Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Bankaların Haksız Hesap İşletim Ücreti

Çeşitli bankalar tarafından tüketicilerin mevduat hesaplarından çeşitli miktarlarda hesap işletim ücreti adı altında kesinti yapıldığına ilişkin derneğimize şikayetler gelmektedir. Bankaların bu haksız uygulaması karşısında tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurularda tüketici lehine kararlar verilmektedir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinde tüketici lehine verilen kararlara tüketici mahkemesinde itiraz eden bankaların davalarının reddedildiğine ilişkin elimizde karar örnekleri bulunmaktadır.


YASAL AYKIRILIKLAR VE KARAR GEREKÇELERİ

Bankaların tüketicilerin mevduat hesaplarından “ Hesap işletim Ücreti” adı altında yaptıkları kesintiler ilgili yasalara aykırı ve haksız bir işlemdir.

Bundan dolayı tüketici sorunları hakem heyetlerinin hesap işletim ücretini iptal etmesinin ya da bankaların tüketici lehine hakem heyetlerinin verdiği kararlar hakkında açtıkları davaların tüketici mahkemesinde reddedilmesinin yasal gerekçeleri ve dayanakları şunlardır:

Gerekçe 1 : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Yasası’nın 24 nci, maddesinde, “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” denilmektedir.

Gerekçe 2 : 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 6.maddesinde; “ Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” denilmektedir.

Gerekçe 3 : Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 23.11.2005 tarih ve E.2005 / 11428, K. 2005/ 17306 sayılı kararında “ Satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketiciyle akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.” denilmektedir.

Gerekçe 4 : “Konusu Kredi işlemi olmayan hizmetler için hesap işlem ücreti alınmasına ilişkin hükümler, sözleşmede yer alan haksız şart niteliğindedir. T.C. Merkez Bankası’nın Tebliğine göre, konusu kredi işlemi olmayan bankacılık hizmetlerinden tahsil edilen: hesap işletim ücreti, havale ücreti, ekstre ücreti, kira bedeli yatırma masrafı vb. ücret ve komisyonlar alınamaz.” denilmektedir.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİ İPTAL EDEN HAKEM HEYETİ KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
2.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No: 145
Karar Tarihi : 27.8.2007

ÇANKAYA İLÇESİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararıdır.

Raportör : ……
ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı, soyadı adresi
ŞİKAYET EDİLEN : Banka adı ve adresi
ŞİKAYET KONUSU: Hesap İşletim Ücreti
ŞİKAYET TARİHİ : 02.07.2007

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici, bankada bulunan …………. Numaralı Euro hesabından 09.07.2006-28.01.2007 tarihleri arasında 7,00 – Euro, ………….. numaralı Amerikan Doları (USD) hesabından 09.07.2006-22.01.2007 tarihleri arasında 7,24 –USD, ……….. numaralı TL hesabından 18.7.2004-28.01.2007 tarihleri arasında 105,07-YTL hesap işletim ücreti olarak kesildiğini, bu kesintinin hukuka dayanmadığını belirterek iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI: ----

İNCELEME VE GEREKÇE: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7.maddesinde ve Yargıtay 13.Hukuk dairesi 23.11.2005 tarih ve E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında “ Satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.” denilmektedir. Konusu kredi işlemi olmayan hizmetler için hesap işletim ücreti alınmasına ilişkin hükümler, sözleşmede yer alan haksız şart niteliğindedir. T.C. Merkez Bankası’nın 2006/1 sayılı tebliği incelendiğinde, konusu kredi işlemi olmayan bankacılık hizmetlerinden tahsil edilen; hesap işletim ücreti, havale ücreti, ekstre ücreti, kira bedeli yatırma masrafı vb. ücret ve komisyonların, söz konusu tebliğin 4.maddesi kapsamına girmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle hesap işletim ücretinin iadesi gerekmektedir.

KARAR: Dosyadaki belge ve bilgiler incelendi. Yukarıdaki gerekçe ile açıklanan nedenle, hesap işletim ücretinin iptal edilerek, hesaplara ilişkin banka cüzdanlarındaki kayıtlarda kesildiği anlaşılan 7,00-Euro, 7,24 USD ve 105,07-YTL.nin tüketiciye iade edilmesine, işbu kararın yönetmeliğin 24.maddesi uyarınca ilan edilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği/çokluğu ile karar verildi.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı