Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Cep Şirketten Kampanyaları Tüketicilerin İdam Fermanı

GSM şirketlerinin düzenledikleri cep şirketten kampanyalarının koşulları tüketicilerin idam fermanı gibi! Şirketlerin düzenledikleri sözleşme ve taahhütnamelerdeki koşullar baştan sona kadar tamamen tüketicilerin aleyhinde olacak şekilde belirlenmiştir.
Bu kampanyaları düzenleyen 3 GSM şirketinden birisi 12 ay , diğeri 18 ay, bir diğeri ise 24 ay boyunca “sabit ücret” adı altında çok yüksek bedeller almakla birlikte , sözleşmeyi tek taraflı iptal ettirmek ya da caymak isteyen tüketicileri ağır para cezası ile cezalandıracak koşullar getirmişlerdir.

Tüketiciye imzalattırılan taahhütnamelerde cihazın çalınması , kaybı ve / veya hasar görmesi ya da hiç konuşma yapılmaması durumlarında bile tüketicinin taahhtünamelerde belirtilen yükümlülüklerin devam edeceği belirtilmektedir.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLERİMİZ

Turkcell, Avea ve Vodafone gibi GSM şirketlerinin tüketicileri çok ağır koşullar altına sokarak mağdur eden bu tür kampanyalarına tüketiciler katılmasınlar.

Tüketiciler tarafından imzalanan sözleşmenin ve taahhütnamenin koşulları önceden hazırlanmış, bu koşulların içeriğine tüketiciler etki edememiş, iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketiciler aleyhine dengesizliğe neden olduğundan haksız koşuldurlar.

Sözleşme ve taahhütnamedeki haksız koşullar Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine aykırı olup geçersizdir.

Kampanyalara katılan tüketiciler ise imzaladıkları sözleşme ve taahhütnamelerdeki ağır ve haksız koşulların geçersizliği nedeniyle bu koşulların iptali için süresi içinde tüketici sorunları hakem heyetinlerine ya da tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Ancak , girişimin sağlıklı ve eksiksiz yapılabilmesi için tüketicilerin öncelikle Tüketici Hakları Derneği’ne ya da diğer tüketici örgütlerine başvuruda bulunarak destek ve yardım istemelerini öneriyoruz.

Aşağıda , Mamak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin konuyla ilgili tüketici lehine verdiği bir kararı bulunmaktadır.

BİR HAKEM HEYETİ KARAR ÖRNEĞİ

MAMAK TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARIDIR.

ŞİKAYET EDEN: Bir tüketici
ŞİKAYET EDİLEN: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Abdi İpekçi Cd. No:75 Maçka / İSTANBUL
ŞİKAYET TARİHİ: 21.08.2007
OLAYIN ÖZETİ: Tüketici 2 telefon hattı aldığı, bu aboneliklerin ve gelen faturaların iptali istemektedir.
ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Dosyadaki belgeler

İNCELEME VE GEREKÇE: 1. Şikayetçi, 554-------- numaralı hattı için düzenlenen 23.08.2007 son ödeme tarihli 375,66 YTL’lik ve 554------- numaralı hattı için düzenlenen 23.08.2007 son ödeme tarihli 369,71 YTL'lik faturanın iptalini talep etmektedir.
2. Şikayet olunan tarafından verilen cevapta, faturaların hatalı olmadığı, abonelik sözleşmesine ve kampanya koşullarına uygun olduğu savunulmuştur.

3. Taraflar arasında Avea A.Ş.'nin düzenlediği "Avea Cihaz Kampanyası" kapsamında abonelik sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşmeye göre; abone 49YTL peşin ücret ödeyerek ve 12 ay süre ile ÖİV ve KDV dahil aylık 20 YTL asgari mecburi GSM kullanımı taahhüt ederek bir hat ve Siemens AL 21 markalı cep telefonu sahibi olmaktadır.

4. Sözleşmede ; abonenin hattının iptaline sebebiyet vermesi halinde; ceza olarak sözleşme süresinin geriye kalan kısmına karşılık gelen mecburi kullanım ücretlerini ve kampanya kapsamında sağlanan diğer indirimlere ilişkin son faturasına yansıtılan KDV dahil 196 YTL'lik tutarı ödeyeceğine dair hüküm bulunmaktadır. Abone önceki aylara ait faturaları ödemeyerek hattının iptaline sebebiyet vermiştir. Bu husus taraflar arasında tartışmasızdır.

5. Hatların iptalinden sonra düzenlenen ve iptali istenen faturalarda; kampanya iptal bedeli olarak 277,99 YTL kampanya katılım farkı olarak 13.17 YTL ve gecikme faizi ile vergilerin bulunduğu görülmüştür. Kampanya katılım farkı adı altında talep edilen 13,17 YTL sözleşmede de bulunmayan dayanaksız bir taleptir. Faturalarda aynı miktar ve aynı tarihler için farklı gecikme faizleri hesaplandığı anlaşılmıştır. Sözleşmede ceza bedeli olarak öngörülen tutarların, son faturanın son ödeme tarihine kadar ödeneceği belirtilmiş olup, faturaların son ödeme tarihleri 23.08.2007 olduğundan bu tarihten öncesi için gecikme faizi talep edilemez.

6. Avea A.Ş.nin faturalara konu kampanya iptalinden doğan diğer taleplerinin haklı olup olmadığının sözleşme ve konuya ilişkin telekomünikasyon sektörü tüketici hakları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde incelenmesi gerekmiştir.

7. Telekomünikasyon sektörü Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre abonelik sözleşmesinin en az on iki punto ile hazırlanması ve aboneye yükümlülük getiren hususların açık ve anlaşılabilir şekilde ve on iki punto koyu harflerle belirtilmesi ve sözleşmenin imzalı bir suretinin aboneye verilmesi zorunludur.Avea tarafından dosyaya sunulan sözleşmenin bu şartlara uygun olmadığı görülmüştür, aboneye sözleşme suretinin verildiği de ispat edilememiştir.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 18. Maddesinde, abone ile müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye konulan ve tarafların hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük kurallarına aykırı olarak aboneyi ölçüsüz şekilde mağdur eden kayıtların geçersiz olacağı düzenlenmiştir. EK/b, maddede işletmeciye yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketiciden, olayların normal akışına göre gerçekleşmesi beklenebilecek zararı aşacak ölçüde yüksek bir götürü tazminat talep etme imkanı tanıyan hükümler haksız şart olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, sözleşmenin usulüne uygun düzenlenmediği ve geçersiz olduğu, ayrıca ceza hükmünün de 18. Madde ve EK madde b fıkrası gereği haksız şart olup, geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

HÜKÜM : Yukarıdaki maddelerle, şikayetin kabulüne, geçersiz sözleşmeye istinaden düzenlenen 554----- nolu hatta ilişkin 23.08.2007 Son ödeme tarihli 375,66 YTL bedelli faturanın ve 554----- numaralı hatta ilişkin 23.08.2007 son ödeme tarihli 369,71 YTL bedelli faturanın iptaline, verilen kararın tarafları bağlayıcı olduğunun bilinmesi, tarafların 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkı saklı kalmak şartıyla Hakem Heyetimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı