Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ, Hem Suçlu Hem Güçlü


Ankara’da konutlarda su kullanan ASKİ su abonesi kendilerinden kaynaklanmayan daha çok ASKİ’nin ayıplı hizmetleri nedeniyle ASKİ tarafından bile bile zarar uğratılmaktadır.

Zarara uğratılan tüketiciler bu zararın düzeltilmesini ve giderilmesini ASKİ’den istediklerinde terslenmekte ve ASKİ’nin ilgili görevlileri tarafından kendilerine “dava açın, kazanın, zararınızı öyle karşılayalım” denilerek geriye gönderilmektedirler. Ya da, tüketici tarafından ASKİ hakkında tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunulduğunda, hakem heyetin tüketici lehine verdiği karara ASKİ tarafından tüketici mahkemesinde itiraz edilmektedir. ASKİ’nin bu tavrı “ Hem suçlu Hem Güçlü” deyişine uygun düşmektedir.


ASKİ’NİN AYIPLARI VE SUÇLARI

1) Bozulan su sayaçlarındaki göstergede su tüketim miktarının kullanılan sudan daha çok görülmesi üzerine ASKİ tarafından düzenlenen faturalarla tüketicilerden yüksek bedellerde su ücreti alınmaktadır.

2) Sayaç göstergesindeki su tüketim miktarının bilerek ya da bilmeyerek okuma memurları tarafından yanlış okunması ve göstergedeki gerçek tüketim miktarının üzerinde faturaya yansıtılması sonucunda tüketicilerden yüksek su bedeli alınmaktadır.

3) Bir su kullanım dönemine ilişkin iki kez aynı fatura düzenlenerek tüketicilerden haksız su ücreti alınmaktadır.

4) 10 yıllık su sayaçlarının periyodik muayenesinde zorunlu olmadığı halde mekanik su sayaçlarının yerine elektronik ön ödemeli ( kartlı) su sayacı kullanımının zorunlu tutulduğu dönemde bir çok tüketiciden 300YTL alınmıştır.

HAKEM HEYETİNİN BİR KARAR ÖZETİ ÖRNEĞİ

Aşağıda Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin bir karar özeti örneği bulunmaktadır. Tüketicinin adı verilmemiştir.


ŞİKAYET EDEN : Bir tüketici
ŞİKAYET EDİLEN : Ankara Büyükşehir Belediyesi – ASKİ Genel Müdürlüğü

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici su sayacının bozuk çalıştığının tespit edildiğini belirterek tarafına gelen fazla su faturasının yanlış olduğunu bu nedenle 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yeniden hesaplanmasını istemektedir.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI : Kayıtlarda 556m3’e kadar tüketim fatura edildiği, 24.03.2006 tarihinde, sayacın Sanayi Tic. il Müdürlüğü’ne abonenin başvurusu üzerine bozuk olarak değiştirildiği, bu nedenle 2006/3 dönem faturasına yeni su sayacı tüketim endeksine göre işlem yapılması gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir.
İnceleme ve Gerekçe: Uyuşmazlık konusu olan su faturasının yeni sayaç endeksi baz alınarak tahakkuk edilmesi gerekmektedir.

KARAR : Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi. 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre tüketicinin tahakkuk edilen faturasındaki ( 2006/03 dönem ) yanlışlığının düzeltilmesine, fazla ödenen su bedelinin tüketiciye iadesine işbu kararın yönetmeliğin 24.maddesi uyarınca ilan edilmesine Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN BİR KARAR ÖZETİ ÖRNEĞİ

Aşağıda Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin bir karar özeti örneği bulunmaktadır. Tüketicinin adı verilmemiştir.

DAVACI : ASKİ Genel Müdürlüğü
DAVALI : Bir tüketici

DAVA KONUSU : ASKİ’nin hakem heyeti kararına itirazı

İDDİA : Davacı vekili dilekçesinde; davalının su sayacının sökülerek yerine elektronik sayaç takıldığını, ancak kendi talebi ve onayı olmadığını ileri sürerek, Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ettiğini ve Heyetin 22.03.2006 tarih ve 117 sayılı kararı ile davalının talebinin kabulüne ve ödenen tutarın iadesine karar verdiğini belirterek, Hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

KARAR : Dosya içersinde toplanan tüm deliller, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik 9/b maddesi ile 4077 Sayılı Kanunun 6, 11/A madde hükümlerine aykırı olacak şekilde ASKİ Yönetim Kurulu tarafından abonelik sözleşmesine alınan kararla ilave edilen hüküm haksız şart niteliğinde olup, Hakem Heyetince verilen karar bu yönüyle usul ve yasaya uygun bulunduğundan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.


Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere, ASKİ hakkında hakem heyetlerinin tüketici lehine vermiş olduğu yüzlerce karar bulunmaktadır. Bununla birlikte, hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara ASKİ tarafından tüketici mahkemelerinde itiraz edilmekte, tüketiciye geri ödenmesi gereken paralar ödenmemektedir.

Davanın,tüketici lehine sonuçlanmasından sonra da tüketiciye geri verilmesi gereken bedeller tüketicinin daha sonraki borçlarına sayılmaktadır.

ASKİ’yi, tüketici haklarına, kamu yararı ve belediyecilik anlayışına aykırı olan hem suçlu hem güçlü tavrı nedeniyle tüketiciler adına kınıyor, bu olumsuz tutumunu terk etmesini bekliyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı