Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - MAHKEME KARARLARI
 

İzmir 3.Tüketici Mahkemesinin Kredi Kartı Hakkındaki Kararı

T.C.
İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/403
KARAR NO : 2007/53

GEREKÇELİ KARAR

HAKİM : NESRİN KIZIL 29264
KATİP : RAKİBE GEDİK COŞKUN 68054
DAVACI : METİN USLU - 3459 Sk No.l 1 Ferahlı İZMİR
DAVALI : GARANTİ BANKASI A.Ş - Nispetiye Mah Aytar Cad No.2 Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
VEKİLİ : AV.GAYE ÇAĞAN-Cumhuriyet Bul.N.87 Erden işh k.4/14 Pasaport İZMİR
DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı
DAVA TARİHİ : 16/05/2006
KARAR TARİHİ : 22/02 2007

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılıp bitirilen açık duruşması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP :Davacı 16.05.2006 tarihli dilekçesi ile özetle, davalı bankadan aldığı 5406 XXXX ve 5549 6010 XXXX nolu kredi kartlarından doğan borç nedeniyle 07.02.2006 tarihinde bir adet ihtarname/ihbarnamenin davalı banka tarafından kendisine gönderildiğini, 1.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı yasanın 4.maddesinden yararlanmak için 29.03.2006 tarihlerinde davalı bankaya başvurduğunu, ancak davalı banka tarafından borcun yasa kapsamında olmadığını ileri sürerek ödeme planı düzenlenmediğini,daha sonra 28.04.2006 tarihinde kendisini aradıklarını ve yasadan faydalandırılacağım söylediklerini, ancak bankanın 07.02.2006 tarihli ihbar tarihindeki borç tutarı üzerinden değil 28.04.2006 tarihli borç üzerinden taksitlendirme yaparak ,5406 XXXX nolu kart için aylık 310.53 YTL , 5549 XXX nolu kredi kartı için ise 242,46 YTL taksit belirlendiği, oysaki ...7015 nolu kart için aylık 234,94 YTL ...7053 nolu kart için ise 173,88 YTL olması gerektiğini iddia ederek ;5464 sayılı yasanın geçici 4.maddesine göre hesaplanarak borç tutarının tespitine, dava süresinde ödediği taksit tutarlarının tespit sırasında fazla olması halinde.fazla ödenen kısım için dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP : Davalı banka vekili cevap dilekçesi ile özetle, taksitlendirmenin 5464 sayılı yasaya uygun olarak gerçekleştirildiğini, davacının iş bu davayı açmakta hukuki bir yararının bulunmadığına, zira yasa kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını davacının isteği üzerine yasa kapsamında değerlendirilerek, yararlandırılmasının sağlandığını bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE: Dava, davacı tarafından kullanılan kredi borcunun ödenmemesi üzerine temerrüde düşmesi ve yeni çıkan yasadan yararlanma talebine ilişkindir
Dosyamız içersine, kredi kartı sözleşmeleri, hesap özeti, ihtarnamenin tebliğ şerhli sureti, hesap hareketlerini gösterir ekstreler.faiz genelgesi ve davalının yasadan yararlanma talebinin ibraz edilmesi istenilmiş ve dosyamıza sunulmakla,dosyası üzerinden davacının davalı bankadan alacaklı olup olmadığı varsa alacak miktarının tespiti yönünden bilirkişi incelemesine karar verilmiş .bankacılık konusunda uzman ehil bilirkişi ENİS AYDIN m hükme yeterli güç ve kanaatte bulunan bilirkişi raporuna göre,taraflar arasındaki uyuşmazlığın .Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre, hesap kat edilmemiş olsa bile, 30.1.2006 son ödeme tarihi itibariyle, asgari ödenmesi gereken tutar dahil,hiç bir ödeme yapılmaması üzerine ve davalı banka tarafından gönderilen 07.02.2006 tarihili ihbar mektup tarihi itibariyle kart borçlusunun direnime düştüğü ve davacı, borcunun kanunda belirtilen icra aşamasına gelen borç niteliğini kazanmasıyla temerrüdün oluştuğu ve yasadan yararlanma hakkının doğdu anlaşıldığından,davacı borçlunun 28.03.2006 başvuru tarihi itibariyle toplam kart borcu ve aylık taksit tutarlarının ; 18.01.2006 hesap kesim ve 30.01.2006 son ödeme tarihli borç tutarlarına 07.02.2006 direnim tarihine kadar, bankaca belirlenmiş olan aylık % 5,85 yıllık % 70,2 akdi faiz ve ferileri tahakkuk ettirilip ana para borç tutarına kaydedilerek tespit olunacak asıl alacak tutarına 5464 say yas gereği % 18 faiz ve faizin % 5 BSMV si de eklenerek 28.3.2006 başvuru tarihi itibariyle. 5549...7053 nolu kredi kartı hesabının toplam borç tutarının 3.276,37 YTL : 18 aylık taksit borç tutarının ise 182,02 olması gerektiği.diğer kredi kartı olan 5406...7015 nolu kredi kartı toplam borç tutarının 4.003,14 YTL : 18 aylık taksit borç tutarının da 222.40 YTL olarak hesaplandığı, davalı bankanın yaptığı ödeme planındaki hesaplama farkının ise ; anapara borç tutarı üzerinden 12.05.2006 tarihine kadar faiz hesabı yapılmasından kaynaklandığını belirterek kanaatini bildirmiş olmakla,
Davacı borçlunun dava dilekçesindeki talebinde de belirttiği üzere, davalı- banka tarafından yapılan ödeme planına göre yatırılan paraların mahsubu açısından ,5406..7015 no'lu kredi kartı hesabından dolayı 310,52 YTL -222,40 YTL =88,12 YTL x2= 176,24 YTL fazla para yatırıldığı,

Diğer kart olan .5549.,.7053 no'lu kredi kart hesabından dolayı 242.46 YTL-182.02 YTL =60,44 YTL x2 =120.88 YTL fazla yatırldığı tespit edildiğinden,bu ödemelerin borçtan mahsubuna,dair aşağıdaki hükmün tesisi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçeye göre Davanın tespit olarak kabulü ile, davacının 5549 XXXX nolu kredi kartı hesabından 28.03.2006 başvuru tarihi itibariyle, davalı bankaya 3.276,37 YTL borçlu olduğuna, bu miktarın 3.276,37 : 18 = 182.02 YTL olarak,
5406 XXXX nolu kredi kartı hesabından 28.03.2006 tarihi itibariyle 4.003,14 YTL borçlu olduğuna, bu miktarın 4.003,14 : 18 = 222,40 YTL olarak ödenmesine, borcun bu tarih itibariyle bu şekilde tasfiyesine, tespit tarihinden sonraki ödemelerin icra müdürlüğünce dikkate alınmasına ve borçtan mahsubuna, tahsilde tekerrür olmamasına,
Alınması gereken 13.10 YT1 başvuru harcı. 393.00 YTL ilam harcının, davalı bankadan alınarak hazineye irad kaydına,
Davacı tarafından sarf olunan 7.00 YTL P.P ilk masraf 15.00 YTL bilirkişi tebliğ masrafı 130.00 YTL bilirkişi rapor ücreti toplamı 152.00 YTL mahkeme giderinin davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine,
Diğer yasal sonuçlarına dair davacı asilin yüzüne karşı, davalı banka vekilinin
yokluğunda tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde temyizi kabil olmak üzere verilen
karar açıkça okunup anlatıldı. 22.02.2007

Katip 68054 Hakim 29264

İzmir, 18.12.2006 Dosya No:2006 / 403 E.

İZMİR 3 TÜKETİCİ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI

BİLİR KİŞİ RAPOR U

Davacı : Metin USLU

Karşı Taraf : Garanti Bankası AŞ
Vekili : Av. Gaye ÇAĞAN

Dava Konusu : 5464 Yasanın geçici 4. Md.'ne göre, aylık taksit tutarının tespiti,talebidir.

Ara Kararı : Sayın Mahkemenin 29 06.2006 tarihli ara kararında " iddia ve savunma doğrultusunda rapor tanzimi için, dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir."

İncelenen Belgeler
1-) Banka'nın bilgisayar kayıt ve dayanağı belgeleri, 2-) İlgili sair belgeler.
İDDİA ve TALEP : Davacının, sayın Mahkemeye sunduğu, 16.05.2006 tevzi tarihli, dilekçesinde.özetle ;
Davalı bankadan aldığı 5406 6910 4120 7015 ve 5549 6010 4120 7053 no'lu Kredi kartları kullanıcısı olduğunu, borç nedeniyle, banka'nın 07,02.2006 tarihinde ihtarname/ihbarname gönderdiği, kendisinin 01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Yasanın geçici 4. maddesinden faydalanmak üzere, davalı banka'ya 29.03.2006 tarihinde yazılı olarak başvuruda bulunduğunu,

Ancak, davalı banka'nın anılan yasadan faydalanamayacağını bildirdiğini, daha sonra 28.04.2006 tarihinde kendisinin arandığını ve yasadan faydalandırılacağım söylediklerini, ancak banka'nın 07,02.2006 tarihli ihbar tarihindeki borç tutarı üzerinden değil, 28.04.2006 tarihli borç üzerinden Oksitlendirme yaparak, 5406 6910 4120 7015 no'lu Kart için aylık : 310,52 YTL , 5549 6010 4120 7053 no'iu Kredi Kartı için ise; 242,46 YTL taksit belirlendiği, oysa 5406 6910 4120 7015 no'lu Kart için aylık: 234,94 YTL , 5549 6010 4120 7053 no'lu Kredi Kartı için ise ; 173,88 YTL olması gerektiği, iddia olunarak ;

Kredi kartı borcunun 5464 sayılı Yasanın geçici 4. maddesine göre hesaplanarak borç tutarının tespitine, dava süresinde ödediği taksit tutarlarının, tespit sırasında fazla olması halinde, fazla Ödenen kısım için dava tarihinden itibaren , işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, vekalet ücreti ve masrafların davalıya tahmiline karar verilmesi, talep edilmiştir.

SAVUNMA ve KARSİ TALEP :
Davalı banka vekilinin, sayın Mahkemeye sunduğu, davaya cevap dilekçesinde, özetle ;
Taksitlendirmenin 5464 sayılı Yasaya uygun olarak gerçekleştirildiğini, , davacını işbu davayı açmada hukuki bir yararının bulunmadığını, zira yasa kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan dava konusu kredi kartı borçlarının, davacının isteği üzerine, Yasa kapsamında değerlendirilerek, yararlanmasının sağlandığı, beyan olunarak ;
Yasaya ve usuie aykırı olarak, haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine, vekalet ücreti ve mahkeme masraflarının, davacıya tahmiline karar verilmesi, talep edilmiştir.

YAPILAN İNCELEME :
Sayın Mahkemenin ara kararı çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1-) Temerrüt Hali :
Davalı banka'nın. dosyaya mübrez sözleşme gereği düzenleyip kullanıma açtığı
5406 6910 4120 7015 ve 5549 6010 4120 7053 no!lu Kredi Kartı ile ilgili olarak, davacı kart borçlusuna 07.02.2006 tarihinde, borcun ödenmesi ile ilgili olarak, iki ayrı ihbarname göndermiş olduğu, ancak bu ihbarlara rağmen borcun ödenmediği, kart borçlusunun borcunu 5464 sayılı Yasanın geçici 4. maddesine göre ödemek üzere, 28.03.2006 tarihinde başvuruda bulunduğu,
Yargıtay'ın yerleşik kararlarına göre, hesap kat edilmemiş olsa bile, 30.01.2006 son ödeme tarihi itibariyle, asgari ödenmesi gereken tutar dahil, hiç bir ödeme yapılmaması üzerine, bankaca gönderilen 07.02.2006 tarihli ihbar mektup tarihi itibariyle. kart borçlusunun, direnime düştüğünün ve davacı borcunun kanunda belirtilen icra aşamasına gelen borç niteliği kazandığının, kabulü gerektiği,
Görüş ve kanaatine varılmıştır.

2-) 5464 Sayılı Yasaya Göre Başvuru ve Banka cevabı :
Davacı kart hamlinin, banka'ya 28.03.2006 tarihinde, iadeli taahhütlü mektupla, davalıya başvuruda bulunduğunu,
Banka tarafından düzenlenmiş olan ödeme planında ; ödemenin 12.05.2006 tarihinde başlamak üzere ;
5406 6910 4120 7015 no'lu Kart için aylık : 310,52 YTL , 5549 6010 4120 7053 ' no'lu Kredi Kartı için ise; 242,46 YTL taksit belirlendiği,
Davacı borçlunun da banka tarafından düzenlenen ödeme planını imzaladığı ve dosyaya ibraz ettiği banka dekontlarına göre ; 12.05.2006 ve 12.06.2005 vade tarihli taksitleri, ödediği,
Belirlenmiştir

3-) 28.03.2006 Başvuru Tarihi İtibariyle. Toplam Kart Borcu ve Aylık Taksit

Tutarının Tespiti :
Davacı kart hamiline gönderilen Son dönem Hesap Bildirim cetvelleri incelendiğinde
5406 6910 4120 7015 no'lu Kart borcunun 18.01.2006 tarihi itibariyle toplam . 3.728,26 YTL olduğu,
5549 6010 4120 7053 no'iu Kredi Kartı borcunun da 18.01.2006 tarihi itibariyle, Toplam : 3.051,40 YTL olduğu,
Tespit edilmiş olup;

18.01.2006 Hesap kesim ve 30.01.2006 son ödeme tarihli borç tutarlarına, 07.02.2006 direnim tarihine kadar, bankaca belirlenmiş olan ; Aylık % 5,85 Yıllık % 70,2 Akdi faiz ve ferileri tahakkuk ettirilip anapara borç tutarına kaibedilerek, tespit olunacak, alacak aslı tutarına, 5464 sayılı Yasa gereği yıllık % 18 faiz ve faizin % 5 Bsmv.'si hesaplandığında, 28.03.2006 başvuru tarihi itibariyle, toplam borç tutarı ve Ödenmesi gereken aylık taksit tutarı, aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

3/a-) 5549 *** 7053 no'lu Kredi Kartı Hesabı :
5549...7053 no'iu Kredi Kartının 18.01.2006 Hesap kesim tarihi itibariyle borç toplamı: 3.051,40 YTL
Akdi faizi %70,2 (19.01.2006-07.02.2006 arası 20 gün ) 119,00 YTL
Akdi faizin % 5 Bsmv.'si 5,95 YTL
Akdi faizin% 15 Kkdf.'si. 17,85 YTL
% 18 faize esas alacak aslı tutan : 3.194,20 YTL
Yasa gereği % 18 gecikme faizi (08.02.2006-28.03.2006 arası 49 gün ) 78,26 YTL
Akdi faizin % 5 Bsmv.'si 3,91 YTL
28.03.2006 başvuru tarihi itibariyle, Toplam : 3.276.37 YTL
Tespit olunan tutar 18 eşit taksite bölündüğünde, ödenmesi gereken taksit tutarının 3 276,37 YTL : 18 = Aylık 182,02 YTL olması gerektiği,
3/b-) 5406 *** 7015 no'lu Kredi Kartı Hesabı :
5549...7073 no'lu Kredi Kartının 18.01 2006 Hesap kesim tarihi itibariyle borç toplamı : 3.728,26 YTL
Akdi faizi %70,2 (19.01.2006-07.02.2006 arası 20 gün ) 145,40 YTL
Akdi faizin % 5 Bsmv.'si 7,27 YTL
Akdi faizin % 15 Kkdf.'si. _ 21,81 YTL
%18 faize esas alacak aslı tutarı : 3.902,74 YTL
Yasa gereği % 18 gecikme faizi ( 08.02.2006 -28.03.2006 arası 49 gün ) 95,62 YTL
Akdi faizin % 5 Bsmv.'sl 4,78 YTL
28.03.2006 başvuru tarihi itibariyle, Toplam : 4.003,14 YTL
Tespit olunan tutar 18 eşit taksite bölündüğünde, ödenmesi gereken taksit tutarının
; 4.003,14 YTL : 18 = Aylık 222,40 YTL olması gerektiği
Tespit edilmiş olup, banka'nın, 12.05.2006 tarihi itibariyle, hesaplama yapıp;
5549 *** 7053 no'lu Kredi Kartı hesabı için; Toplam : 4.364,28 YTL, Aylık : 242,46 YTL
5406 *** 7015 no'lu Kredi Kartı Hesabi için Toplam : 5.589,36 YTL
Aylık : 310,52 YTL
Talepte bulunduğu, banka talebi ile tespitimiz arasındaki farkın, banka'nın farklı anapara borç tutan üzerinden, 12.05.2006 tarihine kadar faiz hesaplaması yapmasından ileri geldiği, belirlenmiştir.

NETİCE :
Sayın mahkemenin, ara kararı uyarınca, yapılan incelemelerin ayrıntıları yukarıda açıklanmış olup ;
Davalı banka'nun, karşı taraf davacı Metin USLU 'ya açıp kullandırdığı; 5406 6910 4120 7015 ve 5549 6010 4120 7053 no'lu Kredi Kartları hesabından dolayı;
28.03.2006 Başvuru Tarihi İtibariyle ;
1-) 5549 6010 4120 7053 no'lu Kredi Kartı Hesabından :
Toplam : 3.276,37 YTL Kart borcu bulunduğu hesaplanmış olup, tespit olunan bu tutar 18 eşit taksite bölündüğünde, ödenmesi gereken taksit tutarının;
3.275,37 YTL: 18 = Aylık 182,02 YTL olması gerektiği,
2-) 5406 6910 4120 7015 no'lu Kredi Kartı Hesabından :
Toplam : 4.003,14 YTL Kart borcu bulunduğu hesaplanmış olup, tespit olunan bu tutar 18 eşit taksite bölündüğünde, ödenmesi gereken taksit tutarının;
4.003,14 YTL : 18 = Aylık 222,40 YTL olması gerektiği,
3-) Davacı kart hamilinin, 16,05.2006 dava tarihi itibariyle ;
Davalı bankaca düzenlenmiş olan ödeme planına göre ; 12.05.2006 ve
12.06.2006 vade tarihli. ( 310,52 YTL + 310,52 YTL= 621,04 YTL ) ( 242,46 YTL + 242,46 YTL = 484,92 YTL) taksit tutarlarını ödemiş olduğu, dikkate alındığında ;
3/a-) Davacı kart hamilinin, 5406 6910 4120 7015 no'lu Kredi Kartı Hesabından dolayı: ; 310,52 YTL, - 222,40 YTL = 83,12 YTLx 2 = 176,24 YTL fazla para yatırmış olduğu,
3/b-) Davacı kart hamilinin, 5549 6010 4120 7053 no'lu Kredi Kartı Hesabından dolayı : ; 242,46 YTL- 182,02 YTL = 60,44 YTLx 2 = 120,88 YTL fazla para yatırmış olduğu,
Tespit edilmiştir. Takdiri sayın Mahkemeye ait olmak üzere, durumu bilgi ve kararlarına saygıyla arz ederim. 18.12.2006
Bilir Kişi : Enis AYDIN
Ek : 2 Sh. ödeme Planı.
1 Sh. 0702.2006 tarihli ihbar fotokopisi.
1 Sh. Hesap Bildirim Cetveli fotokopisi