Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Sabit Telefondan Alınan Sabit Ücrete Hakem Heyetinden İade Kararı

Bilindiği gibi , sabit telefonlardan aylık sabit ücret adı altında bir ücret alınmaktadır. Özellikle, konutlarda ve çeşitli işyerlerinde ağırlıklı olarak kullanılan hesaplı hattan Eylül 2007 ayı itibariyle 7.90 YTL. , standart hattan ise 12.55 YTL aylık sabit ücret alınmaktadır.

Ülkemizde konutlarda kullanılan sabit telefonlardaki aylık fatura bedellerinin 20 Ytl. İle 50 Ytl. arasında yoğunlaştığını dikkate aldığımızda ; bu fatura bedeline göre, ödenen sabit ücretin, toplam fatura bedelinin ortalama % 20 - % 45 arasında olduğu görülmektedir. Sabit ücretin vergisini de dikkate aldığımızda bu oran çok daha yükselmektedir.

Bunu bir örnek ile açıklayalım.

Diyelim ki hesaplı ya da standart iki değişik hatta aylık 5 Ytl. tutarında konuşma yapıldı. Hesaplı hattın aylık sabit ücreti 7.90 YTL ise toplam KDV ve ÖTV (Özel İletişim Vergisi) matrahı 12,90 YTL olur. %18 KDV + % 15 özel iletişim vergisi (toplam vergi %33) ise 4.26YTL eder. Fatura bedeli ise konuşma ücreti + aylık sabit ücret + bu ikisinin toplamının vergisi= 17.16 YTL eder. Buna göre , fatura bedelinin % 46’ sı yalnızca aylık sabit ücrettir. Sabit ücretin vergisi ise 2.61 YTL ‘dir.Sabit ücret ile vergisini topladığımızda (7.90 YTL+2:61 YTL) = 10.51 YTL eder. Buna göre ise fatura bedelinin % 61 ‘i yalnızca aylık sabit ücret ve sabit ücretin vergisinin toplamının oranıdır. Bu oranlar standart hatta daha yüksektir.

Aylık konuşma bedeli 5 YTL’den daha aşağıda olan tüketicilerden alınan aylık sabit ücret ile bunun vergisinin toplamının fatura bedelinin toplamına olan oranı ise %61 - %100 arasında değişmektedir. Kısaca , konuşma azaldıkça sabit ücret ile bunun vergisinin toplamının fatura bedelinin toplamına olan oranı artmaktadır.

Konuşma ücretinin yanında yüksek miktarda sabit ücret ve ayrıca bunun vergisinin alınması son derece haksız ve tüketici haklarına aykırı bir uygulamadır.

Bu haksız uygulama karşısında bir tüketici Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulunarak haksız yere kesilen sabit ücretlerin iadesini istedi. Hakem heyeti , aşağıdaki kararında da görülebileceği üzere, Türk Telekomünikason A.Ş. ‘nin aldığı aylık sabit ücretlerin tüketiciye iadesine karar vermiştir.

Hakem heyeti kararına Türk Telekomünikasyon A.Ş. tüketici mahkemesinde itiraz etmiştir. Dava devam etmektedir. Davanın sonucuna göre , Tüketici Hakları Derneği olarak gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz.

SABİT ÜCRETİN İADE EDİLMESİ HAKKINDA HAKEM HEYETİ KARARI

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Şikayet Eden: Bir tüketici

Şikayet Edilen: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Şikayet Konusu: Ev telefonunun sabit ücretine itiraz

Olayın özeti:
Tüketici evinde kullanmış olduğu sabit telefon için konuşma ücreti dışında aylık/yıllık ücret adı altında tahakkuk ettirilen 100 kontör bedelini her ay şirketin emrivaki yaparak zorla sattığı 100 kontör bedelini ödemek zorunda bırakıldığını, söz konusu 100 kontörü neden niçin aldığını nerede kullandığını bilmeden yanı sıra konuşma ücretini de tahakkuk ettirdiklerini , ilgili şirkete hangi yasaya dayalı olarak sabit ücreti alındığını sorduğunda ise sadece bu uygulamanın 1998 yılında başlatıldığını belirttiklerinden yasal dayanağı olmayan , dayatma bir uygulama ile karşı karşıya olduğundan verilmeyen bir hizmet için zorla istenilen sabit ücretin yasalara aykırı olduğundan yasal dayanaktan yoksun ve haksız uygulamanın kaldırılmasını talep etmektedir.

Şikayet edilen savunmanın özeti:
İlgili şirket toplantıya davet edilmiş olup , 20.06.2007 tarih ve 02087 sayılı yazı ile savunma vermiş olup , abonelere sunulan sabit telefon hizmetinin karşılığında alınan ücret iki parçaya ayrılmaktadır. Bu ücretin bir kısmı kontör ücreti/konuşma ücreti , diğer kısmını ise erişim maliyeti/sabit tesisler oluşturmaktadır. Sabit ücret sabit telefon hizmetinde erişim maliyeti bir başka deyişle kişi adına tahsis edilen hattın konuşulabilir durumda tutulması karşılığında alınan bir ücret olduğunu , işletme hukuku bağlamında da bir hizmet karşılığı alınacak ücretin tespitinde o hizmetin görülmesinde tesiri olan tüm masraf unsurlarının göz önünde bulundurulmasının doğal olduğunu , böylelikle o hizmetin maliyeti hesaplanmakta ve ücretin ona göre tayin edildiğini belirtmektedir.

İnceleme ve Gerekçe:
Tüketici dilekçesi ekleri ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin vermiş olduğu yazılı savunma incelenmiştir.

Hüküm:
1- Standart Hat tarifesinden her ay abonelere 100 kontör Hesaplı Hat tarifesinden de 160 kontör verilerek bu hatlar 22.00-07.00 saatleri arasında kullanılabileceğinin belirtilmesi tüketiciyi kandırma politikasıdır. Her ay 100-160 kontör ücretinin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tahsil edilmesi ve kullanılmayan telefon ücretine vergi KDV alınması yasal haklı bir talep değildir. Tüketici kullanmadığı telefonun kontörün yeni sunulan konuşma hakkının sırf sunulmuş olması nedeniyle ücret ödenmektedir. Ayrıca konuşma ücretini de ilaveten ödemektedir.

2- Ücret , yapılan iş veya hizmet karşılığı olarak alınmalıdır. Hattın her an konuşmaya açık olması bir işin yapıldığı anlamında değildir. Kaldı ki Telekomünikasyon en az maliyetli işlerden olup, tüketiciye yansıtıldığı oranda maliyet söz konusu değildir. İlk tesis masrafları ile söz konusu maliyetler karşılanmaktadır. Yüksek fatura bedelleri ile haberleşme özgürlüğü kısıtlanamaz, haksız alınan ücretlerin tüketicinin talebi doğrultusunda iade edilmesi gerektiğine,

3- Tüketici Mahkemelerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı