Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Kredi Kartı Üyelik Hakkındaki Kararı

T.C. ANKARA 2.TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2007/472
KARAR NO : 2007/1011

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

DAVACI : T.GARANTI BANKASI A.Ş
Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş İSTANBUL
VEKİLİ : Av. SEVGİ GÜVEN - Atatürk Bul 86/9 Kızılay/Ankara ANKARA

DAVALI : T. A.
VEKİLİ : Av. FATMA AÇIKMEŞE
Necatibey Cad. Över Apt. No: 18/!3 Kızılay Çankaya/ANK

DAVA : Hakem Kurulu Kararına İtiraz
DAVA TARİHİ : 12/06/2007
KARAR TARİHİ : 17/07/2007

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan is bu davanın yapılan açık yargılaması sonunda ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA
Davacı vekili dava dilekçesi ile; Yenimahalle Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 25/05/2007 tarih ve 757 sayılı kararının haksız ve hukuku aykırı olduğunu, bu nedenle iptalini talep etmiştir. Buna göre yürürlükte bulunan mevzuata göre ve üyelik sözleşmesi nazara alınarak davacı bankanın kart aidat uygulamasını iyi niyet kuralları dâhilinde ve sözleşmeyle belirlediğini belirterek bu düzenlemeye aykırı olarak verilen ve taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırı olarak Yenimahalle Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin karar verdiğini ve bu kararım hukuka aykırı olduğunu belirterek iptalini talep etmiştir.

SAVUNMA
Davalı vekili cevap dilekçesi ile ilgili hakem heyeti kararının yasaya uygun olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

DELİLLER VE GEREKÇE
Yenimahalle Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 25/05/2007 tarihli ve 757 nolu kararı celp edilmiştir.
Buna göre davacı banka ile davalı arasında kredi kartı üyelik sözleşmesinin imzalandığı ve davalı kullanıcının 16.02.2007 tarihli hesap ekstresinde 30,00 YTL tutarında kredi kartı aidat bedeli adı altında-borç tahakkuk ettirildiğini,bu nedenle borçlunun hakem heyetine itiraz etmesi sonrasında tüketicinin şikayetinin kabulüne karar verildiği incelenen karardan anlaşılmıştır.

4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve hükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart partin münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.
6/A,6/B,6/C,7,9,9/A,10,10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir... " denilmektedir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır. Yok sayılan bu hükümler olmadan da sözleşme ayakta tu tutabiliyorsa sözleşmenin geri kalanı varlığım korur.

Bu konuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 kararında "Tüketicilerle imzalanan sözleşmelerdeki haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir. Geçersiz sayılan bu hükümler olmadan da sözleşme ayakta tutulabiliyorsa sözleşmenin geri kalanı varlığını korur, başka bir deyişle sözleşme geçerlidir.

Bu durumda, sözleşmenin kısmen veya tamamen ifa edilmiş olmamasına göre sözleşme tamamen geçersiz sayılmamalı sözleşme hükmünün hukuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde edimler ve menfaatler dengesine göre düzeltilmesi yoluna gidilmelidir." denilmektedir.

Davaya konu kredi kartı üyelik sözleşmesinin incelenmesinde;

Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen "en az oniki punto ve koyu siyah harflerle" düzenlenmediği,
Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen " tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği ve Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verdiği, tüketiciyle müzakere edilmediği ve müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı bir biçimde tüketici aleyhine dengesizle neden olduğu ve dolayısıyla haksız şartlar oluşturduğu,

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliksin 7. maddesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 kararında belirtilen "satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir." Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşme tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, kabul edilmiştir.

Somut olayda; kredi kartı kullanıcısından alınan üyelik ücretinin sözleşmede yer alan haksız şart niteliğinde olduğu ve bu nedenle Yenimahalle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının yasa ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından davacı bankanın itirazının reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davacının itirazının REDDINE,
Yenimahalle Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 25/05/2007 tarih ve 757 sayılı kararının AYNEN İFASINA,
2 -Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
3- Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince takti ren 100,00 YTL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/07/2007
Kâtip Hâkim