Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Ölçü ve Tartı Aletleri

Bakkaldan satın aldığımız ekmek, manavdan ya da pazardan satın aldığımız domates ne kadar doğru tartılıyor? Evimizde elektriğin düğmesine bastığımızda ya da suyun musluğunu açtığımızda, doğalgaz şofbenini yaktığımızda elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarımız ne kadar doğru çalışıyor? Bindiğimiz taksinin taksimetresi ne kadar doğru ücret yazıyor? Şekerimizi, kolesterolümüzü ölçen cihaz ne kadar doğru ölçüyor? Bu soruları çoğaltabiliriz. Bunların hepsi Yasal Metroloji kapsamına giriyor. Yasal Metroloji konusunda 3516 sayılı ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Ancak, Yasal Metroloji alanındaki görevlerin bir kısmı belediyeler tarafından yapılmaktadır.

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİ

Muayene Çeşitleri:
İlk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, stok muayenesi

İlk Muayene
3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanununun 2’nci maddesinde belirtilen ya da sonradan kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin imal edilmeleri veya parçalarının birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmeleri veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında ya da periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda bozuk oldukları tespit edilerek damgaları iptal olunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre yapılmış ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halinde Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından uygulanan muayenedir.
Bu muayene sonunda uygun olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri damgalanır.

İlk Muayenesi Yapılacak Ölçü ve Ölçü Aletleri Şunlardır
Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçüm transformatörleri, demiryolu yük ve arnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına girecek diğer ölçü ve ölçüm aletleri.

Periyodik Muayene:
Belli sürelerde olmak üzere Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir.

Periyodik Muayenesi Yapılacak Ölçü ve Ölçü Aletleri Şunlardır:
a) Hassas kütle ölçüleri (Tartılar), 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri (Tartılar), Her türlü elektronik terazi ve basküller, Çekeri 2000 Kg’dan fazla olan basküller, Hububat muayene aletleri, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile taksimetre, naklimetre ve akaryakıt ölçer ve sayaçlarının muayeneleri 2 yılda bir,

b) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçlarıyla akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır.

Ani Muayene:
Bakanlık Merkez, Taşra Ölçüler ve Ayar Kuruluşları Memurlarının görecekleri gerek veya ihbar üzerine ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

Merkez sınırları dışında, ansızın yapılacak muayeneler, Taşra Teşkilatınca ve Belediye Ölçü ve Ayar Memurları tarafından yapılır.
Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre;

a) “Bölge merkezinde yapılacak ansızın muayeneler, Ölçüler Tüzüğünün 23. Maddesi uyarınca Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarıyla birlikte ölçüler mevzuatında ve genel hükümlerde belirtilmiş bulunan esaslar içinde senede en az üç defa yapılır.”
b) “Bölge merkezi dışındaki ansızın muayenelerin yukarıda (a) fıkrasında belirtilmiş bulunan esaslar içinde belediye ölçüler ve ayar memurları tarafından yaptırılması sağlanır.” denilmektedir.

Şikayet Muayenesi:
Ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi için, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kişi veya kuruluşun yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.
Şikayet konusu olan ölçü aletinin durumunda hiçbir değişiklik yapılmadan en kısa sürede muayenenin yapılması ve neticenin bir raporla müracaat eden kişi veya kuruluşa bildirilmesi gerekir. Ancak, taşınamayacak olan bir şikayetli ölçü ve ölçü aletinin muayenesinin yerinde yapılması gerekir.

Stok Muayenesi:
İlk muayenede damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

Belediyeye Ait Muayeneler:
Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca periyodik olarak 2 yılda bir ve ansızın muayene yapacakları ölçü ve ölçü aletleri şunlardır:
Uzunluk ölçüleri (Tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim (debi) ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5kg’a kadar (5 kg dahil) hassa olmayan kütle ölçüleri (tartılar), Mekanik tartı aletlerinden, Masa terazileri, Asma terazileri, Tek kollu kantarlar, İbreli Teraziler, Çekeri 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) olan basküller.

SORUNLAR

İstatistiksel Sorunlar:

- Ülkemizde hem toplam olarak hem de bir çok esnaf, meslek ve sektör grubunda ölçü ve ölçü aleti olan firma sayısı belli değildir.

- Hangi ilde ya da ilçede, hangi belediye sınırları içinde ya da dışında kaç ölçü ve ölçü aletine sahip firmayla kaç ölçü ve ölçü aleti var, bilinmemektedir.

- Ülkemizde hem toplam olarak hem de esnaf, meslek ve sektör gruplarına göre kaç ölçü ve ölçü aleti kullanıldığına ilişkin bir istatistik mevcut değildir.

Denetim:
Ölçü ve ölçü aletlerinin, başta ansızın denetimleri olmak üzere periyodik denetimleri yeterli değildir. Özellikle de belediyelerin görev alanına giren ve tüketicilerin günlük yaşamında satın aldıkları ekmek, et, peynir, meyve, sebze gibi gıda maddeleri satan bakkal, market, kasap, manav, pazarcı gibi esnaf gruplarının denetimleri son derece yetersizdir.

Denetimlerin yetersiz olması, tüketicilerin aldatılmasına ve ekonomik zarara uğratılmasına neden olmaktadır. Bu aldatılmanın ve ekonomik zarara uğratılmanın boyutlarını tam olarak bilmemekle birlikte, bu denetim tablosu karşısında, tüketicilerin aldatılması ve ekonomik zarara uğratılmasının yüksek boyutlarda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Personel ve Altyapı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve İl Teşkilatı, özellikle de belediyelerin ölçü ve ölçü aletlerinin denetimine ilişkin yeterli sayıda ve nitelikli personel sorunu bulunmaktadır. Bölgesel laboratuarlara gereksinim bulunmaktadır. Ekipman (araç-gereç) yetersizliği vardır.

ÇÖZÜMLER

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve il teşkilatı ile belediyelerin etkin ve yeterli bir görev
yapabilmeleri için yasal mevzuat mevcut sorunları çözebilecek bir duruma getirilmelidir.

- İlgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon, yetki ve sorumluluk sorunu çözülmelidir.

- Personel ve ekipman sorunu çözülmelidir.

- Ölçü ve ölçü aleti bulunan her esnaf ve firmaya yılda en az bir kez ansızın denetim
yapılabilecek bir sistem kurulmalıdır.

- Periyodik muayene yaptırması gereken her esnaf ya da firmanın periyodik muayene
yaptırmalarını sağlayacak etkin bir sistem oluşturulmalıdır.

- Ülke çapında ölçü ve ölçü aleti kullanan kaç esnaf ve firma olduğu, kullanılan ölçü ve ölçü
aleti sayısıyla birlikte esnaf ve meslek gruplarına göre belirlenmelidir.

- Ansızın denetimi ve periyodik muayenesi yapılan esnaf ve firma sayısı ile ölçü ve ölçü aleti
sayısının gerek esnaf ve firma bazında gerekse ülke, il, ilçe, belde ve köylere göre istatistiği
yapılmalıdır.

- Tüketiciler, ilgili esnaf, firma ve kamuoyu konuyla ilgili bilgilendirilmeli; ölçümbilimle ilgili
kuruluşların yaptığı çalışmalarda tüketiciler adına tüketici örgütlerinin temsil edilmesi
sağlanmalı; bir ölçüm bilim bilinci oluşturulmalıdır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı