Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Pahalı Su Hizmeti Sunan ASKİ'ye Dava

ASKİ’nin uyguladığı su fiyatları hakkında tüketicilerden Derneğimize gelen yoğun şikayetler üzerine, 26 Mart 2007 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde ASKİ’nin haksız fiyat uygulamasının iptali ve yürütmenin durdurulması için Derneğimiz tarafından dava açılmıştır.

İPTALİ İSTENEN HAKSIZ UYGULAMALAR

1- Kademeli fiyat uygulaması,

2- Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi,

ASKİ, uzun zamandan beri suya kademeli fiyat uygulayarak ve su faturalarını 45 günlük periyotlarla düzenleyerek tüketicilerin çok pahalı su kullanmasına neden olmaktadır.

ASKİ tarafından, 10m3 ile 30m3 arasında tüketilen her m3 su başına %159, 30m3 den sonraki her m3 başına ise %284 daha fazla su parası alınmaktadır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.

Bu haksız uygulamanın iptaline ilişkin ASKİ’ye yapılan başvuruya ise ASKİ şu gerekçeyi göstermektedir: Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devir almak; abonelere temiz, kesintisiz su verebilmek ve kullanılmış suları uzaklaştırmak amacıyla sürekli yeni yatırımlar yapabilmek için suyun 45 günlük periyotlarla tahakkuk ettirilmesi ASKİ Yönetim Kurulu Kararı gereğince, kademelendirilmesi ise Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararları gereğince belirlenmektedir.

Uygulamada hemen her abonenin ne kadar tasarruf yaparsa yapsın, kademeli artış sınırlarını geçtiği ortadadır.Faturaların 45 günlük periyotlarla düzenlenmesi ile tüketicilerin daha az su harcayarak kademe sınırlarını geçmemesi olanaksız duruma getirilmiştir.

Bu uygulamanın iyi niyet kurallarına, kamu yararına ve tüketici haklarına aykırı olduğu ve ASKİ’ye daha çok gelir sağlama amacını taşıdığı tartışmasızdır.

Tüketicinin tarifede öngörülen kademe sınırlarına uyabilmesi için; çamaşırını, bulaşığını yıkamaması, evini temizlememesi, kendisinin de ayda, hatta 2 ayda bir yıkanması vs. gerekecektir. Bu da tüketicinin yaşam standardının kabul edilemeyecek ölçüde düşmesi demektir. Bununla birlikte, yeterli su kullanmamak tüketicilerde sağlık sorunlarının doğmasına neden olabilecektir.

Su, en temel bir kamusal hizmet ve en temel tüketici hakkıdır. Her tüketicinin ve yurttaşın yeterli suya ulaşma hakkı vardır. İlgili kamu kuruluşlarının evrensel tüketici hakları, sosyal devlet ilkesi ve kamu yararı gereğince bunu sağlama ve fiyat politikalarını buna göre belirleme sorumluluğu bulunmaktadır.


ASKİ’NİN UYGULAMASI TÜKETİCİ YASASINA AYKIRI

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın 6.maddesinde; “ satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir……” denilmektedir.

Davalı ASKİ ile davacı ve şikayetçi olan tüketiciler arasındaki sözleşme, yasada belirtildiği şekilde bir standart sözleşme olup, tüketici hiçbir şekilde sözleşmenin içeriğine etki edememiştir. Sağlayıcı konumundaki ASKİ’nin sağladığı hizmetin bedelinin belirlenmesi konusu tamamen tüketicinin müdahalesi dışında tutulmuştur.

Tüketici, malın bedeline müdahale edemediği gibi, bedelin hangi ölçütlere göre alınacağı, hangi ölçütlere göre artırılacağı gibi hususlara da müdahale edememektedir. Oysa bir sözleşmede, sözleşme konusu malın ya da hizmetin bedelinin önceden belli olması, en azından belirlenebilir olması, hangi ölçütlere göre artırılacağının taraflarca müzakere ile belirlenmesi gerekir.

Sözleşmeye tek taraflı olarak tüketiciyle müzakere edilmeksizin konulan, iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları yasa gereğince haksız şarttır. Buna göre davacı tüketiciler ile davalı ASKİ arasındaki, tüketiciye bir örneği de verilmeyen sözleşmenin, su bedeline ilişkin koşulları haksız şart niteliğinde olup tüketiciyi bağlamaz.

Tüketiciler tarafından, bu haksız uygulamanın kaldırılması hakkında ASKİ’ye verilen dilekçelere ASKİ hep aynı gerekçelerle olumsuz yanıt vermiştir.

Zaten zar zor geçinen ve büyük ekonomik sıkıntılar içinde boğuşan tüketicilere, temel ve zorunlu bir kamu hizmeti olarak sunulması gereken su hizmeti değerinin çok üzerinde fahiş bedel alınması, kar amacı güdülmesi Anayasa’ya, sosyal devlet ve kamu yararı anlayışına, Tüketici Yasası’na ve evrensel tüketici haklarına aykırı olması nedeniyle, bu haksız uygulamanın Tüketici Hakları Derneği ve tüm Ankaralı tüketiciler olarak iptal edilmesini istiyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı