Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Kredi Kartı Yıllık Ücretleri Sorun Olmaya Devam Ediyor

Kredi kartlarından bankaların aldığı yıllık kart ücretlerine ilişkin tartışmalar, farklı anlayışlar devam etmektedir. Tüketicilerden alınan yıllık kart ücretinin iptali ve alınan ücretin iadesi için tüketiciler tarafından yapılan başvuruda tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketiciler lehine verdiği kararın iptali için ilgili bankalar tarafından açılan davalar sonucunda da tüketici mahkemeleri aynı konuda farklı kararlar vermektedir. Verilen farklı kararlar kafaları karıştırmakta ve sorunun çıkmaza girmesine neden olmaktadır. Sorunun nedenlerini, tüketici mahkemelerinin farklı kararlarını, tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini, kalıcı çözümün ne olduğunu aşağıda anlatmaya çalışacağım

YAŞANAN SORUNLAR

Bilindiği gibi, bankalar tüketicilere verdikleri kredi kartlarından çeşitli miktarlarda yıllık kart ücreti almaktadır. Her banka, tüketicilerden almış olduğu yıllık kart ücretinin miktarını kendisi belirlemektedir. Kredi kartlarından ne miktarda yıllık ücret alınacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın “ Kurumsal Yönetime ilişkin Hükümler” başlığı altındaki 13.maddesinin 2.fıkrasında “Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma iletir. Yayınlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve yayınlama usûl ve esasları Kurulca belirlenir.” denilmektedir. Fakat, bu hükümde yıllık kart ücretinin açıkça alınacağı belirtilmemektedir. Belirtilmiş olsa bile, hukuki olmaz. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasanın “ Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6.maddesinde ise “ Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” denilmektedir.

Bankaların düzenledikleri sözleşmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın yukarıda açıklanan 6.maddesi hükümlerine göre tek taraflı, dayatmacı ve standart sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin içeriğine tüketiciler etki edememektedir. Böyle olunca, bankalar tarafından düzenlenen sözleşmelerdeki şartların bir çoğu tüketiciler aleyhine dengesizliğe neden olmaktadır.

Bu nedenle, kredi kartı sözleşmelerinde yıllık kart ücretinin alınacağının belirtilmesi haksız bir şarttır. Yasaya göre, haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Hukukçuların büyük bir çoğunluğu bu görüşte iken Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir genelgede; kredi kartlarına ilişkin düzenlenen sözleşmelerde yıllık kart ücreti alınacağına ilişkin bir şart varsa bu şartın geçerli olacağı, yıllık kart ücreti alınacağına ilişkin bir şart yoksa yıllık kart ücreti alınamayacağı belirtilerek sorunun tüketiciler aleyhine dönmesine neden olunmuştur.

Ne yazık ki, bu konuda tüketiciler lehine verilen bazı tüketici sorunları hakem heyetleri kararlarına karşı ilgili bankalar tarafından açılan iptal davalarında bazı tüketici mahkemeleri tüketiciler lehine, bazı tüketici mahkemeleri de tüketiciler aleyhine karar vermektedir. Uyuşmazlık konusu miktar ( yıllık kart ücreti ) 792YTL tutarının altında olduğundan tüketici mahkemesinin kararı kesinleşmiş oluyor ve yalnızca karar verilen kişiyi ilgilendiriyor, emsal teşkil etmiyor, tüketiciler mahkeme kararını temyiz edemiyor.

FARKLI MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ

Bankaların kredi kartlarından aldığı yıllık kart ücretleri hakkında tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketiciler lehine verdiği kararların iptali için ilgili bankaların açmış olduğu davalarda tüketici mahkemelerinin farklı iki karar örneği aşağıda özetlenmiştir.

Örnek-1: Çankaya Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketici lehine verdiği kararın iptali için Garanti Bankasının açtığı iptal davası hakkında Ankara 4.Tüketici Mahkemesi’nin banka lehine verdi kararın gerekçesinde “Davalı tarafından davacı Banka’dan alınan kredi kartı ile ilgili olarak üyelik ücretine yapılan itiraz Hakem Heyeti tarafından kabul edilerek kaldırılmıştır. Taraflar arasında imzalanmış bulunan sözleşme getirilip incelenmiştir. Sözleşmenin 12.madde de üyenin belirtilen faiz ve vergileri bankaya ödemeyi kabul ve beyan ettiğini, giriş aidatı; bankanın bu sözleşme uyarınca verdiği / vereceği hizmetler karşılığında kart ve ek kartlar için birer defaya mahsus olmak üzere aldığı aidat olduğu, üyelik aidatı: kart ve ek kart hizmetleri karşılığı her yıl için banka tarafından üyeden alınması belirtilmiştir. Toplanan deliller dikkate alınarak bilirkişi incelemesine gerek duyulmamıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede yıllık üyelik aidatı ödeneceği kararlaştırıldığından mevcut delil durumu ve dosya kapsamına göre hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Örnek-2: Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketici lehine verdiği kararın iptali için Akbank’ın açtığı iptal davası hakkında Ankara 2.Tüketici Mahkemesi’nin banka lehine verdiği kararın gerekçesinde “ 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7.maddesinde ve Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 23.11.2005, E. 2005/11428, K. 2005/17306 kararında belirtilen “satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır.Yani geçersizdir.” Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşme tüketici aleyhine haksız şart içerdiği, kabul edilmiştir. Somut olayda; kredi kartı kullanıcısından alınan üyelik ücretinin sözleşmede yer alan haksız şart niteliğinde olduğu ve bu nedenle “ Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararının yasa ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından davacı bankanın itirazının reddine karar verilmiştir.” denilmektedir.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Tüketiciler kredi kartı sözleşmesini okuyup incelemelidir. Sözleşmede, kredi kartına ilişkin yıllık ücret alınacağına ilişkin hiçbir şart olmamasına karşı banka ücret alış ise, tüketici bu ücretin alınmaması, alınan ücretinde de iadesi için öncelikle bankaya başvuruda bulunmalıdır.

Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da hiçbir yanıt alınamaması durumunda sözleşmenin bir sureti ile birlikte tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunulmalıdır. Sözleşmenin bir örneği tüketicinin elinde yok ise tüketici bankadan bir suretini istemelidir. Banka sözleşmenin bir suretini vermiyorsa tüketici durumu hakem heyetine anlatmalıdır. Eğer sözleşmede yıllık kart ücreti alınacağına ilişkin bir şart varsa yukarıda örneklerini verdiğimiz farklı mahkeme kararlarını dikkate alarak tüketiciler ona göre girişimde bulunulmalıdır. Tüketiciler konu hakkında Tüketici Hakları Derneğinden yardım isteyebilirler. Sorunun tüketiciler lehine kalıcı çözümü, gerek Tüketicinin Korunması Hakkında yasa gerekse Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasında yapılacak değişiklerle sağlanabilecektir. Tüketici Hakları Derneği gerekli girişimlerde bulunmaktadır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı