Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

GSM Baz İstasyonları ve Sağlığımız

Baz istasyonları ( cep telefonu antenleri) çok yüksek frekansa sahip elektromanyetik mikro dalga yaymaktadır. Tüm dünyada GSM baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde yarattığı tehlikelere ve risklere karşı tüketicilerin gösterdiği tepki ve duyarlı davranması sonucunda hükümetler, ilgili kamu kuruluşları ve firmalar önlem almak zorunda kalmaktadır. Özellikle toplu yerleşim yerleri, okul, kreş, hastahane ve park gibi yerlerde cep telefonu anteni dikilmesine izin verilmemektedir.

Ülkemizde ise firmalar insan sağlığını, tüketici haklarını yok sayarak yerleşim yerlerine, okul, kreş ve park gibi yerlerin yakınlarına, hastahane, PTT gibi kurumlara ait binalara gelişi güzel şekilde cep telefonu anteni dikilmektedir.

Bunlar yapılırken, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve belediyeler halkın ve çocukların sağlığını risk ve tehlike altında bulunduran bu uygulamalar karşısında her hangi bir önlem almak için çaba göstermemektedirler.

Cep telefonları ve onların çatı ya da kule antenleri ( baz istasyonları) çok yüksek frekansa sahip elektromanyetik mikrodalga ( 300 MHZ 300 GHZ frekanslı elektromanyetik mikrodalga ) ile çalışan sistemlerdir.

Elektromanyetik mikrodalga insan organizmasında önemli ölçüde karışıklığa neden olmakta, vücudun molekül ve atomları, dengelerini yitirmekte, biyokimyasal işlevler etkilenmekte ve elektriksel dolaşımı zarar görmektedir. Elektromanyetik mikrodalgalar dokuları ısıtır ( termal etki) ve doku hücrelerinin kimyasını bozar ( kimyasal etki). Isıtıcı etki, yüksek dozlarda, kimyasal etki ise düşük dozlarda oluşur. Canlı organizmasına uzun süre düşük dozda elektromanyetik mikrodalga uygulaması, kısa süre yüksek dozda elektromanyetik mikrodalga uygulamasından çok daha risklidir. Çatılardaki cep telefonu baz istasyonları, tehlike sınırları altında ( düşük dozda) da olsa uzun süreli elektromanyetik mikrodalga yaydıkları için çok tehlikelidirler ( kimyasal etki).

Çatılarda kurulan baz istasyonları, insan sağlığı ile değil para ile ilgilenen şirketlerin söylediği gibi “ evimizdeki 100 watt’lık ampul kadar zararlı değildir.” söylemi aksine kıyaslanamayacak kadar zararlıdır ve 50Hz ile çalışan ampul ile 1.000.000.000 Hz ile çalışan ampul kıyaslanamaz. Yine EM alan, şirketlerin söylediği gibi 0.5 metreden değil daha uzun mesafelerde de maksimum düzeydedir. Çatılardaki EM düzlem dalga güç yoğunluğu ABD’de kabul edilen EM tehlike sınırının 13 katıdır. Avrupa’da antenli evlerin satış fiyatı %30 düşmüştür. Çünkü bilinçlenmiş halk “ KANSERDEN UZAK KALMAYI” bilmektedir.

CEP TELEFONU ANTENLERİNİN YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK
MİKRO DALGALARIN ZARARLARI

• Elektromanyetik dalgalar en çok çocuklar, hamileler ve yaşlılarda etkisini göstermektedir. Özellikle çocuklarda lösemi ve beyin tümörünün artışına neden olmaktadır

• Hücrenin kanserleşmesine neden olmaktadır.

• Sinir sisteminin tahribine yol açmaktadır.

• Bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olmaktadır.

• Kadınlarda adet bozuklukları, düşükler, erken doğumlar ve ucube bebeklerin doğmasına yol açmaktadır.

• Erkeklerde kısırlığa yol açmaktadır

• Baş ağrısına, baş dönmesine, bunamaya, Unutkanlığa, sinirliliğe, depresyona, uykusuzluğa, tansiyon yüksekli¬ğine ve parkinson hastalığına neden olmaktadır.

• Gen bozukluklarına neden olmakta, kansere karşı bağışıklık sisteminden sorumlu olan P53 genine hasar vererek lenfomaya neden olmaktadır.

• Kan hücrelerinin azalmasına ve kan kimyasının bozulmasına neden olmaktadır.

• Kalp-damar sistemi ve mide-karaciğerde tahribata yol açmaktadır.

• Bellek, dikkat, öğrenme, ayırtetme ve zaman algılamada azalmaya neden olmaktadır

• Vücutta karıncalanma, uyuşma, tik ve yorgunluklara neden olmaktadır.

• Göz merceği ve korneanın bulanmasına yol açmaktadır.

• Kanser yapıcı maddelerin hücreye girmesini hızlandırmaktadır.

• Varolan bir kanserin gidişini hızlandırmaktadır.

• Hücrelerde büyük moleküllerin deforme olmasına yol açmaktadır.

• Hücre zarlarının birbirine yapışmasına, Hücre zarlarında delikler açılmasına neden olmaktadır.

• Sinir zarlarının bozulmasına yol açmaktadır.

• Rüya görmenin azalmasına neden olmaktadır.

• Uçakta, otobüste, hastahanelerde cep telefonu kullanılması yasaktır. Çünkü cep telefonu uçağın bilgisayar donanımı bozmaktadır. Hastanelerde; damariçi, kan sıvı ve insülin pompalarını, kalp pillerini, suni böbrek cihazını, solunuma yardımcı cihazları ve yoğun bakımda kullanılan elektronik sistemleri durdurmaktadır.

• Fransa’da yapılan bir araştırmada kadın ve erkekte beyin tümörü sayısında %31 artış görüldüğü saptanmıştır.

BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLEBİLMESİ İÇİN
YAPILABİLECEK YASAL GİRİŞİMLER

Telekomünikasyon Kurumunun “10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile “10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ” tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumaktan uzak olduğu gibi bir çok yerdeki baz istasyonunun bu yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde monte edildiği görülmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45.maddesine göre, bir apartman, site ya da insanların bulunduğu, çalıştığı binaya baz istasyonu dikildiğinde bu istasyonun sökülmesi için buralarda yaşayanlar, oturanlar ve çalışanlar dava açabilirler.

Ayrıca, birbirinden bağımsız binalara ve sitelere dikilen baz istasyonlarının sökülmesi için komşu olanlar Medeni Kanun’un komşuluk hakkına ilişkin maddeleri uyarınca dava açabilirler.

Diğer taraftan, Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 1999/4674 sayılı kararı, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2003/16434 esas ve 2004/971 karar sayılı kararı emsal gösterilerek aynı apartmanda binada, sitede ya da işyerinde yaşayanlar bulundukları binaya dikilen baz istasyonunun sökülmesi için dava açabilirler.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2004/2954 esas ve 2004/10516 Karar sayılı Kararı emsal gösterilerek oturulan binaya yakın yerde bulunan birbirinden bağımsız komşu apartman üzerine dikilen baz istasyonunun söktürülmesi için hem apartman yönetimine ya da binanın sahibi tarafından dikilmiş ise bina sahibine hem de baz istasyonunu kuran GSM operatörlerine dava açabilirler.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2004/2954 esas ve 2004/10516 Karar sayılı Kararının
son paragrafı ve sonuç bölümü

Yukarıdan beri açıklanan dosyadaki tüm bilgi, belge ve bilirkişi raporlarına göre kullanılan istasyonun konumu itibariyle uzun sürede kişi ve çevreye zarar verdiği, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduğu yerde kullanılmasının sakıncalı bulunduğu, bunun daha uygun ve yerleşim çevresinden daha uzakta kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Bu belirlemeler itibariyle dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve bu bağlamda davacının oturmakta olduğu binada yaşayanlar için sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı, bu yerde oturanların psikolojik olarak yaşamını olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yaratacağı, bu haliyle de yaşamdaki sağlık değerleri düşünüldüğünde o yerde oturmanın olumsuz hale geleceği göz önünde tutulduğunda, davacının, zarar gördüğü kabul edilmeli ve davanın kabulüne karar verilmelidir.Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda (1) ve (2) sayılı bentlerde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Bilal Kartal Şerife Öztürk Mustafa Kıcalıoğlu Mehmet Uyumaz Mahmut Bilgen


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı

Yararlanılan Kaynaklar

1- Tüketici Hakları Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin birlikte yaptıkları basın açıklaması
2- Prof.Dr. Nesrin Seyhan’ın ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı) yazıları
3- Doç. Dr. Selçuk ALSAM – İç Hastalıkları Uzmanı, TÜBİTAK Başkanlık Tıp Danışmanı, Başuzman
4- Prof. Dr. Nükhet TURGUT – Çevre Hukuku