Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Danıştay Belediyenin Ulaşım Zammına Dur Dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2004 yılı sonuna doğru toplu taşıma ücretlerine yapmış olduğu enflasyonun çok üzerindeki zammın iptaline ilişkin Derneğimiz tarafından 2005 yılı başında açılan dava sonucunda Danıştay sekizinci Daire zamma dur, dedi.

OLAYIN ÖZETİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ULAŞIM Koordinasyon Merkezinin gündem dışı görüştüğü Ankara içerisindeki dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma ücretlerine 24.12.2004 enflasyonun çok üzerinde yapmış olduğu zammı onaylayan EGO Genel Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 212 sayılı kararının iptal edilmesi için Derneğimiz tarafından 2005 yılı başında dava açılmıştı.

İptal istemiyle Derneğimiz tarafından açılan davada geçmiş yıllara ilişkin otobüs, ankaray, metro işletmelerinin kar-zarar tabloları ile diğer verilerin değerlendirilmesinden maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapıldığı şeklinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerekçesini haklı bulan Ankara 2.İdare Mahkemesi Derneğimizin açmış olduğu iptal davasını 31.01.2006 tarihinde reddetmişti.

Bunun üzerine taşıma ücretlerine yapılan zammın fahiş olduğu, enflasyon oranlarının dikkate alınmadığı, ücretlerin ülkenin sosyal ve ekonomik durumuyla bağdaşmadığını ileri sürerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesi uyarınca Ankara 2.İdare Mahkemesinin Kararının temyizen incelenerek bozulması için Derneğimiz tarafından Danıştay’a başvuruda bulunulmuştu.

DANIŞTAY KARARININ ÖZETİ

Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın özeti şöyledir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasının “Ulaşım Hizmetleri Başlıklı” 9.maddesinde; “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Büyükşehir belediye başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kuruşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezine şehiriçi ulaşımı düzenlemek ve bağlayıcı kararlar almak yönünde yetki verilmiş ise de, bu yetki sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmak durumundadır. Ayrıca bu yetki kullanılırken, bir başka ifadeyle işlem tesis edilirken, somut olayın arz ettiği önem de dikkate alınırsa, dayanılan gerekçenin ortaya konulması idarenin hukuka bağlılığı ilkesinin temel gerekliliklerindendir.

Ayrıca, dosya içeriğinden toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinin arttırılmasına ilişkin kararın gündem dışı teklifle görüşüldüğü, diğer bir deyişle bu konuda bir ön çalışmanın, derinlemesine araştırmaların yapılmadığı ve konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kararın alındığı toplantıda bulunmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemden yaklaşık bir yıl önce 2.12.2003 gününde de yolcu taşıma ücretlerinde bir artırım yapılmış olmasına rağmen dava konusu artırma ilişkin kararı haklı gösterecek, temellendirecek nitelikte; ekonomik veriler ışığında yapılmış değerlendirmeler, maliyet analizleri, enflasyon oranları gibi bilimsel tespitlerin bulunmaması gibi hususlar göz önüne alındığında; somut bir gerekçeye dayanılmadan tesis edilen ve yaklaşık bir yıl bir ay gibi bir sürede toplam %50’nin üzerinde fiyat artırımına yol açan işlemde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda herhangi bir gerekçe gösterilmeden tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 2.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 26.6.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY KARARINA GÖRE ULAŞIM ÜCRETLERİ İNDİRİLMELİDİR

Danıştay Sekizinci Dairenin kararına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün uygulamada olan ulaşım ücretleri indirilmelidir. Bunun için Danıştayın kararı doğrultusunda Ankara 2.İdare Mahkemesinin yeniden bir karar vermesi gerekmektedir. Büyük bir olasılıkla nihai ve kesin karar Danıştay Sekizinci Dairesinin kararı doğrultusunda olacaktır.

Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Gökçek Danıştay kararını uygulamamak için her yola başvuracaktır. Tüketici Hakları Derneği olarak tüketicileri mağdur eden ve Danıştay Kararı ile de haksızlığı ortaya konulan Belediyenin zam kararı nedeniyle mevcut ulaşım ücretlerinde indirim yapılması için son noktaya kadar mücadelemiz devam edecektir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı