdare Mahkemesi davamızı yeniden incelemiş ve bu kez 04.12.2007 tarih ve 2007/2144 K. Sayılı kararı ile kabul etmiştir. Başka bir deyişle mahkeme; EGO Genel Müdürlüğü’nün tekli ve beşli kartlarda 45 dakikalık aktarma servis uygulamasını kaldırma işlemini iptal etmiştir. Karar henüz kesinleşmemiş olmak birlikte (EGO’nun yeniden itiraz edebileceği dikkate alınırsa) daha önceki bozma ilamı karşısında, bu kez onanması olasılığı oldukça yüksek bulunmaktadır.

ANKARA 9.İDARE MAHKEMESİNİN KARARI

T.C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2007/1297
KARAR NO: 2007/2144

DAVACI : Tüketici Hakları Derneği
Emekli İşhanı 95/804 Kızılay - ANKARA
DAVALI : EGO Genel Müdürlüğü - ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Tüketici Hakları Derneği tarafından EGO Genel Müdürlüğünün 22.04.2002 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servisinin kaldırılmasına ilişkin işleminin; kazanılmış hakların geri alınması niteliğinde olduğu, kamu hizmetlerinde istikrar ilkesine aykırı olduğu, maksat ve yetki bakımından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir

SAVUNMANIN ÖZETİ : Otobüs ve metro duraklarında yolcular arasında yapılan bilet değişimi sırasında tartışmalar yaşandığı, yolcu sayısının artmasına rağmen bilet satışlarında büyük oranda azalma olduğu değişen ve gelişen koşullara ve teknik verilere göre tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesince, Mahkememizin E:2002/1031, K:2003/1047 sayılı kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin 01.03.2006 gün ve E:2005/714, K:2006/796 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyularak işin gereği görüşüldü:

Dava, Tüketici Hakları Derneği tarafından EGO Genel Müdürlüğünün 22.04.2002 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servisinin kaldırılmasına ilişkin işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 06.01.2001 tarihinde, davalı EGO Genel Müdürlüğünün Otobüs-Ankaray-Metro entegrasyonu içerisindeki ilk binişte bir ücret ödeyerek 45 dakika içerisinde değişik türdeki ulaşım araçlarından (Otobüs-Ankaray-Metro) ücret ödemeden iki adet transfer kullanılması şeklinde gerçekleşen bir uygulamayı başlattığı, davalı idarece gerçekleştirdiği bu uygulamanın çeşitli istismarlara yol açtığı, yolcu sayısının artmasına rağmen bilet satışlarında azalma olduğu, yolcuların bilet değişimleri sırasında tartışmalara ve kavgalara yol açtığı ileri sürülerek 22.04.2002 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlarda 45 dakikalık aktarma servisinin kaldırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, tekli ve beşli kartlar yönünden uygulamanın kaldırılmasına gerekçe olarak sunulan kötü kullanımların, yaşanan tartışma ve kavgaların 45 dakika içerisinde transfer hakkının devam ettiği onluk ve yirmilik biletler içinde geçerli olduğu, bu hakkı kötüye kullanmayan kişiler açısından eşitlik ilkesine aykırı olarak haksız bir durum yaratacağı, kötüye kullanımların önlenmesine ilişkin çözümlerin üretilmesinin davalı idarenin görevi olduğu görülmektedir.

Bu durumda, toplu taşıma araçlarında tekli ve beşli kartlardan 45 dakikalık aktarma servislerinin 22.04.2002 tarihinden itibaren kaldırılmasına ilişkin EGO Genel Müdürlüğü işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 43,40 YTL. yargılama gideri ve 81,65 YTL. temyiz yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere, 04.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

BELEDİYEYE ÇAĞRIMIZ: KARARI UYGULAYINIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO’nun yaklaşık 7 yıldan beri yapmış olduğu haksız uygulama nedeniyle toplu taşım araçlarından hizmet alan tüketiciler mağdur edilmektedir.

Danıştay 8.Dairesinin bozma kararına EGO’nun yapmış olduğu itirazın reddedilmesi ve bu karara uygun olarak Ankara 9.İdare Mahkemesinin EGO’nun uygulamasını iptal kararı alması üzerine tüketicilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerekmektedir.

Mahkemenin iptal kararına uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO tarafından birlik ve beşlik toplu taşım kartlarında ( beşlik toplu taşım kartları kaldırılmıştır) 45 dakikalık aktarma servisinin yani üç kullanım hakkının uygulamaya konulmasını bekliyor ve istiyoruz.

Tüketiciler olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO yönetimine çağrımız şudur: Mahkeme kararına saygı gösteriniz ve ivedilikle bu kararı uygulamaya koyunuz. Tüketicileri daha fazla mağdur etmeyiniz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı